PDF 477kWORD 306k

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání

CULT(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 16:45–18:30 (schůze koordinátorů)

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (4B001)

27. února 2017, 16:45–18:30 (neveřejná (neveřejné))

1.  Schůze koordinátorů

28. února 2017, 9:00–12:30

2.  Přijetí pořadu jednání

3.  Schválení zápisů ze schůzí:

·21. listopadu 2016  PV – PE597.538v01-00

·5. prosince 2016  PV – PE597.546v01-00

4.  Sdělení předsedsedkyně

*** Elektronické hlasování ***

5.  Evropský rok kulturního dědictví

CULT/8/07655

***I  2016/0259(COD)  COM(2016)0543 – C8-0352/2016

 

Zpravodaj:

Mircea Diaconu (ALDE)

 

Příslušný výbor:

CULT

 

 

Stanoviska:

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

BUDG (AB) –

Jean Arthuis (ALDE)

AL – PE592.101v02-00

 

REGI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·hlasování o znění dohodnutém během interinstitucionálních jednání

Informace o druhém trialogu

6.  Zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033

CULT/8/06874

***I  2016/0186(COD)  COM(2016)0400 – C8-0223/2016

 

Zpravodaj:

Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

PR – PE594.103v01-00
AM – PE597.744v01-00

Příslušný výbor:

CULT

 

 

Stanoviska:

AFET –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·přijetí návrhu zprávy

7.  Povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

CULT/8/07942

***I  2016/0278(COD)  COM(2016)0596 – C8-0381/2016

 

Navrhovatelka:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PA – PE595.579v01-00
AM – PE597.691v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.171v01-00
AM – PE597.416v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

8.  Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení

CULT/8/07958

***I  2016/0279(COD)  COM(2016)0595 – C8-0380/2016

 

Navrhovatel:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE595.580v01-00
AM – PE597.692v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.172v01-00
AM – PE597.415v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

9.  Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G

CULT/8/08475

  2016/2305(INI)  

 

Navrhovatelka:

Silvia Costa (S&D)

PA – PE595.493v01-00
AM – PE597.719v01-00

Příslušný výbor:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

·přijetí návrhu stanoviska

*** Konec elektronického hlasování ***

10.  Autorské právo na jednotném digitálním trhu

CULT/8/07951

***I  2016/0280(COD)  COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Navrhovatel:

Marc Joulaud (PPE)

PA – PE595.591v01-00

Příslušný výbor:

JURI* –

Therese Comodini Cachia (PPE)

 

·projednání návrhu stanoviska

11.  Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů

CULT/8/07956

***I  2016/0284(COD)  COM(2016)0594 – C8-0384/2016

 

Navrhovatelka:

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE595.592v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

Tiemo Wölken (S&D)

 

·projednání návrhu stanoviska

12.  Provádění Evropského fondu pro strategické investice

CULT/8/06323

  2016/2064(INI)  

 

Navrhovatelka:

Jill Evans (Verts/ALE)

PA – PE595.719v01-00

Příslušný výbor:

BUDG, ECON* –

José Manuel Fernandes (PPE)
Udo Bullmann (S&D)

PR – PE597.724v01-00

·projednání návrhu stanoviska

13.  Strukturovaný dialog s Evropským fórem mládeže

14.  Různé

15.  Příští schůze

·22. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

·23. března 2017, 9:00–12:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 22. února 2017Právní upozornění