PDF 546kWORD 298k

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–18:30

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

27. února 2017, 15:00–18:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedsedkyně

3.  Sdělení předsedkyně týkající se doporučení koordinátorů ze dne 31. ledna 2017

4.  Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh

ENVI/8/06047

***I  2016/0084(COD)  COM(2016)0157 – C8-0123/2016

 

Navrhovatelka:

Elisabetta Gardini (PPE)

PA – PE597.640v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

PR – PE599.728v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. března 2017, 12:00

5.  Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT)

ENVI/8/06877

***I  2016/0187(COD)  COM(2016)0401 – C8-0224/2016

 

Navrhovatelka:

Renata Briano (S&D)

PA – PE592.057v01-00

Příslušný výbor:

PECH –

Gabriel Mato (PPE)

PR – PE594.038v02-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. března 2017, 12:00

6.  Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

ENVI/8/07901

***I  2016/0275(COD)  COM(2016)0583 – C8-0376/2016

 

Navrhovatel:

Aldo Patriciello (PPE)

PA – PE597.737v01-00

Příslušný výbor:

BUDG –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE599.628v01-00
DT – PE597.628v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. března 2017, 12:00

7.  Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

ENVI/8/07450

***I  2016/0231(COD)  COM(2016)0482 – C8-0331/2016

 

Zpravodaj:

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

PR – PE592.423v02-00
AM – PE599.594v01-00
AM – PE599.569v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

 

 

Stanoviska:

DEVE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ITRE –

Benedek Jávor (Verts/ALE)

PA – PE592.166v01-00
AM – PE592.167v01-00

 

TRAN –

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

PA – PE595.458v01-00
AM – PE597.751v01-00
AM – PE599.649v01-00

 

REGI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

AGRI –

Nicola Caputo (S&D)

PA – PE597.445v01-00

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. února 2017, 12:00

8.  SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ: Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků

COM(2017)0063

• výměna názorů s Evropskou komisí

28. února 2017, 9:00–10:00

Neveřejná schůze

9.  Schůze koordinátorů

28. února 2017, 10:00–12:30

*** Elektronické hlasování ***

10.  Rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU

ENVI/8/04977

  2015/2345(INI)  

 

Navrhovatelka:

Mireille D'Ornano (ENF)

PA – PE587.699v01-00
AM – PE595.634v01-00

Příslušný výbor:

CONT* –

Markus Pieper (PPE)

 

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. prosince 2016, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

11.  Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti

ENVI/8/08439

  2016/2272(INI)  

 

Navrhovatelka:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE595.378v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Pascal Durand (Verts/ALE)

PR – PE595.614v01-00
AM – PE599.599v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. března 2017, 12:00

12.  Výměna názorů s Evropskou komisí o ochraně potravin

13.  Výměna názorů s Evropskou komisí o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o zjednodušeném postupu pro úpravu seznamu zařízení v Kanadě, z nichž členské státy smějí dovážet komodity pro lidskou spotřebu a v jejichž případě Unie a Kanada shodly na rovnocennosti.

14.  Výměna názorů s Evropskou komisí o celosvětovém dni vzácných onemocnění

15.  Různé

16.  Příští schůze

·9. března 2017 (Brusel)

Poslední aktualizace: 23. února 2017Právní upozornění