PDF 603kWORD 390k

 

Rozpočtový výbor

BUDG(2016)0831_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 31. srpna 2016, 9:00–12:30 a 15:00–16:30 a 16:30–18:30 (schůze koordinátorů)

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

31. srpna 2016, 9:00–12:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedy

3.  Schválení zápisu ze schůze konané dne:

·15. června 2016  PV – PE585.441v01-00

·30. června 2016  PV – PE587.454v01-00

·30. června 2016  PV – PE587.455v01-00

·4. července 2016  PV – PE585.736v01-00

·11.–12. července 2016  PV – PE585.802v01-00

* * *

4.  Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly

BUDG/8/06195

  2016/2047(BUD)  

 

Spoluzpravodajové:

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

BUDG

 

 

Stanoviska:

AFET –

Neena Gill (S&D)

PA – PE585.593v01-00

 

DEVE –

Nirj Deva (ECR)

PA – PE585.713v01-00

 

INTA –

Reimer Böge (PPE)

PA – PE582.234v01-00

 

CONT –

Martina Dlabajová (ALDE)

PA – PE584.134v01-00

 

ECON –

Markus Ferber (PPE)

PA – PE585.727v01-00

 

EMPL –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ENVI –

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE585.789v01-00
AM – PE587.439v01-00

 

ITRE –

Jerzy Buzek (PPE)

 

 

IMCO –

Liisa Jaakonsaari (S&D)

PA – PE584.233v01-00

 

TRAN –

Isabella De Monte (S&D)

PA – PE584.223v01-00

 

REGI –

Derek Vaughan (S&D)

PA – PE585.738v01-00

 

AGRI –

Peter Jahr (PPE)

PA – PE585.709v01-00

 

PECH –

Nils Torvalds (ALDE)

PA – PE582.079v01-00

 

CULT –

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE585.734v01-00

 

JURI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

LIBE –

Monica Macovei (ECR)

PA – PE585.749v01-00

 

AFCO –

György Schöpflin (PPE)

 

 

FEMM –

Viorica Dăncilă (S&D)

PA – PE585.566v01-00
AM – PE587.425v01-00

 

PETI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·Prezentace pracovního dokumentu o postoji Rady

5.  Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů

BUDG/8/06982

  2016/2121(BUD)  

 

Spoluzpravodajové:

José Manuel Fernandes (PPE)
Gérard Deprez (ALDE)

 

Příslušný výbor:

BUDG

 

 

·výměna názorů

* * *

6.  Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020

BUDG/8/05204

***I  2015/0263(COD)  COM(2015)0701 – C8-0373/2015

 

Navrhovatel:

Jan Olbrycht (PPE)

 

Příslušný výbor:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

PR – PE585.523v01-00

Stanoviska:

BUDG

 

 

 

ECON* –

Costas Mavrides (S&D)

PA – PE585.572v01-00

 

EMPL –

Csaba Sógor (PPE)

PA – PE587.440v01-00

 

ENVI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ITRE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

AGRI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

PECH –

Alain Cadec (PPE)

AD – PE577.033v02-00

 

CULT –

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE582.075v01-00
AM – PE584.119v01-00

 

LIBE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. září 2016, 18:00

7.  Možný vývoj a úpravy stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie

BUDG/8/02316

  2014/2248(INI)  

 

Navrhovatel:

José Manuel Fernandes (PPE)

PA – PE587.434v01-00

Příslušný výbor:

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

PR – PE585.741v01-00

Stanoviska:

BUDG

 

 

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. září 2016, 18:00

8.  Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

BUDG/8/06083

***  2016/0077(NLE)  COM(2016)0146

 

Navrhovatel:

Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Stanoviska:

DEVE –

Maurice Ponga (PPE)

PA – PE582.414v01-00

 

BUDG

 

 

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. září 2016, 12:00

9.  Prováděcí zpráva o programu „Evropa pro občany“

BUDG/8/05088

  2015/2329(INI)  

 

Navrhovatel:

Lefteris Christoforou (PPE)

 

Příslušný výbor:

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

 

Stanoviska:

BUDG

 

 

 

AFCO –

Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

 

·výměna názorů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. září 2016, 12:00

10.  Evropská obranná unie

BUDG/8/06277

  2016/2052(INI)  

 

Navrhovatel:

Esteban González Pons (PPE)

PA – PE585.800v01-00

Příslušný výbor:

AFET –

Urmas Paet (ALDE)

PR – PE584.127v01-00

Stanoviska:

BUDG

 

 

 

IMCO –

Lara Comi (PPE)

PA – PE583.872v01-00

 

AFCO –

David McAllister (PPE)

PA – PE584.144v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. září 2016, 12:00

11.  Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních

BUDG/8/07118

  2016/2148(INI)  COM(2015)0639

 

Navrhovatel:

Daniele Viotti (S&D)

PA – PE587.417v01-00

Příslušný výbor:

REGI –

Lambert van Nistelrooij (PPE)

 

Stanoviska:

BUDG

 

 

 

CONT

 

 

 

EMPL –

Georgi Pirinski (S&D)

PA – PE585.503v01-00

 

ENVI

 

 

 

ITRE

 

 

 

TRAN –

Kosma Złotowski (ECR)

 

 

AGRI –

Viorica Dăncilă (S&D)

 

 

CULT –

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

PA – PE582.241v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. září 2016, 12:00

12.  Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva

BUDG/8/06163

***I  2016/0106(COD)  COM(2016)0194 – C8-0135/2016

 

Navrhovatelka:

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Příslušný výbor:

LIBE –

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)

 

Stanoviska:

BUDG

 

 

·výměna názorů

* * *

31. srpna 2016, 15:00–16:30

13.  Kombinování zdrojů v oblasti vnější spolupráce - zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o činnostech Platformy EU (EUBEC) za období od července 2014 do konce roku 2015 (bude potvrzeno)

14.  Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky

BUDG/8/06714

  2016/2099(INI)  

 

Navrhovatelka:

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PA – PE587.426v01-00

Příslušný výbor:

ECON* –

Georgios Kyrtsos (PPE)

 

Stanoviska:

DEVE –

Bernd Lucke (ECR)

 

 

INTA –

Yannick Jadot (Verts/ALE)

 

 

BUDG*

 

 

 

TRAN –

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

·projednání návrhu stanoviska

* * *

15.  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2016/001 FI/Microsoft)

BUDG/8/07168

 

Zpravodaj:

Petri Sarvamaa (PPE)

 

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. září 2016, 12:00

16.  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

BUDG/8/07169

 

Zpravodaj:

Esteban González Pons (PPE)

 

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. září 2016, 12:00

* * *

*** Hlasování ***

17.  Fond solidarity Evropské unie: posouzení

BUDG/8/06165

  2016/2045(INI)  

 

Navrhovatel:

Lefteris Christoforou (PPE)

PA – PE585.432v01-00
AM – PE587.413v01-00

Příslušný výbor:

REGI –

Salvatore Cicu (PPE)

PR – PE582.284v01-00

Stanoviska:

BUDG

 

 

 

CONT –

Marco Valli (EFDD)

AD – PE583.964v02-00
AM – PE585.445v01-00

·projednání a přijetí

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. července 2016, 12:00

18.  Nástroje SZP na snížení kolísání cen na zemědělských trzích

BUDG/8/05932

  2016/2034(INI)  

 

Navrhovatel:

Nedzhmi Ali (ALDE)

PA – PE583.947v01-00
AM – PE585.507v01-00

Příslušný výbor:

AGRI –

Angélique Delahaye (PPE)

PR – PE580.784v01-00
AM – PE584.243v01-00

Stanoviska:

BUDG

 

 

·projednání a přijetí

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. června 2016, 12:00

19.  Rozpočet na rok 2016: oddíl III – Komise
Zpravodaj: José Manuel Fernandes (PPE)
– případné žádosti o převod prostředků

20.  Rozpočet na rok 2016: ostatní oddíly
Zpravodaj: Gérard Deprez (ALDE)
- EP - C4/2016
– případné další žádosti o převod prostředků

21.  Politika v oblasti nemovitostí
Zpravodajka: Monika Hohlmeier (PPE)
– případné žádosti

*** Konec hlasování ***

------

22.  Různé

23.  Příští schůze

čtvrtek 15. září 2016

* * *

31. srpna 2016, 16:30–18:30

Schůze koordinátorů (neveřejná)

Poslední aktualizace: 29. září 2016Právní upozornění