Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 marca 2014 r. - Czwartek, 13 marca 2014 r.  292k
Środa, 12 marca 2014213kWersja: Wtorek, 11 marca 2014, 14:38
 Punkty porządku dziennego
08:30 - 11:50   DEBATY PRIORYTETOWE
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

08:30 - 11:50   DEBATY PRIORYTETOWE       Czas wystąpień
10 pointPrzygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (20-21 marca 2014 r.)
Oświadczenia Rady i Komisji
[2013/2699(RSP)]
255Termin pointRosyjska inwazja na Ukrainie
Oświadczenia Rady i Komisji
[2014/2627(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
70 voteRola Pakistanu w regionie i jego stosunki polityczne z UE
Sprawozdanie:  Boris Zala (A7-0117/2014)
Sprawozdanie w sprawie roli Pakistanu w regionie i jego stosunków politycznych z UE
[2013/2168(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 138
79 voteTarcza antyrakietowa dla Europy
Sprawozdanie:  Sampo Terho (A7-0109/2014)
Sprawozdanie w sprawie tarczy antyrakietowej dla Europy oraz jej konsekwencji politycznych i strategicznych
[2013/2170(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 138
164 voteEuropejski sektor rybołówstwa a umowa o wolnym handlu UE-Tajlandia
Sprawozdanie:  Gabriel Mato Adrover (A7-0130/2014)
Sprawozdanie w sprawie obecnej sytuacji i przyszłych perspektyw europejskiego sektora rybołówstwa w ramach umowy o wolnym handlu między UE a Tajlandią
[2013/2179(INI)]
Komisja Rybołówstwa
Art. 138
81 voteEuropejskie dziedzictwo gastronomiczne: aspekty kulturowe i edukacyjne
Sprawozdanie:  Santiago Fisas Ayxela (A7-0127/2014)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego dziedzictwa gastronomicznego: aspekty kulturowe i edukacyjne
[2013/2181(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
Art. 138
143***IvoteOchrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Sprawozdanie:  Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
[COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Art. 138
158***voteOchrona euro przed fałszowaniem (Perykles 2020)
Zalecenie:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)
Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady rozszerzającego stosowanie rozporządzenia (UE) nr .../2012 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) na nieuczestniczące państwa członkowskie
[16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Art. 138
119***voteUmowa UE-Azerbejdżan o ułatwieniach w wydawaniu wiz
Zalecenie:  Mariya Gabriel (A7-0155/2014)
Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o ułatwieniach w wydawaniu wiz
[17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Art. 138
118***voteUmowa UE-Azerbejdżan o readmisji osób przebywających nielegalnie
Zalecenie:  Mariya Gabriel (A7-0154/2014)
Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o readmisji osób przebywających nielegalnie
[15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
181 voteDziałania humanitarne zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci
Sprawozdanie:  Judith Sargentini (A7-0160/2014)
Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie działań humanitarnych zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci
[2014/2012(INI)]
Komisja Rozwoju
Art. 121
261Termin voteLiczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
Projekt decyzji
[2014/2632(RSO)]
B7-0240/2014
206Termin votePrzekazywanie konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów
Projekt rezolucji
[2013/2997(DEA)]
B7-0185/2014
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
144Termin***IvotePrzetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom
Sprawozdanie:  Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych
[COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
248Termin***IvoteWdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
Sprawozdanie:  Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona)
[COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
249Termin***IvoteLotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej
Sprawozdanie:  David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej
[COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
25Termin***IvoteImprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne
Sprawozdanie:  Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dyrektywę 2011/83/UE i uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG
[COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
61Termin***IvoteFluorowane gazy cieplarniane
Sprawozdanie:  Bas Eickhout (A7-0240/2013)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
[COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
151Termin***IvoteŚrodki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników
Sprawozdanie:  Edit Bauer (A7-0386/2013)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników
[COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
87***IvoteOcena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
Sprawozdanie:  Andrea Zanoni (A7-0277/2013)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
[COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Głosowanie końcowe
Debata: Wtorek, 8 października 2013
105Termin***IvoteStatystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze)
Sprawozdanie:  Vital Moreira (A7-0042/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków
[COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
252***IvoteProgram Copernicus
Sprawozdanie:  Vittorio Prodi (A7-0027/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010
[COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
253***IvoteAgencja Europejskiego GNSS
Sprawozdanie:  Amalia Sartori (A7-0364/2013)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS
[COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
178Termin votePriorytety w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego
Sprawozdanie:  Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)
Sprawozdanie w sprawie oceny i wyznaczenia priorytetów w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego
[2013/2149(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
142Termin voteRealizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE
Sprawozdanie:  Claude Moraes (A7-0139/2014)
Sprawozdanie w sprawie realizowanych przez NSA amerykańskich programów nadzoru, organów nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prawa podstawowe obywateli UE oraz na współpracę transatlantycką w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

[2013/2188(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
184Termin voteOcena wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządność
Sprawozdanie:  Kinga Göncz (A7-0122/2014)
Sprawozdanie w sprawie oceny wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządności
[2014/2006(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Art. 48 ust. 2
193Termin votePrzygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych
Sprawozdanie:  Sabine Verheyen (A7-0057/2014)
Sprawozdanie w sprawie przygotowania do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych
[COM(2013)0231 -  - 2013/2180(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
Art. 48 ust. 2
62Termin voteSprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r.
Sprawozdanie:  Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2013 r.: „Obywatelstwo UE: Twoje prawa, Twoja przyszłość”
[2013/2186(INI)]
Komisja Petycji
Art. 48 ust. 2
82Termin voteProkuratura Europejska
Wstępne sprawozdanie:  Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej
[COM(2013)0534 -  - 2013/0255(APP)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
162Termin voteSprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r.
Projekt rezolucji
[2013/2945(RSP)]
B7-0241/2014
212Termin voteStrategia UE na rzecz Arktyki
Projekty rezolucji
[2013/2595(RSP)]
B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014
Debata: Środa, 17 kwietnia 2013
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointWspólna debata - Rola i działania trojki
185Termin -Rola i działania trojki w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem
Sprawozdanie:  Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)
Sprawozdanie z dochodzenia w sprawie roli i działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem

[2013/2277(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
186Termin -Aspekty dotyczące zatrudnienia i aspekty społeczne roli i działań trojki
Sprawozdanie:  Alejandro Cercas (A7-0135/2014)
Sprawozdanie w sprawie zatrudnienia i społecznych aspektów działań i roli trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do objętych programem państw członkowskich strefy euro

[2014/2007(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
244Termin pointPriorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2014/2612(RSP)]
  pointWspólna debata - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
111Termin***I-Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (przepisy ogólne)
Sprawozdanie:  Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz instrumentu finansowego na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

[COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
112***I-Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
Sprawozdanie:  Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji

[COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
113Termin***I-Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (współpraca policyjna, zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz zarządzanie kryzysowe)
Sprawozdanie:  Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

[COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
114Termin***I-Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice zewnętrzne i wizy)
Sprawozdanie:  Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz

[COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
22Termin***IpointWspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii
Sprawozdanie:  Andreas Schwab (A7-0103/2014)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii
[COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
205Termin***IpointUnijny program wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020
Sprawozdanie:  Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnego programu wsparcia określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020
[COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
67***IpointUrządzenia radiowe
Sprawozdanie:  Barbara Weiler (A7-0316/2013)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych
[COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
08:30 - 11:50   DEBATY PRIORYTETOWE     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)25'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Posłowie89'
28'3020'3010'7'307'305'305'5'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Sprawozdawcy   (10x6') 60'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (9x1') 9'
Posłowie210'
71'3051'23'3016'3016'3011'10'10'
Procedura pytań z sali   (6x5') 30'
255item on the agendapointRosyjska inwazja na Ukrainie
  -Projekty rezolucjiWtorek, 11 marca 2014, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiŚroda, 12 marca 2014, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 12 marca 2014, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 12 marca 2014, 16:00
261item on the agendapointLiczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
  -PoprawkiPoniedziałek, 10 marca 2014, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 marca 2014, 16:00
206item on the agendapointPrzekazywanie konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
144item on the agendapointPrzetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom
Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
248item on the agendapointWdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
249item on the agendapointLotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej
David-Maria Sassoli (A7-0098/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
25item on the agendapointImprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne
Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
61item on the agendapointFluorowane gazy cieplarniane
Bas Eickhout (A7-0240/2013
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
151item on the agendapointŚrodki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników
Edit Bauer (A7-0386/2013
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
105item on the agendapointStatystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze)
Vital Moreira (A7-0042/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
178item on the agendapointPriorytety w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego
Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 77 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 10 marca 2014, 19:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 11 marca 2014, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 marca 2014, 16:00
142item on the agendapointRealizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE
Claude Moraes (A7-0139/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
184item on the agendapointOcena wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządność
Kinga Göncz (A7-0122/2014
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 77 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
193item on the agendapointPrzygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych
Sabine Verheyen (A7-0057/2014
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 77 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
62item on the agendapointSprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r.
Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 77 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
82item on the agendapointProkuratura Europejska
Salvatore Iacolino (A7-0141/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
162item on the agendapointSprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r.
  -Projekt rezolucjiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 10 marca 2014, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 marca 2014, 16:00
212item on the agendapointStrategia UE na rzecz Arktyki
  -Projekty rezolucjiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 10 marca 2014, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 10 marca 2014, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 marca 2014, 16:00
185item on the agendapointRola i działania trojki w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem
Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
186item on the agendapointAspekty dotyczące zatrudnienia i aspekty społeczne roli i działań trojki
Alejandro Cercas (A7-0135/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
244item on the agendapointPriorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ
  -Projekty rezolucjiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 10 marca 2014, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 10 marca 2014, 20:00
111item on the agendapointFundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (przepisy ogólne)
Lorenzo Fontana (A7-0021/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
113item on the agendapointFundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (współpraca policyjna, zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz zarządzanie kryzysowe)
Salvatore Iacolino (A7-0026/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
114item on the agendapointFundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice zewnętrzne i wizy)
Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
22item on the agendapointWspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii
Andreas Schwab (A7-0103/2014
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
205item on the agendapointUnijny program wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020
Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013
  -PoprawkiŚroda, 5 marca 2014, 12:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 7 marca 2014, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 10 marca 2014, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 11 marca 2014, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)Czwartek, 13 marca 2014, 10:00
Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2014Informacja prawna