Procedura : 2004/2153(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0227/2005

Teksty złożone :

A6-0227/2005

Debaty :

PV 28/09/2005 - 17

Głosowanie :

PV 29/09/2005 - 6.6

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0365

SPRAWOZDANIE     
PDF 772kWORD 1703k
6 lipca 2005
PE 355.601v02-00 A6-0227/2005

w sprawie udziału odnawialnej energii w UE oraz propozycji konkretnych działań

(2004/2153(INI))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Claude Turmes

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udziału odnawialnej energii w UE oraz propozycji konkretnych działań

(2004/2153(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie udziału odnawialnej energii w UE (COM(2004)0366),

–   uwzględniając dyrektywę 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych(1),

–   uwzględniając dyrektywę 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych(2),

–   uwzględniając Białą Księgę zawierającą wspólnotową strategię i plan działań „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii" (COM(1997)0599),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie Międzynarodowej Konferencji poświęconej Energii Odnawialnej w czerwcu 2004 r. w Bonn(3),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także opinie Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0227/2005),

A. mając na uwadze, że zużycie energii na świecie będzie nadal rosło w szybkim tempie,

B.  mając na uwadze, że niedawna reforma Wspólnej Polityki Rolnej wprowadziła środki pomocowe mające na celu zachęcenie do upraw energetycznych,

C. mając na uwadze konieczność zwrócenia większej uwagi Komisji na fakt, iż realizacja celów w zakresie ochrony środowiska musi być większa niż ma to miejsce obecnie w całej Wspólnocie,

1.  z zadowoleniem przyjmuje ww. komunikat Komisji i zachęca ją do kontynuowania obmyślania ambitnej i równocześnie realistycznej strategii w zakresie odnawialnej energii;

2.  uznaje wyjątkowe znaczenie energii odnawialnych oraz wydajności energetycznej i zachowania źródeł energii nie tylko, by zahamować pogarszanie się zdrowia osób i degradację środowiska naturalnego oraz by zapewnić zrównoważony rozwój zgodny z europejskimi celami klimatycznymi, lecz także aby przyczyniać się do wprowadzania innowacji oraz rozwoju regionalnego i krajowego, rozwijać możliwości handlowe i tworzyć nowe miejsca pracy zgodnie z założeniami kalendarza lizbońskiego;

3.  podkreśla ponadto, iż energia odnawialna oraz sposoby jej zachowywania zmniejszają zależność Europy od importu energii, a przez to ograniczają polityczne i gospodarcze ryzyko związane z importem;

21 źródeł odnawialnej energii na XXI wiek

4.  dostrzega potencjał dużej różnorodności ponad 21 różnych technologii odnawialnej energii, obejmujących zasadniczo nie tylko wszystkie obszary geograficzne, ale także wszelkie powiązane sposoby wykorzystania energii;

5.  dostrzega, że odnawialne energie to najszybciej rozwijający się sektor unijnego przemysłu energetycznego w Europie, a nawet w skali globalnej, którego wskaźnik wzrostu wynosi ponad 20% rocznie w zakresie energii wiatrowej i słonecznej, oraz że rozwój technologii odnawialnej energii przyczynił się do stworzenia ponad 300 000 miejsc pracy;

6.  stwierdza, że w przypadku poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii osiągnięto znaczne redukcje cen, częściowo do 50 % w ciągu 15 lat; zauważa jednak, iż dążyć należy do dodatkowych obniżek cen, posługując się w tym celu ofertą silnych zachęt;

7.  oczekuje zapowiedzianego planu działań w zakresie biomasy, bardziej efektywnego wspierania elektrowni słonecznych na południu Unii Europejskiej i koordynowanego projektu dotyczącego wykorzystania energii wiatrowej na Morzu Północnym w celu promowania rozwoju tych odnawialnych źródeł energii;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w wyniku wysiłków podejmowanych przez niektóre Państwa Członkowskie, Unia jest światowym liderem w dziedzinie technologii odnawialnych energii i wzywa do podejmowania nowych inicjatyw i przyjmowania nowych dyrektyw na poziomie unijnym;

9.  zwraca uwagę na potencjał biomasy, którą musi być wykorzystywana poprzez systemowe podejście w zakresie jej zastosowania i zintegrowanego zachowania obszarów;

25% w 2020 r.: wytyczenie drogi dla UE jako lidera na światowym rynku odnawialnych energii

10. podkreśla wagę ustanowienia obowiązkowych celów na rok 2020 w celu dania jasnego sygnału podmiotom działającym na rynku, takim jak duże spółki energetyczne i społeczność finansowa, a także krajowym instytucjom kształtującym polityki, że odnawialne energie stanowią przyszłość energii Unii Europejskiej oraz część jej strategii środowiskowej i przemysłowej;

11. wzywa Komisję, aby w dalszym ciągu ściśle monitorowała wypełnianie przez Państwa Członkowskie celów krajowych i dążyła do opracowania średnioterminowej strategii rozwoju energetyki odnawialnej dla UE na okres po 2010 r. Należy również przeprowadzić szczegółową ocenę postępu w realizacji celów wyznaczonych na 2010 r., opłacalności dla odbiorców końcowych (w tym obliczenie kosztów zewnętrznych) oraz osiągnięć w zakresie wzrostu wydajności energetycznej;

12. przypomina wspomnianą rezolucję z dnia 1 kwietnia 2004 r., w której większość Izby wezwała do ustanowienia 20-procentowego celu dla energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w UE w 2020r.;

13. wskazuje, iż nowe badania, a w szczególności te, w których bierze się pod uwagę scenariusze energia-skuteczność dla wszystkich sektorów, pokazują, iż w lepszych warunkach dla energii odnawialnej i wydajności energetycznej, cel określony na przynajmniej 25% jest możliwy do osiągnięcia;

14. jednakże zwraca się do Komisji o rozwinięcie scenariuszy popyt-skuteczność, które doprowadzą nas do ogólnego celu związanego ze zmianami klimatycznymi zakładającego ogólny wzrost temperatury o 2°C w stosunku do poziomu przed uprzemysłowieniem, a także z opracowaniem lepszej podstawy dla wyznaczania celów długoterminowych dla energii odnawialnych;

15. zwraca uwagę, że przy bardziej systematycznym podejściu do polityk energetycznych integrujących i przyspieszających - m. in. poprzez skuteczniejsze bodźce - ogromny potencjał oszczędzania energii, wydajności energetycznej i energii odnawialnych, część całkowitego zapotrzebowania na energię w UE mogłoby być zapewnione dzięki energiom odnawialnym w 2020 r.;

16. stwierdza, że sektor leśnictwa stanowi niewykorzystane źródło mogące odegrać istotną rolę nie tylko poprzez dalszy rozwój i rozszerzanie rynku biomasy, lecz także poprzez przybliżanie tego źródła energii do konsumentów;

17. zwraca uwagę, że w celu otrzymania wystarczających sygnałów dla tak wysoce zróżnicowanych rynków jak elektryczność, paliwa transportowe i sektor ciepłownictwa i chłodzenia, unijny cel powinien zostać podzielony na cele sektorowe i krajowe, tak aby móc stworzyć prostsze i gospodarczo bardziej atrakcyjne warunki dla inwestycji w zakresie badań nad energią odnawialną i jej wykorzystaniem; wzywa zatem Komisję do określenia wiążących celów dla każdego z tych trzech sektorów;

18. uważa, że zachęty w formie ulg podatkowych stanowią powszechnie skuteczny środek do wspierania odnawialnej energii; sugeruje Państwom Członkowskim, aby korzystały z tego typu instrumentów; zachęca Komisję do usuwania wszelkich przeszkód, na które mogą napotkać Państwa Członkowskie przy tego rodzaju działaniach;

Ciepłownictwo i chłodzenie: główny rynek dla niskotemperaturowych energii odnawialnych

19. zwraca uwagę, że na ciepłownictwo i chłodzenie budynków przypada ok. 40 % całkowitego zużycia energii w UE i nalega na systemowe podejście polegające na przyjęciu najlepszej dostępnej technologii służącej redukcji zapotrzebowania na ciepłownictwo i chłodzenie, przy wykorzystaniu energii o małej gęstości pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w obszarach stosowania niskich temperatur lub urządzeń do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub urządzeń do skojarzonego wytwarzania ciepła, zimna i energii elektrycznej;

20. z zadowoleniem przyjmuje postęp poczyniony w projektowaniu nowych budynków, gdzie integracja architektury solarnej, izolacji i odnawialnych energii prowadzi do budowania domów o niskim zużyciu energii, energii biernej, a nawet domów o dodatnim bilansie energetycznym, w których roczna produkcja energii przewyższa jej zużycie;

21. podkreśla ogromne zyski wydajności, które mogłyby wynikać ze zwiększonej integracji metod oszczędzania energii oraz odnawialnych energii z gotowymi elementami budowy domów, takimi jak dachy czy fasady;

22. podkreśla potencjał rynkowy odnawialnych energii takich jak biomasa i energia geotermalna dla rozwijającego się sektora ciepłownictwa i chłodzenia wynikający z wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i wykorzystania niskotemperaturowej energii odpadowej do ogrzewania i chłodzenia budynków;

23. zwraca uwagę na potencjał, jaki oferują sieci ciepłownicze i instalacje chłodnicze, które jako infrastruktura pozwalają na optymalne wykorzystanie i dobranie szerokiego wachlarza surowców energetycznych bez użycia paliw kopalnych: nadwyżki ciepła pochodzące z procesu wytwarzania energii elektrycznej, różne formy energii cieplnej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (jak energia geotermiczna, ciepło lub zimno z wód głębokomorskich i śródlądowych) oraz energia cieplna ze spalania odpadów i/lub z procesów przemysłowych;

24. stwierdza, że inwestycje w trwałe budownictwo mieszkaniowe wymagają większego nakładu kosztów w fazie początkowej, jednakże obniżają koszty eksploatacji budynków; podkreśla, że przedsiębiorstwa oszczędzania energii (ESCO) powinny wypełniać lukę między inwestorem a użytkownikiem i wzywa instytucje europejskie do wykorzystania proponowanej dyrektywy dotyczącej skuteczności energetycznej w zakresie "cel-użycie" i usług energetycznych do stworzenia stabilnego rynku dla takich inwestycji;

25. wzywa Komisję do objęcia obowiązującą "dyrektywą budowlaną"(4)1 w odniesieniu do całkowitej wydajności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii wszystkich budynków komercyjnych o powierzchni przekraczającej 250 m² oraz do przygotowania projektu dyrektywy regulującej zastosowanie odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodnictwie;

26. zwraca się do Komisji o współpracę z Państwami Członkowskimi w celu wprowadzenia najpóźniej do 2012r. minimalnych standardów budowlanych dla wszystkich domów prywatnych opartych na standardach energii biernej (poniżej 10 kW/m²);

27. zwraca się do Komisji i Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) o podjęcie szybkich i skutecznych działań w celu wyeliminowania dotacji szkodliwych dla środowiska w obszarze ogrzewania i chłodzenia; wzywa Państwa Członkowskie do stosowania skutecznych zachęt w formie ulg podatkowych w celu propagowania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze ogrzewania i chłodzenia oraz wzywa Komisję do usuwania wszelkich przeszkód w tym obszarze;

Elektryczność: uczciwe warunki rynkowe na wytwarzanie odnawialnej energii

28. przypomina cel 21% udziału odnawialnych energii w ogólnym zbiorze źródeł elektryczności w Unii Europejskiej ustalony w dyrektywie 2001/77/WE;

29. przypomina, że cel ten jest częścią ogólnego zużycia energii i zwraca się do wszystkich instytucji unijnych, aby nie zapomniały o możliwościach znacznego obniżenia zużycia energii poprzez aktywne polityki dotyczące sprzętu elektrycznego i biurowego;

30. zwraca uwagę, że Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż niektóre Państwa Członkowskie, a szczególnie Niemcy i Hiszpania, wprowadziły odpowiednie ramy polityk w celu osiągnięcia swoich celów krajowych i zauważa także, że nie przewiduje się wypełnienia przez inne rządy celów krajowych, do których się zobowiązały; zwraca się do Komisji z usilną prośbą, by wykorzystała do wprowadzenia wiążących celów krajowych możliwości przewidziane w Dyrektywie 2001/77/WE;

31. wzywa Komisję do ujęcia w swoim raporcie za rok 2005 dotyczącym Dyrektywy 2001/77/WE dodatkowych postanowień dotyczących usuwania przeszkód (np. o charakterze administracyjnym lub politycznym) oraz sprawiedliwego i swobodnego dostępu do sieci oraz niedyskryminujących taryf, które obecnie utrudniają rozwój wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w wielu Państwach Członkowskich;

32. stwierdza, że część procesów wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim energia fotowoltaiczna, jest jeszcze bardzo kosztowna; zachęca Komisję i Państwa Członkowskie do zaproponowania działań zmierzających do redukcji kosztów, zwłaszcza poprzez praca badawcze i rozwojowe, oraz do takiego skonstruowania systemu zachęt, aby wynikały z nich dalsze ulepszenia techniczne i obniżka kosztów;

33. zwraca uwagę, że Komisja określiła przeszkody administracyjne w wielu Państwach Członkowskich jako poważne w rozumieniu art. 6 ust. 1 Dyrektywy 2001/77/WE i wzywa Komisję do wszczęcia postępowań przeciw tym Państwom Członkowskim;

34. zwraca uwagę, że Komisja ponadto stwierdziła, że nierówne traktowanie przy przydzielaniu dostępu do sieci uniemożliwia w wielu Państwach Członkowskich dalszy rozwój przedsięwzięć wytwarzania elektryczności z odnawialnych źródeł energii; wzywa Komisję do przeprowadzenia skrupulatnych kontroli nad stosowaniem art. 7 Dyrektywy 2001/77/WE oraz do wszczęcia postępowań przeciw tym Państwom Członkowskim;

35. stwierdza, że na rynku energii elektrycznej wciąż nie stworzono równych warunków konkurencji między byłymi dostawcami energii o monopolistycznej strukturze i dystrybutorami a małymi i średnimi oferentami odnawialnych źródeł energii, i wzywa Komisję do uwzględnienia tego stanu rzeczy między innymi przy weryfikacji dyrektywy 2001/77/WE;

36. Wzywa Państwa Członkowskie do kontynuowania działań z zakresu rozwoju krajowych strategii oraz struktur promocji energii odnawialnej, a to w celu zredukowania poziomu biurokracji związanej z planowaniem i licencjonowaniem, ułatwienia dostępu do sieci, a także zapewnienia gwarancji pochodzenia, ochrony stabilności sieci i przeglądu dotacji powodujących szkody dla środowiska;

37. wzywa Komisję i Radę do uwzględnienia zasady „zanieczyszczający płaci” i internalizacji zewnętrznych kosztów w stosunku do wszystkich zasobów energii;

38. zwraca uwagę, że rozwój energii wiatrowej w kilku krajach europejskich jest duży – ponad 34 600 MW mocy zainstalowanej do końca 2004r., przewyższa wszelkie prognozy i wyraża ubolewanie, że pełny potencjał wytwarzania elektryczności z biomasy nie rozwinął się tak, jak przewidywano; z zadowoleniem przyjmuje zatem ogłoszenie przez Komisję planu działania w sprawie biomasy;

39. zwraca uwagę, że wspólnotowy rynek energii elektrycznej boryka się z szeregiem poważnych zniekształceń, jak niedoskonałe przepisy o uregulowaniu stosunków własnościowych, niefunkcjonujące rynki klientów hurtowych, wzrastająca koncentracja na rynku, wysokie bezpośrednie i pośrednie subwencje do paliw kopalnych lub energii jądrowej, brak wolnego od dyskryminacji dostępu do elektrowni zbiornikowych, nierozdzielone fundusze na rzecz zamykania obiektów energetyki jądrowej i brak „internalizowania” kosztów zewnętrznych, i nalega, aby Komisja zajęła się tymi problemami w sporządzanym na koniec roku raporcie o wewnętrznym rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz żeby podjęła nowe inicjatywy prawodawcze w celu położenia kresu olbrzymim zniekształceniom rynku, które wyrządzają szkodę procesowi wytwarzania energii z odnawialnych źródeł;

40. wyraża ubolewanie, że UE nie wspierała dotąd dostatecznie wprowadzenia na rynek technologii elektrowni słonecznych; wzywa Komisję do zaangażowania się w działania na rzecz intensywniejszego wykorzystania dużego potencjału tej technologii;

41. wskazuje na olbrzymi potencjał dla energii wiatrowej typu offshore na Morzu Północnym i nalega, aby instytucje wspólnotowe poprzez fundusz TEN-E przyczyniały się do skutecznej koordynacji działań między sąsiadującymi państwami leżącymi nad Morzem Północnym, Morzem Bałtyckim i Morzem Irlandzkim w celu włączenia tego potencjału w sposób możliwie najbardziej korzystny z punktu widzenia kosztów do europejskiego systemu sieci rozdzielczych; zwraca uwagę, że na południu Maroka istnieje równie duży potencjał dla energii wiatrowej i wzywa Komisję rozważenia strategicznego partnerstwa z krajami Maghrebu w zakresie odnawialnej energii;

42. zwraca się o utworzenie długoterminowego, zharmonizowanego, europejskiego systemu zachęt, który spełniałby następujące kryteria: powinien

(a) przyczyniać się do osiągnięcia zarówno obecnie wyznaczonych celów, jak i bardziej ambitnych celów, jakie wyznaczone zostaną w przyszłości, biorąc pod uwagę rosnący roczny rozdział energii odnawialnej w zakresie energii elektrycznej, przy czym wzrost ten powinien być co najmniej tak wysoki, jak średni wzrost roczny od czasu przyjęcia Dyrektywy 2001/77/WE;
(b) być zgodny z zasadami wewnętrznego rynku energii elektrycznej;
(c) stanowić część systematycznego podejścia do rozwoju energii odnawialnej, które bierze pod uwagę specyfikę różnych źródeł energii odnawialnej wraz z różnymi technologiami i uwarunkowaniami geograficznymi;
(d) promować wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w sposób skuteczny oraz być łatwym, a jednocześnie jak najbardziej efektywnym, szczególnie jeżeli chodzi o koszty;
(e) "internalizować" zewnętrzne koszty wszystkich źródeł energii;
(f) zakładać wystarczająco długie okresy transformacji przewidziane dla krajowych systemów wspierających, tak aby nie utracić zaufania inwestorów;

uważa, iż - opierając się na ww. kryteriach - jednolita legislacja wspólnotowa w zakresie europejskich systemów "feed-in" może okazać się właściwa w perspektywie długoterminowej, lecz twierdzi, iż kwota lub model przetargowy mogą również zostać rozważone, biorąc pod uwagę, iż obecna słabość tego typu modeli, jaką odkryto w niektórych Państwach Członkowskich, powinna zostać wyeliminowana;

Transport: najpierw wydajność, następnie paliwa odnawialne

43. stwierdza, że sektor transportowy stwarza znaczną zależność od importu olejów o wysoce niestabilnych cenach, powodując znaczące problemy zdrowotne w wyniku zanieczyszczenia powietrza i jest odpowiedzialny za szybko zwiększającą się ilość emisji dwutlenku węgla;

44. zwraca uwagę, że w sektorze transportu zyski wydajności uzyskane przez działania strukturalne, takie jak lepsze planowanie urbanistyczne i regionalne, zmiana sposobów transportu pasażerskiego i transportu towarów oraz stopniowe podnoszenie standardów wydajności dla pojazdów i samolotów to ważne i komplementarne czynniki strategii dotyczących paliw odnawialnych;

45. nakłania Komisję, aby wykorzystała analizy ogólnego wpływu paliw na środowisko – tak zwane łańcuchy energii całkowitej sprawności napędu (well-to-wheel) – w formie opracowanej przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji w studium CONCAWE;

46. z zadowoleniem przyjmuje obowiązującą dyrektywę o biopaliwach(5)1, ubolewa jednak, że zachęty dotyczące biopaliw finansowane są głównie z pieniędzy podatników;

47. z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości fakt znacznego stopnia rozwoju, który osiągnęła Europejska Platforma Technologiczna Wodoru w sektorze transportowym, i wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie do dalszego wpierania takich inicjatyw;

48. zwraca się do Komisji o uwzględnienie w planach działania w zakresie biomasy obowiązkowego, stopniowego podnoszenia nałożonego na spółki paliwowe obowiązku włączania do sprzedaży paliw opartych na biomasie;

49. podkreśla, że etanol wykorzystywany jako paliwo przyczyni się do pobudzenia rozwoju obszarów rolniczych w UE oraz do wykorzystania surowców rolnych; stwierdza, iż - w nawiązaniu do niedawnych reform i cięć w pomocach finansowych (WPR, cukier) - promowanie wykorzystania i wytwarzania etanolu jako paliwa może stworzyć dla tego sektora nowe drogi zbytu;

50. w świetle rozwijających się technologii wzywa Komisję do wykorzystania potencjału bioenergii oraz biopaliw w związku ze zrównoważonym rolnictwem, leśnictwem i zarządzaniem odpadami w ramach WPR i strategii UE z zakresu zarządzania odpadami;

Biomasa – śpiący olbrzym wśród odnawialnych źródeł energii

51. zwraca uwagę, że wykorzystanie biomasy przynosi liczne korzyści przewyższające korzyści płynące z konwencjonalnych źródeł energii oraz także przewyższające pewne inne odnawialne źródła energii, w szczególności jeżeli chodzi o względnie niskie koszty, powoduje mniejsze uzależnienie od krótkoterminowych, nagłych zmian pogody, promuje regionalne struktury gospodarcze i dostarcza alternatywnych źródeł dochodów dla rolników;

52. z tego powodu wyraża ubolewanie, że ogromny potencjał biomasy w zakresie odnawialnej energii nie został wykorzystany w zgodzie z jego potencjałem technicznym, na jaki pozwalają koszty; z zadowoleniem przyjmuje więc zapowiedź przedstawienia przez Komisję planu działania "biomasa" i wzywa Komisję do przedstawienia dokumentu o ambitnych założeniach, który obejmować będzie konkretne i prawnie wiążące propozycje;

53. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności do propagowania wykorzystywania biomasy;

54. zwraca się do Komisji i Państw Członkowskich z prośbą o wykorzystanie ogromnego potencjału drugiego filaru wspólnej polityki rolnej (rozwój obszarów wiejskich) w celu wpierania trwałego wykorzystywania biomasy;

55. wzywa Komisję do ujęcia wydajnego z ekologicznego punktu wykorzystywania biomasy wśród swoich priorytetów dla programu specjalnego w ramach 7. Ramowego Programu na rzecz Badań Naukowych i Rozwoju Technologicznego;

56. apeluje do Państw Członkowskich, by upewniły się, że krajowa polityka podatkowa nie hamuje rozwoju produkcji biomasy;

57. zachęca Państwa Członkowskie do sprawdzenia swoich systemów podatkowych, do zniesienia wszystkich zbędnych obciążeń podatkowych dla użytkowników biomasy oraz do traktowania obniżania podatków jako skutecznej zachęty w tym celu;

58. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji związaną z przyjęciem Planu Działania w zakresie biomasy; jednakże z uwagi na złożony i kontrowersyjny charakter tej kwestii, wzywa Komisję do przeprowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami, w celu określenia wyważonego i ambitnego planu działania na przyszłość;

59. uważa, że działania mające na celu propagowanie większego wykorzystania biomasy w wytwarzaniu odnawialnej formy energii przy wykorzystaniu zrównoważonych metod produkcji nie mogą być wysuwane jako zwolnienie Unii Europejskiej z obowiązku prowadzenia badań nakierowanych na osiągnięcie większej efektywności wykorzystania energii (zmniejszenie ilości energii wykorzystywanej jako paliwo, źródło ciepła, energia elektryczna itd.), będących potencjalnym sposobem zmniejszenia finansowego obciążenia rolników;

60. wymaga, aby zasady dotyczące współistnienia i oznakowania, które stosują się do upraw, i wykorzystania w produkcji żywności organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), miały zastosowanie również w obszarze energii odnawialnej;

61. uznaje wkład WPR do produkcji energii odnawialnej poprzez stosowanie biomasy i biopaliw, oraz wzywa do promowania dalszego ich rozwoju i stosowania; uważa za nieodzowne uznaje zwiększenie możliwości współfinansowania programu inwestycji przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i inne Fundusze Strukturalne, aby zapewnić zrównoważony i racjonalny rozwój i wykorzystanie energii odnawialnej; stwierdza, iż wpływ ich stosowania na energię i środowisko naturalne okaże się pozytywny i zgodny z metodami zrównoważonej produkcji;

62. uznaje potencjał, jaki oferuje produkcja energii odnawialnej dla jednoczesnego tworzenia oraz efektywnego dywersyfikowania i zapewnienia dochodu rolników, tworzenia miejsc pracy, ochrony przyrody i produkowania czystej energii; zwraca jednak uwagę, że bezpieczeństwo dostaw żywności nadal winno mieć pierwszeństwo nad wytwarzaniem energii; w związku z tym za konieczne uznaje przyjęcie niezbędnych środków, które zapobiegną zastępowaniu produkcji żywności wytwarzaniem energii na dobrych terenach rolniczych oraz zwiększaniu się importu żywności do UE;

63. wzywa do wykorzystywania w produkcji energii produktów ubocznych rolnictwa, takich jak rośliny uprawiane na użytkach rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa, materiały pochodzące z drzew i krzewów, a także produktów ubocznych leśnictwa (drewno odpadowe), które powinny być promowane jako priorytetowe;

Nowoczesność: znaczenie lepszej koordynacji poziomu europejskiego z poziomami krajowymi i lokalnymi/regionalnymi

64. stanowczo stwierdza, że spójne, odnawialne energie europejskie i strategia wydajności energetycznej mogą zostać osiągnięte jedynie w wypadku lepszej interakcji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami; szczególnie podkreśla wagę poziomu lokalnego i regionalnego w tej strategii;

65. wzywa do stworzenia nowego programu Inteligentna Energia dla Europy w ramach Perspektyw Finansowych 2007-2013, przewidującego przyznanie co najmniej 200 mln euro rocznie w celu stymulacji najlepszych praktyk i społeczności stosujących w pełni źródła odnawialne;

66. wspiera Komisję w jej działaniach zmierzających do tego, by w przyszłości wspieranie odnawialnych źródeł energii było istotnym elementem europejskiej polityki strukturalnej, i wskazuje na fakt, że zwłaszcza przed nowymi Państwami Członkowskimi otwierają się w związku z tym nowe możliwości wzmocnienia drobnego i średniego przemysłu;

Badania i rozwój: priorytet dla źródeł odnawialnych i wydajności energetycznej

67. stwierdza, że oprócz energii elektrycznej pozyskiwanej z energii słonecznej odnawialne źródła energii związane z morzem, takie jak prądy morskie, energia fal i pływów morskich oraz energia z osmozy stanowią nowe, potencjalne obszary dla wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i że w ramach działalności badawczej i rozwojowej UE należało by bardzo w nie inwestować;

68. z zadowoleniem przyjmuje rolę UE jako światowego lidera w dziedzinie technologii odnawialnych źródeł energii;

69. zwraca uwagę, że w dziedzinie energii wszelkie technologie znajdujące się na etapie rozwoju potrzebują pewnego wsparcia w pierwszych latach opracowywania i podkreśla fakt, że Międzynarodowa Agencja Energetyki (IEA) zauważa, iż w okresie 1974-2001 zaledwie 8,2% łącznych środków na badania i rozwój w dziedzinie energii w krajach OECD przeznaczone zostało na odnawialne energie;

70. nalega, aby w nadchodzącym 7. Programie Ramowym na rzecz Badań Naukowych i Rozwoju Technologii minimum 300 mln euro przeznaczane było rocznie na odnawialne energie, a 200 mln euro rocznie na wydajność energetyczną w celu zrekompensowania historycznych nierówności w unijnych programach energetycznych;

71. podkreśla, że 7. Programu Ramowego musi zawierać dodatkowe finansowanie na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz wydajności energetycznej; zauważa, że należy poświęcić szczególną uwagę zapełnianiu próżni pomiędzy przedstawieniem, rozpowszechnieniem i nabyciem technologii w dziedzinie źródeł energii odnawialnej; podkreśla ponadto, że należy poświęcić szczególną uwagę badaniom w zakresie nadmorskich parków wiatrowych;

72. nalega, by najważniejsze instrumenty finansowe Wspólnoty - tj. Fundusz Strukturalny i Fundusz Spójności oraz pomoc finansowa udzielana w ramach programu wspólnotowego na rzecz współpracy międzynarodowej, a w szczególności Instrument europejskiego partnerstwa i sąsiedztwa (ENPI) - zorientowane były na potrzebę kompleksowych inwestycji w nowe i najwydajniejsze technologie odnawialnych energii i oszczędzania energii;

73. zwraca się do EBI i EBOR o ustalenie rosnących pułapów dla udziału odnawialnych energii w swoim portfelu pożyczek pobranych na energię i do przyjęcia zapobiegania emisji gazów cieplarnianych za nieodłączne kryterium przy wyborze projektów do wspierania;

74. wierzy, że należy przewidzieć platformy technologiczne dla wytwarzania energii słonecznej, energii wiatrowej, biomasy i integracji odnawialnych energii w sektorze budowlanym, włącznie ze skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej oraz ciepłownictwem/chłodnictwem (CHP/DHC);

75. zachęca Państwa Członkowskie do inwestowania w obszary kształcenia związane z odnawialnymi energiami w celu lepszego przekazywania stosownej wiedzy osobom zainteresowanym ze względów zawodowych oraz opinii publicznej;

76. uważa, że istnieje pilne zapotrzebowanie na badania, szczególnie w zakresie prognozowania i czasowego gromadzenia produkcji energetycznej pochodzącej z niestałych źródeł energii odnawialnej, jak na przykład energia wiatrowa i słoneczna;

77. Wzywa do rozszerzenia istniejących procedur wymiany informacji oraz do zwiększenia przejrzystości baz danych w celu stworzenia odpowiednich warunków dla wielostronnej współpracy w zakresie badań nad środowiskiem naturalnym i planowania;

Strategia eksportowa, polityka rozwoju

78. nalega, aby Unia Europejska była odpowiedzialna za wspieranie najsłabiej i najgorzej rozwiniętych państw oraz szybko rozwijających się gospodarek narodowych w rozwoju, propagowaniu i finansowaniu dostosowanych technologii odnawialnych energii;

79. wzywa Komisję do kontynuowania obrony jej roli jako światowego lidera w tej dziedzinie i zobowiązań, jakie podjęła w trakcie Światowego Szczytu z zakresu rozwoju zrównoważonego w Johannesburgu, a także do wykorzystania jej wpływów w celu dalszego wzmocnienia polityki wydajnego wykorzystywania energii odnawialnej w ramach właściwych organów międzynarodowych;

80. podkreśla znaczenie energii odnawialnych we współpracy na rzecz rozwoju i w ramach Partnerstwa Śródziemnomorskiego;

81. wzywa Komisję do intensywniejszego wspierania wykorzystania technologii elektrowni słonecznych w południowym i wschodnim obszarze śródziemnomorskim;

82. zwraca uwagę na olbrzymi potencjał dla współpracy z krajami Afryki Północnej i Basenu Morza Śródziemnego w zakresie pozyskiwania energii słonecznej i geotermicznej oraz energii wiatrowej mającej na celu dalszy rozwój tych obszarów oraz eksport technologii z rynku wspólnotowego i import energii elektrycznej na tenże rynek;

83. wzywa UE do wspierania wykorzystywania energii odnawialnych w krajach rozwijających się celem zmniejszania ubóstwa, zapobiegania konfliktom i w interesie rozwoju zrównoważonego;

84. wzywa Komisję i Radę, by w zakresie pomocy rozwojowej, a zwłaszcza strategii zwalczania ubóstwa, za kluczową uznały kwestię wspierania trwałych dostaw energii i wezwały duże podmioty finansujące, takie jak EBI, EBOR, Bank Światowy i krajowe agencje udzielające kredytów eksportowych do priorytetowego potraktowania inwestycji w energie odnawialne w celu wspierania i ułatwienia tego typu rozwoju;

85. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE (w języku angielskim)

The renewable century:

21 renewable technologies for the XXI century

This own initiative report of the Parliament follows a communication from the EU Commission (1) presented prior to the Bonn world renewable energies conference in 2004. This initiative report gives a general strategic overview on where renewable policies stand in Europe.

The XXI century will be the renewable energies - renewables - century. RenewableS will play an ever-increasing role in the next decades. Their advantages for reducing environmental and health impacts for society, their contribution to reduce the dependency on and conflicts for highly volatile oil without creating new problems like nuclear waste or nuclear proliferation and the job creation (2) and local economic added value potential are recognised; however, what is often forgotten is the diversity of their use (3).

RenewableS have the potential to cover over 80% of all energy needs at the end of this century (4). How quick this will happen is depending on the right mix of policy instruments efficiently applied at the relevant levels, EU, national, regional and local.

It will also heavily depend on our ability to move form supply orientated and single technology dominated energy discussions to a systemic approach to energy policies based on three pillars:

- energy intelligence: supply side (renewable) energies should always be part of a policy mix in which demand side (energy conservation and energy efficiency) measures play an important role.

- appropriate energy density: Low temperature uses like heating and cooling should always be supplied by low density energies like the "waste" energy from electricity production (co- or tri-generation) or low temperature renewable like solar thermal collectors. Using noble energies like electricity or gas just to heat or cool houses is unsustainable.

- as local as possible: energy production should always be as close as possible to the place of energy use: this reduces not only transport losses and enhances the security of supply but strengthens also local and regional economies.

Green buildings: a basis for a sustainable energy system

Low temperature energy uses account in the EU to at least 40% of overall energy use. A combination of low density renewableS, best practices in energy conservation and the development of co- or trigenerated heating and cooling networks based on biomass or high temperature geothermal could bring high shares of renewables to the building sectors energy needs, reduce EU's oil dependency, unnecessary electricity consumption and diminish gas use in buildings thus freeing up gas for the electricity market.

i) Every new building a potential renewable energy power generator

Near Freiburg in Germany houses that are producing more energy (5) over a year's time than they use have been built. The standards for new buildings have been reduced over the last 20 years from above 150 W/m2 to 10 W/m2 (passive energy standards) (6). Individual renewable energy based heating (7) based on biomass are available.

The development of industrial scale solutions like prefabricated roof or facade elements combining high insulation standards with integrated solar thermal or PV elements could speed up such practice while raising the productivity in the building industry and cut costs.

The Commission should work with EU governments to progressively upgrade building standards and create a technology platform to integrate PV and other renewables in building components.

ii) Greening the existing EU building stock: a CO2 reduction and a job gold mine

The renovation of the German Bundestag (8) - a Norman Forster combination of energy conservation with an oil rape seed fuelled co-generation shows that modern architecture and renewable energy go together.

A big opportunity ahead for EU’s climate policy lies in the existing building stock. New studies from EU building industries (9) show that a 20% cut in emissions from this sector is possible while creating jobs. Parallel to reduction in demand, new biomass based tri-generation - combining electricity production with the use of the waste heat (10a) from this production to heat or cooling - has a large commercial potential. In Eastern Europe most big cities already have large-scale district heating systems (10b), but many need to be modernized and to switch form coal to biomass.

Furthermore, the ongoing miniaturisation of engines combined with the development of software for intelligent grid systems will also enhance the opportunities for CHP schemes for smaller buildings and be the first potential market for green hydrogen based fuel cells (11).

Because reduced energy bills have to be pre-financed by new invest, a European Investment Bank global loan which allows local and regional financial institutes to offer cheaper credits and the development of an EU market for Energy Saving Companies (ESCOs) are the solutions.

iii) Solar heating ... and cooling: the challenge ahead

Greece and Austria show the enormous commercial potential for solar thermal (12). The most effective solar thermal collectors are today able to generate enough heat to be converted in cooling energy (13).

Replacing electricity powered cooling by a combination of climate zone adapted architecture and solar cooling is one of the big EU energy challenges.

Additional policy measures needed at EU Level for the building sector should focus on a new directive for renewables in the heating and cooling sector, strengthening and broadening of the existing EU building directive.

Green electricity: Aiming for a European wide 100% renewable electricity system

The directive for renewables in the field of electricity foresees a growth from 15% in 2000 to more than 20% in 2010.

The EU is leading the world. Renewables are today the fastest growing source for electricity in the EU with growth rates higher than 20% for both wind and solar (14). The cost of renewable energy is falling rapidly (15).

The technical potential for renewables is large. Biomass, wind and geothermal will be widely deployed in the next 10 to 15 years, solar PV but also solar thermal electricity and marine renewables like energy from sea currents, energy form tidal, energy from waves are developing rapidly (16).

High shares of renewables in the electricity field is less a technological than a political problem. Therefore we will concentrate here on the necessary policy instruments:

1) The importance of demand side in electricity

The share of renewable electricity in the total electricity consumption will depend on future demand side policies. There are no cheaper CO2 reduction measures and no quicker measures to enhance Europe’s security of supply than sound demand side policies for electricity.

2) Put the market right. Stop environmentally harmful subsidies

Renewables electricity are today largely penalised by decades old unfair advantages given to electricity producing technologies like coal and nuclear.

R&D. IEA notes that between 1974 and 2001 only 8.2% of total energy R&D funds of OECD countries were allocated to renewable energies, whereas nuclear received more than 80%, a similar balance is seen in the past FP budgets.

Direct State aid. In the case of the coal sector over the last decade France, Germany, Spain and UK granted approximately €70 billion in aid and Poland €3.8 billion for 2003 alone (17).

Non-Internalisation of Externalities. In the current electricity market coal and nuclear have several advantages. First of all nearly all existing nuclear and coal power plants were financed during monopolistic times their capital costs have been broadly written off. Secondly, coal power production does not pay for their full CO2 costs. Thirdly, there is little transparency about the real and full costs of nuclear-based electricity production. The British government (and tax payers) recently assigned 6 Billion Euro to save the privatised nuclear operator British energy from bankruptcy and 70 Billion Euro to take care of UK's radioactive waste.

3) Fair access to the grid for renewables

Fair access to both distribution and transportation grid and fair pricing of balancing energy have been together with complex authorisation schemes identified by EU Commission as main hurdles to a quicker renewables penetration.

With the market success of wind a huge discussion has started on the "non reliability" of renewables. There are a lot of myths in this discussion:

- renewableS are more than wind. Large hydro, geothermal and biomass have a positive impact on grid stability

- in the next years gas will largely enter the power market with units close ranging from some kW in residential houses to mid size units of 350 to 500 MW, freeing up transport space in Eu grid system.Gas power stations are easily to be switched on and off thus enhancing the balancing capacities of the grid.

- recent detailed studies in Germany (18) show that even large scale development of onshore and off-shore wind does not put grid operators to unsolvable problems: in order to absorb the more than 80.000 MW new wind capacity Germany needs until 2015 to reinforce its existing 180.000 km of high voltage grid by 2 lines of 8 KM and three lines of 80 KM! More innovative solutions like connecting parts of German offshore in the North sea to cables with Norway to equalize fluctuating wind with hydro or to produce form part of the huge wind potential green hydrogen have not even been considered in these scenarios.

Political Priorities in the Power Market

Almost 50% of the today existing overall electricity production in the EU will have to be replaced because of end of their life cycle. This opens a window of opportunity to put the EU power policy right.

- A minimum 2020 target for green electricity consumption of at least 35% percent should be set to keep EUs leadership. In order to protect renewables against the existing market distortions, the actual support schemes should be allowed to continue until 2020.

- a biomass action plan (19) and a coordinated large scale North Sea wind (20) energy project to boost rapid extension of these renewables

- In the R&D FP7 program a maximum of money should be earmarked for renewables and energy efficiency (21). 300 million for renewables and 200 million for efficiency seem adequate to boost technical development of non-mature renewable technologies and to accelerate the cost cuts for those close to the markets.

- A third directive on electricity and gas market is needed with measures like full ownership unbundling, fair access to storage both, reduction of market power of the dominating companies and fully segregated decommissioning funds

Transport: Efficiency first, renewable fuels second, hydrogen third

Today's transport policies are causing a huge import dependency of highly volatile oil, create dramatic health problems and are responsible for fast rising CO2 emissions. Without significant reforms in the very structure of transport schemes (system efficiency) and a substantial increase in efficiency a higher share of renewable fuels will be difficult to obtain.

1. Increase the efficiency of the system

Sustainability in transport policy depends on a coherent system approach. Efficiency gains are needed through structural measures like better urban and regional planning (22), shift in goods and persons transport from air and road to train, buses and the development of bicycle and pedestrian mobility in urban cities

2. Lighter cars and enhanced engine efficiency

Gradually raised efficiency performance standards for cars, busses, trains and airplanes are a second priority. Energy savings like weight reductions and a trend to smaller cars combined with an introduction of hybrid drive systems are short-term reduction possibilities that are cost effective.

Mandatory performance targets for cars like the newly introduced Californian model are important to give the car manufacturer a clear and stable framework for their future investments.

3. Well-to-Wheel energy chance as a basis for technology and fuel choices

Before engaging into a policy for alternative fuels, EU and governments should carefully analyses the total environmental impact of different fuel sources and conversion technologies. The well-to-wheel energy chain analysis - developed by the Commission Joint Research Center in their CONCAWE study (23) - must be undertaken for different fuels.

Notes & Web links:

(1) Web Link - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - The share of renewable energy in the EU

http://europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/country_profiles/com_2004_366_en.pdf

(2) See Annex I - The proportion of labour force supporting the renewable energy sector in 2010

(3) See Annex II - 21 renewable energy - renewableS - technologies for the XXI century & Annex III - pictures of the different technologies

(4) Web link - Final report of the German Bundestag Enquete-Commission regarding 'Sustainable energy supply under conditions of globalisation and liberalisation' (Drucksache 14/9400 - 07.07.2002) Chapter 5 - scenario 5.1.2 http://www.bundestag.de/parlament/kommissionen/archiv/ener/schlussbericht/

; also check the web link the Greens / European Free Alliance - http://www.greens-efa.org

(5) Web link - See projects by the solar architecture office of Rolf Disch in Germany

http://www.rolfdisch.de/

(6) See Annex IV - Building trends in Upper Austria - Energy efficiency standards for housing

(7) Web link - Various information on energy efficient homes.

http://www.esv.or.at/esv/index.php?id=11&L=1

(8) Web link - Latest technologies and concepts in the German Bundestag and Reichstag allow to cut down energy consumption and emissions of CO2 in particular.

http://www.bundestag.de/htdocs_e/info/099berlin/energy.html

(9) Web link - See studies by EURIMA - The European Association of Insulation Manufacturers

http://www.eurima.org/index_en.cfm

(10a) & (10b) Web link -Different associations are active in the field of cogeneration

http://www.cogen.org/Links/Associations.htm

http://www.euroheat.org/

(11) Web link - See information on green based hydrogen fuel cells at the website of the Greens / European Free Alliance - http://www.greens-efa.org

(12) See Annex V - The average installed solar thermal capacity in EU-15

(13) Web link - Information on Solar Cooling / Solar Assisted Air conditioning can be found on the website of the Research Task 25 of the IEA's Solar Heating and Cooling Programme: http://www.iea-shc-task25.org/. A collection of existing solar cooling installations can be found on the website of the SACE project: http://www.ocp.tudelft.nl/ev/res/sace.htm. This project was financed largely by the EC's 5th Framework Program.

(14) See Annex VI - Cumulative wind energy installed capacity & Annex VII - Cumulative photovoltaic installed capacity

(15) See Annex VIII - Falling cost of photovoltaic & Annex IX - Prices for different generation technologies

(16) See Annexes X & XI - exemplary detailed scenario for electricity

(17) Web link - Visit the European Commission website and see the information under 'State Aid' http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid

(18) Web link - Research paper “Integration into the national grid of onshore and offshore wind energy generated in Germany” by the German energy agency

http://www.deutsche-energie-agentur.de/page/index.php?dena

(19) Web link - See the study on 'How to increase the use of biomass in an enlarged Europe' by Dr. Ludger Eltrop - available on the Greens/EFA website http://www.greens-efa.org

(20) Web link - Information about a coordinated large scale North Sea wind project available at the Greens/EFA website http://www.greens-efa.org

(21) Web link - Information on the 7 RFP available at the Greens/EFA website http://www.greens-efa.org

(22) See Annexes XII - Impact of urban densities on transport energy demand

(23) Web link - [CONCAWE 2004] Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context; EUCAR, CONCAWE, European Commission Joint Research Centre - IES with scientific support by L-B-Systemtechnik GmbH (Well-to-Tank) and Institut Français du Pétrole (Tank-to-Wheel), Januar 2004, http://ies.jrc.cec.eu.int/Download/eh/31

- ANNEX I -

Proportion of labour force supporting renewable energy sector in 2010

Source: EC Mitre study, (http://mitre.energyprojects.net/)

- ANNEX II -

21 'RenewableS' renewable energy technologies

for the 21st century

Electricity production

1.  Hydro power

2.  Biomass (solid, gas, liquid)

3.  Wind

4.  Geothermal (High temperature)

5.  Solar photovoltaic (PVs)

6.  Solar thermal electricity

7.  Energy from waves

8.  Energy from sea currents (tidal energy)

9.  Energy from osmoses (difference of pressure between river and salt water)

10.  Upwind power stations (power plants which play on the fact that warm air is lighter than cold air and creates a flow of air from the soil to the sky)

Heating and cooling

11.  Passive solar architecture

12.  Surplus low temperature energy from co- or trigeneration plants (based on biomass or geothermal)

13.  Solar collectors for heating, cooling and drying (industrial use)

14.  Geothermal (low temperature)

15.  Wood pellets / wood chips

16.  Dried and pressed biomass from energy crops

Fuel production

17.  Plant oil

18.  Biodiesel RME

19.  Ethanol

20.  Synthetic fuels from biomass

Hydrogen

21.  Hydrogen from renewable energy sources

- ANNEX III -

Pictures of different technologies

http://www.greens-efa.org

- ANNEX IV -

Building trends in Upper Austria

Source: O.Ö. Energiesparverband (http://www.esv.or.at)

ANNEX V

The average installed solar thermal capacity per capita in the EU-15

Collector area in operation

kWth/1.000 capita

GR

184

 

AT

166

 

DE

42

 

DK

39

 

CH

31

 

SE

14

 

NL

12

 

PT

11

 

ES

6

 

IT

5

 

FR

3

 

BE

2

 

UK

2

 

FI

1

 

IE

1

 

The average installed solar thermal capacity per capita in EU-15 is 21,7 kWth/1000 capita (End of 2003)

Unfortunately - because of complete lack of data - Luxembourg is not included; on the other hand the diagram shows a column for Switzerland;

Source: ESTIF - European Solar Thermal Industry Federation (http://www.estif.org)

- ANNEX VI -

Cumulative wind energy installed capacity (MW)

Source: European Wind Energy Association (http://www.ewea.org/)

- ANNEX VII -

Cumulative photovoltaic installed capacity (MWp)

Source: EUREC - European Renewable Energy Centres Agency (http://www.eurec.be/)

- ANNEX VIII -

The falling cost of PV as Shipments increase

- ANNEX IX -

Prices for Different Generation Technologies

Source: EREC, 2005 - European Renewable Energy Council

(http://www.erec-renewables.org/)

- ANNEX X -

Exemplary detailed scenario for electricity

– Advanced International Policy (AIP) scenario -

Source: EREC, 2005 - European Renewable Energy Council

(http://www.erec-renewables.org/publications/scenario_2040.htm)

- ANNEX XI -

Exemplary detailed scenario for electricity

– Advanced International Policy (AIP) scenario -

Source: EREC, 2005 - European Renewable Energy Council

(http://www.erec-renewables.org/publications/scenario_2040.htm)

- ANNEX XII -

Impact of urban densities on transport energy demand

Source: Prof. Dr. Hermann Knoflacher - Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, Technische Universität Wien

29.4.2005

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie udziału energii odnawialnej w UE oraz propozycji konkretnych działań

(2004/2153(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dimitrios Papadimoulis

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  Z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji, w którym domaga się ona zapewnienia za pomocą nowych i trwałych polityk krajowych osiągnięcia celu 12% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE-15 do roku 2010 oraz 21% udziału odnawialnej energii elektrycznej w UE-25 do roku 2010; wyraża ubolewanie ze względu na fakt, iż określone w komunikacie dążenia pozwalają wysnuć wniosek, że cel roku 2010 nie zostanie osiągnięty oraz podkreśla potrzebę wykazania większej woli politycznej;

2.  Podkreśla, że rozwój energii odnawialnej przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawienia jakości powietrza, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia zależności od importu oraz wspierania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowym, wkazując jednocześnie, iż stanie się to swoistym kamieniem milowym przyszłej konkurencyjności UE;

3.  Wyraża przekonanie, że energia odnawialna jest elementem nad wyraz istotnym dla osiągnięcia celów polityki określonych w Lizbonie i Goeteborgu oraz innych unijnych celów związanych z równowagą zatrudnienia, szczególnie w rejonach wiejskich, rozwojem technologicznym, konkurencyjnością międzynarodową oraz eksportem;

4.  Podkreśla fakt, iż dotychczasowy brak postępu nie jest związany z niepełną dostępnością źródeł odnawialnych we Wspólnocie, lecz z brakiem działań oraz woli politycznej ze strony niektórych Państw Członkowskich; w związku z powyższym wzywa Komisję do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków, a w szczególności do:

·  nalegania na docelową wielkość rzędu co najmniej 20% wewnętrznego zużycia energii brutto w roku 2020, jak wskazano uprzednio w portfolio PE związanym z Konferencją Bońską, a także do uczynienia tegoż poziomu wiążącym w celu zabezpieczenia inwestycji oraz przedstawienia pozytywnego przesłania na rzecz sektoru;

·  uściślenia celów związanych z elektrycznością, ogrzewaniem oraz produkcją biopaliw do roku 2020 w celu przekazania jasnego przesłania inwestorom poszczególnych sektorów oraz Państwom Członkowskim;

·  wprowadzenia ściślejszego monitoringu postępów Państw Członkowskich oraz podjęcia w sytuacjach uzasadnionych niezbędnych kroków związanych z prawami i obowiązkami określonymi wTraktacie;

· przyspieszenia procesu przygotowywania Planu Działań z zakresu Biomasy, jako że jest on niezbędny dla osiągnięcia wyznaczonego celu 12% oraz ze względu na fakt, iż, jak podano w komunikacie Komisji, sektor biopaliw dotknięty jest znacznymi opóźnieniami;

· przygotowania przeglądu najwydajniejszych sposobów administrowania siecią w celu rozwiązania problemów zaistniałych w związku z próbami przyłączenia do sieci energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (szczególnie energii wiatrowej i słonecznej);

5.  Wyraża żal w związku z faktem, iż w swoim komunikacie Komisja nie wzięła pod uwagę przy ocenianiu postępów poczynionych przez Państwa Członkowskie opinii różnorakich interesariuszy, np. organizacji pozarządowych, stowarzyszeń przemysłowych i niezależnych ekspertów naukowych;

6.  Wzywa wszystkie Państwa Członkowskie do pełnego wdrożenia istniejącego prawodawstwa UE oraz do przestrzegania ich krajowych celów; wzywa Komisję do wszczęcia w razie potrzeby postępowania w sprawie naruszenia;

7.  Wyraża przekonanie, że energia odnawialna powinna otrzymać większe poparcie społeczne i finansowanie ze środków Wspólnoty; uznaje równocześnie rolę sektora prywatnego oraz wzywa do przejrzystego przydziału odpowiednich środków finansowych na energię odnawialną w programach badań i rozwoju (R&D) i w ich budżetach; wzywa Komisję do ustanowienia budżetu przeznaczonego na odnawialne źródła energii w siódmym Ramowym Programie Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej;

8.  Wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do rozwinięcia spójnych ram regulacyjnych i politycznych, zawierających między innymi usunięcie wszystkich administracyjnych, prawnych i technicznych przeszkód utrudniających rozwój energii tego rodzaju oraz zapewniających uczciwą konkurencję na rynkach każdego rodzaju energii; wyraża przekonanie, że koszty zewnętrzne (utrata aktywów naturalnych, medyczne koszty leczenia chorób powodowanych przez zanieczyszczenia środowiskowe oraz inne) winny być odzwierciedlone w cenie energii każdego rodzaju, a także, iż dotacje wspólnotowe oraz ze strony Państw Członkowskich dla różnorakich rodzajów energii winny odzwierciedlać środowiskowe korzyści tychże; zwraca się również do Komisji z prośbą o sprawozdanie dotyczące poziomu równowagi związanego z dotacjami i podatkami z zakresu różnych źródeł energii, zawierające wskazówki odnoszące się do sposobów rozwiązywania tychże problemów;

9.  Wzywa Państwa Członkowskie do kontynuowania działań z zakresu rozwoju krajowych strategii oraz struktur promocji energii odnawialnej, a to w celu zredukowania poziomu biurokracji związanej z planowaniem i licencjonowaniem, ułatwienia dostępu do sieci, a także zapewnienia gwarancji pochodzenia, ochrony stabilności sieci i przeglądu dotacji powodujących szkody dla środowiska;

10.  Wzywa do rozszerzenia istniejących procedur wymiany informacji oraz do zwiększenia przejrzystości baz danych w celu stworzenia odpowiednich warunków dla wielostronnej współpracy w zakresie badań nad środowiskiem naturalnym i planowania;

11.  Wzywa do podjęcia niezbędnych kroków mających na celu zwiększenie świadomości społecznej z zakresu potencjału, zysków i obszaru zastosowania źródeł odnawialnych celem osiągnięcia rozwoju zrównoważonego;

12. Wzywa Komisję do przedstawienia, najpóźniej do roku 2006, projektów określających obligatoryjne średnio i długookresowe ramy czasowe z zakresu energii odnawialnej po roku 2010; na podstawie szczegółowej oceny aktualnych postępów związanych ze zobowiązaniami co do roku 2010 oraz z ewentualnymi dalszymi zobowiązaniami z zakresu zmian klimatycznych;

13. Wyraża żal w zwiazku z faktem, iż inne sektory związane z odnawialnymi źródłami energii, takie jak sektor grzewczy i chłodzenia, nie są jak dotąd objęte zakresem szczególnych instrumentow legislacyjnych; wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zwrócenia dodatkowo uwagi na rozwój ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz na rozwój ogrzewania centralnego, konieczny w kontekście eksploatacji energii geotermalnej oraz energii pochodzącej ze wspólnych stacji grzewczo-energetycznych, poprzez ocenę możliwości tychże i określenie konkretnych barier, a także zwraca się do Komisji o przedłożenie odnośnych projektów legislacyjnych;

14.  W świetle rozwijających się technologii wzywa Komisję do wykorzystania potencjału bioenergii oraz biopaliw w związku ze zrównoważonym rolnictwem, leśnictwem i zarządzaniem odpadami w ramach WPR i strategii UE z zakresu zaarządzania odpadami;

15.  Uważa za stosowne, by Komisja przedstawiła plan regulacji podaży biomasy w celu polepszenia koordynacji różnorakich rodzajów polityki z zakresu energetyki, gospodarki odpadami, przemysłu, leśnictwa i rolnictwa; wyraża nadzieję, iż wyniki oceny specyfikacji natury technicznej związanych z łączeniem bioetanolu z paliwami konwencjonalnymi są zadowalające oraz że możliwa będzie ich modyfikacja;

16.  Wzywa Komisję do kontynuowania obrony jej wiodącej roli światowej i zobowiązań podjętych w trakcie Światowego Szczytu z zakresu rozwoju zrównoważonego w Johannesburgu, a także do wykorzystania jej wpływów w celu dalszego wzmocnienia polityki wydajnego wykorzystywania energii odnawialnej w ramach właściwych organów międzynarodowych;

17.  Wzywa UE do wspierania wykorzystywania energii odnawialnych w krajach rozwijających się celem zmniejszania ubóstwa, zapobiegania konfliktom i w interesie rozwoju zrównoważonego;

18.  Wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie do przygotowania planów działań wskazujących adekwatne źródła finansowania tych technologii, których obecny poziom udziału w realizacji określonych celów jest niewystarczający, w szczególności planów z zakresu biomasy i energii geotermalnej.

PROCEDURA

Tytuł

Udział energii odnawialnej w UE oraz propozycja konkretnych działań

Numer procedury

2004/2153(INI)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Komisja wyznaczona do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

28.10.2004

Ściślejsza współpraca

nie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Dimitrios Papadimoulis

21.9.2004

Rozpatrzenie w komisji

7.3.2005

 

 

 

 

Data zatwierdzenia wskazówek

25.4.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

40

0

1

Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Norbert Glante, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

Margrete Auken, Erna Hennicot-Schoepges, Miroslav Mikolášik, Andres Tarand

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

 

21.4.2005

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie udziału odnawialnej energii w UE oraz propozycji konkretnych działań

(2004/2153(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Elisabeth Jeggle

WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Wspólnota zobowiązała się do rozwoju, dywersyfikacji i integracji odnawialnych źródeł energii, ażeby jednocześnie zmniejszać swoje uzależnienie od energii i przeciwdziałać zmianom klimatycznym,

B.  mając na uwadze znaczące różnice w postępie istniejące między Państwami Członkowskimi i między sektorami,

C. mając na uwadze, że zużycie energii na świecie będzie nadal rosło w szybkim tempie,

D. mając na uwadze, że UE zatwierdziła protokół z Kyoto oraz zobowiązała się do redukcji emisji CO2 o 8% w stosunku do poziomu z roku 1990,

E.  mając na uwadze, że wraz z rozwojem odnawialnej energii konieczna jest znaczna poprawa efektywności wykorzystania energii,

F.  mając na uwadze, że kopalne źródła energii są ograniczone i że w związku z tym UE jest zależna od importu energii,

G. mając na uwadze, że zrównoważony rozwój łączy aspekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne (skreślono),

H. mając na uwadze, że niedawna reforma Wspólnej Polityki Rolnej wprowadziła środki pomocowe mające na celu zachęcenie do upraw energetycznych,

I.   mając na uwadze konieczność zwrócenia większej uwagi Komisji na fakt, iż realizacja celów w zakresie ochrony środowiska musi być większa niż ma to miejsce obecnie w całej Wspólnocie,

1.  przyjmuje z zadowoleniem komunikat Komisji jako podstawę do analizy postępów w realizacji unijnych celów z zakresu energii odnawialnej;

2.  sugeruje, by w stosownych przypadkach, Komisja dążyła do usunięcia w Państwach Członkowskich, których to dotyczy, przeszkód administracyjnych i związanych z siecią, a także do tworzenia atrakcyjnych systemów zachęt;

3.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji związaną z przyjęciem Planu Działania w zakresie biomasy; jednakże z uwagi na złożony i kontrowersyjny charakter tej kwestii, wzywa Komisję do przeprowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami, w celu określenia wyważonego i ambitnego planu działania na przyszłość;

4.  uznaje wkład WPR do produkcji energii odnawialnej, w tym biomasy i biopaliw, i wzywa do promowania dalszego ich rozwoju i stosowania; za nieodzowne uznaje zwiększenie możliwości współfinansowania inwestycji przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i inne Fundusze Strukturalne, ażeby zapewnić, by rozwój i wykorzystanie energii odnawialnej były zrównoważone i racjonalne;

     uznaje wkład WPR do produkcji energii odnawialnej, poprzez stosowanie biomasy i biopaliw, i wzywa do racjonalnego wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnego oraz innych instrumentów Wspólnoty jako zachęty do ich rozwoju i stosowania, pod warunkiem że wpływ ich stosowania na energię i środowisko naturalne okaże się pozytywny i zgodny z metodami zrównoważonej produkcji;

5.  uznaje potencjał, jaki oferuje produkcja energii odnawialnej dla jednoczesnego tworzenia oraz efektywnego dywersyfikowania i zapewnienia dochodu rolników, ochrony przyrody i produkowania energii; zwraca jednak uwagę, że bezpieczeństwo dostaw żywności nadal winno mieć pierwszeństwo nad wytwarzaniem energii; w związku z tym za konieczne uznaje przyjęcie niezbędnych środków, które zapobiegną zastępowaniu produkcji żywności wytwarzaniem energii na dobrych terenach rolniczych oraz zwiększaniu się importu żywności do UE;

     uznaje potencjał, jaki oferuje produkcja energii odnawialnej dla jednoczesnego tworzenia oraz efektywnego dywersyfikowania i zapewnienia dochodu rolników, tworzenia miejsc pracy, ochrony przyrody i produkowania naszej własnej energii;

6.  uważa, że producenci powinni otrzymywać wsparcie, ażeby móc pozyskać odpowiednią technologię poprzez udział w stosownych programach krajowych i wspólnotowych;

7.  wzywa Komisję do przyjęcia nowych środków regulacyjnych i zwiększenia finansowego wsparcia Unii w celu promowania badań w dziedzinie źródeł energii odnawialnej, upowszechniania innowacji, wymiany informacji oraz racjonalnego gospodarowania energią;

8.  apeluje do Państw Członkowskich, by upewniły się, że krajowa polityka podatkowa nie hamuje rozwoju produkcji biomasy;

9.  wyraża ubolewanie w związku z możliwością nieosiągnięcia przez UE ustalonego jako cel do 2010 roku poziomu 12% udziału energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii i z tego też względu wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków w celu jak najwcześniejszej jego realizacji; Komisja powinna przyjąć środki, które umożliwią Państwom Członkowskim wykonanie swoich obowiązków w tym względzie;

wyraża ubolewanie w związku z możliwością nieosiągnięcia przez UE ustalonego jako cel do 2010 roku poziomu 12% udziału energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii i z tego też względu wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do wzmożenia swoich wysiłków w celu jak najwcześniejszej jego realizacji;

10.  uznaje, że potencjał bardziej skoordynowanej polityki w zakresie zrównoważonego wykorzystania biomasy postrzegany w ramach wkładu w osiąganie celów określonych w Kyoto i w okresie późniejszym jest znaczący, zwłaszcza w odniesieniu do cyklu węgla, i że planowana redukcja emisji CO2 o jedną trzecią mogłaby zostać osiągnięta poprzez stosowanie energii odnawialnych;

11.  wzywa do wykorzystywania w produkcji energii produktów ubocznych rolnictwa, takich jak rośliny uprawiane na użytkach rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa, materiały pochodzące z drzew i krzewów, a także produktów ubocznych leśnictwa (drewno odpadowe), które powinny być promowane jako priorytetowe, ażeby praktycznie zupełnie wykluczyć konkurowanie z produkcją podstawowych produktów żywnościowych;

12.  uważa, że działania mające na celu propagowanie większego wykorzystania biomasy w wytwarzaniu odnawialnej formy energii przy wykorzystaniu zrównoważonych metod produkcji nie mogą być postrzegane jako zwolnienie Unii z obowiązku prowadzenia badań nakierowanych na osiągnięcie większej efektywności wykorzystania energii (zmniejszenie ilości energii wykorzystywanej jako paliwo, źródło ciepła, energia elektryczna itd.), będących potencjalnym sposobem zmniejszenia finansowego obciążenia rolników;

13.  uznaje potencjał biomasy postrzegany w ramach propagowania zrównoważonego rolnictwa i wzywa Komisję do zwiększenia poparcia dla badań i rozwoju potencjalnych źródeł i możliwości stosowania, ażeby można było jak najszybciej wprowadzić w szerszym zakresie programy zrównoważone pod względem ekonomicznym i ekologicznym;

14.  apeluje do Komisji, aby przyjrzała się związkowi między produkcją biomasy i bezpieczną utylizacją osadów ściekowych;

15.  wymaga, aby zasady dotyczące współistnienia i oznakowania, które stosują się do upraw i wykorzystania w produkcji żywności organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), miały zastosowanie również w obszarze energii odnawialnej;

16.  uznaje potencjał oferowany przez energię odnawialną postrzeganą jako znaczący środek na rzecz zwiększania zatrudnienia i tworzenia regionalnej wartości dodanej w obszarach wiejskich, pozwalający zachować zgodność ze strategiami z Lizbony i Gothenburga oraz wnoszący istotny wkład w europejski model rolnictwa;

17.  uznaje potencjał wykorzystywania energii wiatru w odpowiednich lokalizacjach przez wzgląd na unikanie emisji CO2 i dywersyfikowanie dochodu rolników.

PROCEDURA

Tytuł

Udziału odnawialnej energii w UE oraz propozycji konkretnych działań

Numer procedury

2004/2153(INI)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Komisja wyznaczona do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

28.10.2004

Ściślejsza współpraca

--

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Elisabeth Jeggle
21.9.2004

Rozpatrzenie w komisji

14.3.2005

19.4.2005

 

 

 

Data zatwierdzenia wskazówek

19.4.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

24

--

--

Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

Filip Adwent, Peter Baco, Thijs Berman, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lutz Goepel, Bogdan Golik, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Kyösti Tapio Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

Liam Aylward, María del Pilar Ayuso González, Ilda Figueiredo, Milan Horáček, Wiesław Stefan Kuc, Anne Laperrouze, Jan Mulder, Zdzisław Zbigniew Podkański

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

--

PROCEDURA

Tytuł

Udział odnawialnej energii w UE oraz propozycji konkretnych działań

Numer procedury

2004/2153(INI)

Podstawa przepisowa

art. 45

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia wydania zgody na posiedzeniu

ITRE

28.10.2004

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI
28.10.2004

AGRI
28.10.2004

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Projekt(y) rezolucji zawarty(e) w sprawozdaniu

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Claude Turmes
21.9.2004

 

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

 

 

Rozpatrzenie w komisji

18.1.2005

19.4.2005

16.6.2005

 

 

Data zatwierdzenia

21.6.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

26

5

15

Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

María del Pilar Ayuso González, Daniel Caspary, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Peter Skinner

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

 

Data złożenia - A6

6.7.2005

A6-0227/2005

(1)

Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33.

(2)

Dz.U. L 123 z 17.5.2003, str. 42.

(3)

Dz.U. C 103 E z 29.4.2004, str. 838.

(4)

1 Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r. dotycząca gospodarki energią w odniesieniu do budynków (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 65).

(5)

1 Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003r. dotycząca promowania wykorzystywania w transporcie biopaliw i innych paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 123 z 17.5.2003, str. 42).

Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2006Informacja prawna