PDF 529kWORD 284k

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2017)0424_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 24. dubna 2017, 15:00–18:30

Úterý 25. dubna 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

24. dubna 2017, 15:00–18:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedsedkyně

3.  Sdělení předsedkyně týkající se doporučení koordinátorů ze dne 11. dubna 2017

4.  Výměna názorů s Komisí ohledně jakostních a bezpečnostních norem pro lidské orgány určené k transplantaci (COM(2016)0809)

5.  Výměna názorů s Komisí ohledně zprávy o posouzení monitorovacích programů členských států podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (COM(2017)0003)

6.  Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh

ENVI/8/06047

***I  2016/0084(COD)  COM(2016)0157 – C8-0123/2016

 

Navrhovatelka:

Elisabetta Gardini (PPE)

PA – PE597.640v01-00
AM – PE601.162v02-00
AM – PE601.138v02-00
AM – PE601.095v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

PR – PE599.728v01-00
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. března 2017, 12:00

* * *

25. dubna 2017, 9:00–12:30

7.  Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

ENVI/8/07445

***I  2016/0230(COD)  COM(2016)0479 – C8-0330/2016

 

Zpravodaj:

Norbert Lins (PPE)

PR – PE599.777v01-00
AM – PE602.941v02-00
AM – PE602.735v02-00

Příslušný výbor:

ENVI

 

 

Stanoviska:

DEVE –

Florent Marcellesi (Verts/ALE)

PA – PE599.579v01-00
AM – PE601.117v01-00

 

ITRE –

Marisa Matias (GUE/NGL)

PA – PE592.164v02-00
AM – PE592.165v01-00

 

TRAN –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

AGRI –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PA – PE597.534v01-00
AM – PE602.745v01-00

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. března 2017, 11:00

8.  Výměna názorů s Komisí ohledně zprávy o účinnosti doporučení 2014/70/EU o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení (COM(2016)0794)

9.  Výměna názorů s Komisí o programu REFIT v souvislosti s ekoznačkou/systémem EMAS

10.  Výměna názorů s ECDC o stávající situaci ohledně epidemie viru zika a jejích dopadů v rámci EU

* * *

25. dubna 2017, 15:00–16:30

11.  Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

ENVI/8/08795

  2016/2327(INI)  COM(2016)0501

 

Navrhovatel:

Damiano Zoffoli (S&D)

PA – PE601.214v01-00

Příslušný výbor:

TRAN* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PR – PE602.934v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. května 2017, 11:00

12.  Výměna názorů s Komisí a agenturou EMA ohledně dopadu nezákonných farmaceutických praktik na zdraví občanů

* * *

25. dubna 2017, 16:30–18:30

Veřejné slyšení

13.  Veřejné slyšení o přidané hodnotě EU v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin

ENVI/8/09562

·viz samostatný návrh pořadu jednání

14.  Různé

15.  Příští schůze

·3.–4. května 2017 (Brusel)

Poslední aktualizace: 20. dubna 2017Právní upozornění