PDF 484kWORD 312k

 

Výbor pro rozvoj

DEVE(2017)0228_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 28. února 2017, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedsedkyně

3.  Schválení zápisů ze schůzí:

·12. prosince 2016  PV – PE595.668v02-00

·6. února 2017  PV – PE599.642v01-00

4.  Přijetí rozhodnutí a doporučení koordinátorů

DEVE/8/01663

·projednání a přijetí rozhodnutí koordinátorů ze dnů 11. a 25. ledna 2017

5.  Oznámení Komise

DEVE/8/01664

·(případně) prohlášení Komise

*** Elektronické hlasování ***

6.  Palmový olej a likvidace deštných pralesů

DEVE/8/08353

  2016/2222(INI)  

 

Navrhovatelka:

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA – PE594.062v02-00
AM – PE597.688v01-00

Příslušný výbor:

ENVI –

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

PR – PE593.850v01-00
AM – PE595.487v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. února 2017, 12:00

7.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF

DEVE/8/07431

  2016/2202(DEC)  COM(2016)0485 – C8-0326/2016

 

Navrhovatel:

Paul Rübig (PPE)

PA – PE597.491v01-00
AM – PE599.669v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PR – PE593.839v04-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. února 2017, 12:00

8.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

DEVE/8/07176

  2016/2151(DEC)  COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Navrhovatel:

Paul Rübig (PPE)

PA – PE597.490v01-00
AM – PE599.670v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

PR – PE593.832v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. února 2017, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

28. února 2017, 15:30–17:00

9.  Záruční fond pro vnější činnosti

DEVE/8/07918

***I  2016/0274(COD)  COM(2016)0582 – C8-0374/2016

 

Navrhovatel:

Nirj Deva (ECR)

PA – PE599.689v01-00

Příslušný výbor:

BUDG –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE599.626v01-00

·výměna názorů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. března 2017, 12:30

10.  Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

DEVE/8/07898

***I  2016/0275(COD)  COM(2016)0583 – C8-0376/2016

 

Navrhovatel:

Nirj Deva (ECR)

PA – PE599.683v01-00

Příslušný výbor:

BUDG –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE599.628v01-00
DT – PE597.628v01-00

·výměna názorů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. března 2017, 12:30

11.  Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl

DEVE/8/07092

  2016/2140(INI)  

 

Zpravodajka:

Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)

PR – PE595.670v01-00
AM – PE599.614v01-00

Příslušný výbor:

DEVE

 

 

Stanoviska:

INTA –

Sajjad Karim (ECR)

PA – PE592.396v02-00
AM – PE597.716v01-00

 

EMPL –

Jean Lambert (Verts/ALE)

AD – PE593.891v02-00
AM – PE595.669v01-00

·výměna názorů o pozměňovacích návrzích

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. února 2017, 12:00

12.  Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

DEVE/8/07446

***I  2016/0230(COD)  COM(2016)0479 – C8-0330/2016

 

Navrhovatel:

Florent Marcellesi (Verts/ALE)

PA – PE599.579v01-00

Příslušný výbor:

ENVI –

Norbert Lins (PPE)

 

·výměna názorů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. března 2017, 12:00

28. února 2017, 17:00–18:00

Společně s Výborem pro zahraniční věci a Rozpočtovým výborem (článek 55 jednacího řádu)

13.  Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD

CJ31/8/09264

***I  2016/0281(COD)  COM(2016)0586 – C8-0377/2016

 

Zpravodajové:

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
Eduard Kukan (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Příslušný výbor:

AFET, DEVE, BUDG

 

 

Stanoviska:

INTA –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

CONT –

Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

ECON –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

LIBE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

(viz samostatný pořad jednání)

28. února 2017, 18:00–18:30

14.  Doba vyhrazená pro otázky

15.  Různé

16.  Příští schůze

·20. března 2017, 15:00–18:30

·21. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Poslední aktualizace: 23. února 2017Právní upozornění