PDF 558kWORD 303k

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–18:30

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)

27. února 2017, 15:00–18:30

Za přítomnosti Rady a Komise

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedsedy

3.  Schválení zápisu ze schůze konané dne:

·9. ledna 2017  PV – PE595.730v01-00

·25.–26. ledna 2017  PV – PE597.618v01-00

4.  Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh

AGRI/8/06050

***I  2016/0084(COD)  COM(2016)0157 – C8-0123/2016

 

Navrhovatel:

Jan Huitema (ALDE)

PA – PE599.577v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

PR – PE599.728v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. března 2017, 13:00

5.  Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU: provádění článku 349 SFEU

AGRI/8/08058

  2016/2250(INI)  

 

Navrhovatel:

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE599.568v01-00

Příslušný výbor:

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

 

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. března 2017, 13:00

6.  Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

AGRI/8/07453

***I  2016/0231(COD)  COM(2016)0482 – C8-0331/2016

 

Navrhovatel:

Nicola Caputo (S&D)

PA – PE597.445v01-00

Příslušný výbor:

ENVI –

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

PR – PE592.423v02-00
AM – PE599.594v01-00
AM – PE599.569v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 13:00

7.  Prezentace zástupce Komise (GŘ AGRI) o vývoji situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky a provedení ustanovení balíčku předpisů týkajících se mléka (COM(2016)724)

8.  Prezentace zprávy z pracovní cesty výboru AGRI z 19.-20. ledna 2017 na akci „Berlin International Green Week“, jež se konala v Německu

* * *

28. února 2017, 9:00–10:00

Společná schůze s výborem FEMM
(viz samostatný návrh pořadu jednání)

*** Elektronické hlasování ***

9.  Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech

  2016/2204(INI)  

 

Zpravodajky:

Marijana Petir (PPE)
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

 

Příslušný výbor:

AGRI, FEMM

 

přijetí návrhu zprávy

*** Konec elektronického hlasování ***

* * *

28. února 2017, 10:00–11:30

*** Elektronické hlasování ***

10.  Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení

AGRI/8/08027

***I  2016/0308(COD)  COM(2016)0631 – C8-0392/2016

 

Navrhovatel:

Czesław Adam Siekierski (PPE)

PA – PE595.439v01-00
AM – PE597.710v01-00

Příslušný výbor:

INTA –

Jarosław Wałęsa (PPE)

PR – PE592.280v01-00
AM – PE599.550v02-00
AM – PE599.651v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

11.  Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU

AGRI/8/08465

  2016/2302(INI)  

 

Navrhovatel:

Miguel Viegas (GUE/NGL)

PA – PE595.568v01-00
AM – PE597.684v01-00

Příslušný výbor:

REGI* –

Andrey Novakov (PPE)

PR – PE595.766v01-00
AM – PE599.627v01-00
AM – PE599.633v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

12.  Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání

AGRI/8/07736

  2016/2221(INI)  

 

Navrhovatelka:

Viorica Dăncilă (S&D)

PA – PE592.286v01-00
AM – PE595.586v01-00

Příslušný výbor:

EMPL –

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PR – PE587.795v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

13.  Palmový olej a likvidace deštných pralesů

AGRI/8/07740

  2016/2222(INI)  

 

Navrhovatel:

Florent Marcellesi (Verts/ALE)

PA – PE592.126v01-00
AM – PE593.946v01-00

Příslušný výbor:

ENVI –

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

PR – PE593.850v01-00
AM – PE595.487v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

*** Konec elektronického hlasování ***

* * *

28. února 2017, 11:30–12:30 (neveřejná (neveřejné))

Neveřejná schůze

14.  Schůze koordinátorů

* * *

28. února 2017, 15:00–16:30

15.  Krátká prezentace právní služby Evropského parlamentu a zástupce Komise na téma důsledků rozsudku Soudního dvora, jenž se týká Západní Sahary, pro dohodu o volném obchodu s Marokem - zemědělské produkty (věc C-104/16P Rada v. Front Polisario)

16.  Krátká prezentace zástupce Komise (GŘ AGRI) o možných odvetných opatřeních ze strany USA proti dovozu z EU, jež by mohla následovat kvůli zákazu hormonálně ošetřeného hovězího masa v EU

* * *

28. února 2017, 16:30–18:30

17.  Výměna názorů s komisaři Philem Hoganem a Margrethe Vestagerovou o uplatňování politiky hospodářské soutěže v zemědělském odvětví

18.  Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI

19.  Různé

20.  Příští schůze

·13. března 2017, 19:00–21:00 (Štrasburk)

·20. března 2017, 15:00–18:30

·21. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

* * *

Poslední aktualizace: 23. února 2017Právní upozornění