PDF 494kWORD 326k

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EMPL(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–18:30

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedsedkyně

3.  Schválení zápisů ze schůzí:

·12. prosince 2016  PV – PE597.389v01-00

·8. prosince 2016  PV – PE595.569v01-00

27. února 2017, 15:00–16:30

4.  Společná schůze

Společná schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci - viz samostatný návrh pořadu jednání

27. února 2017, 16:30–17:00

5.  Zvyšování zapojení partnerů a zviditelňování výkonnosti evropských strukturálních a investičních fondů

EMPL/8/08470

  2016/2304(INI)  

 

Navrhovatel:

Claude Rolin (PPE)

PA – PE599.700v01-00

Příslušný výbor:

REGI –

Daniel Buda (PPE)

 

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. března 2017, 12:00

27. února 2017, 17:00–17:30

6.  Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

EMPL/8/07296

***I  2016/0222(COD)  COM(2016)0465 – C8-0323/2016

 

Navrhovatel:

Brando Benifei (S&D)

PA – PE599.692v01-00

Příslušný výbor:

LIBE –

Sophia in 't Veld (ALDE)

PR – PE593.978v02-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. března 2017, 12:00

27. února 2017, 17:30–17:50

7.  Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020

EMPL/8/07769

***I  2016/0265(COD)  COM(2016)0557 – C8-0367/2016

 

Navrhovatelka:

Maria Arena (S&D)

PA – PE595.765v01-00
AM – PE599.573v01-00

Příslušný výbor:

ECON –

Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE597.441v01-00
AM – PE599.677v01-00

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 31. ledna 2017, 12:00

27. února 2017, 17:50–18:30

8.  Výměna názorů s Christou Sedlatschekovou, ředitelkou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA)

EMPL/8/01506

·výměna názorů

* * *

28. února 2017, 9:00–9:30

*** Elektronické hlasování ***

9.  Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

EMPL/8/06557

***I  2016/0130(COD)  COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Zpravodajka:

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE593.996v01-00
AM – PE595.651v01-00

Příslušný výbor:

EMPL

 

 

Stanoviska:

ENVI –

Joëlle Mélin (ENF)

PA – PE587.715v01-00
AM – PE597.537v01-00
AM – PE597.405v01-00
AM – PE597.406v01-00

 

ITRE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI –

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

AD – PE592.336v02-00
AM – PE595.609v01-00

·přijetí návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. ledna 2017, 16:00

10.  Fungování franšíz v maloobchodním odvětví

EMPL/8/08005

  2016/2244(INI)  

 

Navrhovatel:

Dominique Martin (ENF)

PA – PE592.306v01-00
AM – PE595.459v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. prosince 2016, 12:00

11.  Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

EMPL/8/08016

***I  2016/0276(COD)  COM(2016)0597 – C8-0375/2016

 

Navrhovatel:

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE594.189v03-00
AM – PE597.727v01-00

Příslušný výbor:

BUDG, ECON*

 

 

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. února 2017, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

28. února 2017, 9:30–9:50

12.  Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb

EMPL/8/05280

***I  2015/0278(COD)  COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Navrhovatel:

Ádám Kósa (PPE)

PA – PE594.023v01-00
AM – PE595.575v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. ledna 2017, 12:00

28. února 2017, 9:50–10:30

13.  Prezentace nařízení o agenturách Evropskou komisí

EMPL/8/09246

·výměna názorů se zástupci Komise

28. února 2017, 10:30–11:00

14.  Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie

EMPL/8/07922

***I  2016/0282(COD)  COM(2016)0605 – C8-0372/2016

 

Navrhovatel:

Jérôme Lavrilleux (PPE)

 

Příslušný výbor:

BUDG, CONT* –

Ingeborg Gräßle (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

·výměna názorů se zástupci Komise

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 30. března 2017, 12:00

28. února 2017, 11:00–12:00

15.  Politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě

EMPL/8/07680

  2016/2270(INI)  

 

Zpravodajka:

Laura Agea (EFDD)

PR – PE597.608v01-00

Příslušný výbor:

EMPL

 

 

Stanoviska:

ECON –

Miguel Viegas (GUE/NGL)

 

·výměna názorů
se zúčastněnými stranami

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. března 2017, 12:00

28. února 2017, 12:00–12:30

16.  Zavedení společného rámce pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založeného na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů

EMPL/8/07616

***I  2016/0264(COD)  COM(2016)0551 – C8-0345/2016

 

Zpravodaj:

Tamás Meszerics (Verts/ALE)

PR – PE599.576v01-00

Příslušný výbor:

EMPL

 

 

Stanoviska:

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ECON –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2017, 12:00

17.  Příští schůze

·22.–23. března 2017 (Brusel)

Poslední aktualizace: 17. února 2017Právní upozornění