Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 2. juuli 2012 - Neljapäev, 5. juuli 2012  246k
Teisipäev, 3. juuli 2012191kVersioon: Kolmapäev, 4. juuli 2012, 15:13
 Päevakorra punktid
08:30 - 12:20   Arutelud
12:30 - 14:30   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta
15:00 - 20:00   Arutelud
21:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

08:30 - 12:20   Arutelud       Kõneaeg
12 pointTaani eesistumise ülevaade
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2011/2924(RSP)]
14Tähtaeg pointEuroopa Ülemkogu kohtumise (28.–29. juuni 2012) järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2011/2923(RSP)]
Hääletus toimub kolmapäeval
12:30 - 14:30   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta      
170 voteTaotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa sotsiaalse märgise loomise teemal
kodukorra artikkel 124
133***IvoteKindlustus- ja edasikindlustustegevus (Solventsus II))
Raport:  Sharon Bowles (A7-0198/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) seoses siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtaegade ning teatavate direktiivide kehtetuks tunnistamise kuupäevaga

[2012/0110(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
kodukorra artikli 46 lõige 1
105*voteÜlemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Ühendusega
Raport:  Maurice Ponga (A7-0169/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega
[2012/0024(CNS)]
Arengukomisjon
59 voteELi makropiirkondlike strateegiate areng, selle praegused tavad ja tulevikuväljavaated, sealhulgas Vahemere piirkonnas
Raport:  François Alfonsi (A7-0219/2012)
Raport ELi makropiirkondlike strateegiate arengu, selle praeguste tavade ja tulevikuväljavaadete kohta, sealhulgas Vahemere piirkonnas
[2011/2179(INI)]
Regionaalarengukomisjon
104Tähtaeg***IIvoteÜhtne Euroopa raudteepiirkond
Soovitus teisele lugemisele:  Debora Serracchiani (A7-0196/2012)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud)

[2010/0253(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
93Tähtaeg***IvoteAutovedudel kasutatavad sõidumeerikud
Raport:  Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006

[2011/0196(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
132Tähtaeg***IvoteTolliasutuste kontroll intellektuaalomandiõiguste järgimise üle
Raport:  Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta
[2011/0137(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
18Tähtaeg voteELi veealaste õigusaktide rakendamine
Raport:  Richard Seeber (A7-0192/2012)
Raport ELi veealaste õigusaktide rakendamise kohta enne Euroopas veega seotud probleemide osas üldise lähenemisviisi väljatöötamist
[2011/2297(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
97Tähtaeg voteeCall: uus numbrile 112 valitud hädaabikõnede teenus kodanikele
Raport:  Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)
Raport kodanikele mõeldud uue hädaabikõne teenuse eCall kohta
[2012/2056(INI)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Transpordi- ja turismikomisjon

kodukorra artikke 51
62Tähtaeg voteEuroopasse investeerimise atraktiivsus
Raport:  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)
Raport Euroopasse investeerimise atraktiivsuse kohta
[2011/2288(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
90Tähtaeg voteIdapartnerluse kaubandusaspektid
Raport:  Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)
Raport idapartnerluse kaubandusaspektide kohta
[2011/2306(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
15:00 - 20:00   Arutelud       Kõneaeg
111***pointELi ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vaheline võltsimisvastane kaubandusleping
Soovitus:  David Martin (A7-0204/2012)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb võltsimisvastase kaubanduslepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vahel
[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
41Tähtaeg point2013. aasta eelarve – volitus kolmepoolseks kohtumiseks
Raport:  Giovanni La Via (A7-0215/2012)
Raport volituse kohta 2013. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks
[2012/2016(BUD)]
Eelarvekomisjon
156 pointELi ja Iisreali vaheline leping tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise kohta
Suuliselt vastatav küsimus - [2012/2693(RSP)]
     
Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Väliskomisjon

Komisjon
EÜ ja Iisraeli vaheline leping – tööstustoodete vastavushindamine ja tunnustamine; Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu lisaprotokoll
87Tähtaeg pointJuurdepääs põhilistele pangateenustele
Raport:  Jürgen Klute (A7-0197/2012)
Raport soovitustega komisjonile juurdepääsu kohta põhilistele pangateenustele
[C(2011)4977 -  - 2012/2055(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
21:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
130Tähtaeg***IpointPõllumajandustootjatele makstavad otsetoetused
Raport:  Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009 seoses põllumajandustootjatele 2013. aastal makstavate otsetoetuste kohaldamisega

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  pointÜhine arutelu - Lissaboni lepinguga vastavusse viimine
101***I-Otsetoetuskavade ühiseeskirjad põllumajandustootjate jaoks

Raport:  Paolo De Castro (A7-0158/2011)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
100***I-Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused
Raport:  Paolo De Castro (A7-0161/2011)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
98***I-Põllumajandusturgude ühine korraldus ja teatavate põllumajandustoodete erisätted
Raport:  Paolo De Castro (A7-0322/2011)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ÜTK määrus)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
99***I-Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine
Raport:  Giovanni La Via (A7-0209/2011)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 165/94 ja (EÜ) nr 78/2008

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
89***I-Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine
Raport:  Martin Häusling (A7-0215/2011)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
137***I-Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteem
Raport:  Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 485/2008 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
08:30 - 12:20   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu (koos vastustega)15'
Nõukogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)30'
Parlamendiliikmed105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
15:00 - 20:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (16x1') 16'
Koostajad   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed135'
45'32'15'3011'10'7'307'306'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (4x5') 20'
21:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöörid   (5x6') 30'
Arvamuse koostajad   (2x1') 2'
Parlamendiliikmed29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
14item on the agendapointEuroopa Ülemkogu kohtumise (28.–29. juuni 2012) järeldused
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 3. juuli 2012, 10:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 3. juuli 2012, 15:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 3. juuli 2012, 16:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 3. juuli 2012, 19:00
104item on the agendapointÜhtne Euroopa raudteepiirkond
Debora Serracchiani (A7-0196/2012
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 27. juuni 2012, 12:00
93item on the agendapointAutovedudel kasutatavad sõidumeerikud
Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 27. juuni 2012, 12:00
132item on the agendapointTolliasutuste kontroll intellektuaalomandiõiguste järgimise üle
Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 27. juuni 2012, 12:00
18item on the agendapointELi veealaste õigusaktide rakendamine
Richard Seeber (A7-0192/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 27. juuni 2012, 12:00
97item on the agendapointeCall: uus numbrile 112 valitud hädaabikõnede teenus kodanikele
Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 27. juuni 2012, 12:00
62item on the agendapointEuroopasse investeerimise atraktiivsus
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 27. juuni 2012, 12:00
90item on the agendapointIdapartnerluse kaubandusaspektid
Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 27. juuni 2012, 12:00
41item on the agendapoint2013. aasta eelarve – volitus kolmepoolseks kohtumiseks
Giovanni La Via (A7-0215/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 27. juuni 2012, 12:00
87item on the agendapointJuurdepääs põhilistele pangateenustele
Jürgen Klute (A7-0197/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 27. juuni 2012, 12:00
130item on the agendapointPõllumajandustootjatele makstavad otsetoetused
Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 27. juuni 2012, 12:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 29. juuni 2012, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 2. juuli 2012, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 3. juuli 2012, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)Neljapäev, 5. juuli 2012, 10:00
Viimane päevakajastamine: 4. juuli 2012Õigusalane teave