PDF 495kWORD 337k

 

Výbor pro mezinárodní obchod

INTA(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–17:30 a 17:30–18:30 (schůze koordinátorů)

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3E-2)

27. února 2017, 15:00–17:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Schválení zápisů ze schůzí:

·23.–24. ledna 2017  PV – PE597.643v01-00

3.  Sdělení předsedsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

4.  Sdělení předsedsedy

5.  Současný stav probíhajících třístranných jednání

INTA/8/02083

·výměna názorů

6.  Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním

INTA/8/06471

  2016/2075(INI)  

 

Zpravodajka:

Tiziana Beghin (EFDD)

PR – PE595.633v01-00
AM – PE599.600v01-00
DT – PE593.853v01-00
DT – PE593.824v01-00

Příslušný výbor:

INTA

 

 

Stanoviska:

CONT, EMPL, ITRE

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. února 2017, 12:00

7.  Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh

INTA/8/06396

***I  2016/0084(COD)  COM(2016)0157 – C8-0123/2016

 

Navrhovatel:

Jarosław Wałęsa (PPE)

PA – PE589.228v01-00
DT – PE592.257v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

PR – PE599.728v01-00

·projednání návrhu stanoviska

8.  Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem a modernizaci celní unie

INTA/8/03712

  2016/2031(INI)  

 

Zpravodaj:

David Borrelli (EFDD)

PR – PE595.643v01-00
DT – PE592.291v01-00

Příslušný výbor:

INTA

 

 

Stanoviska:

AFET, EMPL, LIBE

·projednání návrhu zprávy

27. února 2017, 17:30–18:30 (neveřejná (neveřejné))

9.  Schůze koordinátorů

28. února 2017, 9:00–12:30

10.  Makrofinanční pomoc Moldavské republice

INTA/8/08965

***I  2017/0007(COD)  COM(2017)0014 – C8-0016/2017

 

Zpravodaj:

Sorin Moisă (S&D)

 

Příslušný výbor:

INTA

 

 

Stanoviska:

AFET, BUDG

·výměna názorů za přítomnosti velvyslance Moldavské republiky Eugena Carase a zástupce Účetního dvora

11.  Činnost monitorovacích skupin

INTA/8/01441

·oznámení výsledků výboru

*** Elektronické hlasování *** v 10:00

12.  Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl

INTA/8/07093

  2016/2140(INI)  

 

Navrhovatel:

Sajjad Karim (ECR)

PA – PE592.396v02-00
AM – PE597.716v01-00

Příslušný výbor:

DEVE –

Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)

PR – PE595.670v01-00
AM – PE599.614v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. ledna 2017, 12:00

13.  Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

INTA/8/07899

***I  2016/0275(COD)  COM(2016)0583 – C8-0376/2016

 

Navrhovatel:

Salvatore Cicu (PPE)

PA – PE595.736v01-00
AM – PE599.616v01-00

Příslušný výbor:

BUDG –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE599.628v01-00
DT – PE597.628v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. února 2017, 12:00

14.  Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

INTA/8/08059

***  2016/0307(NLE)  13037/2016 – C8-0490/2016

 

 

(PPE)

PR – PE594.050v01-00

Příslušný výbor:

INTA –

(PPE)

 

·přijetí návrhu doporučení (souhlas)

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 26. ledna 2017, 11:00

15.  Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy ES

INTA/8/09282

***I  2013/0103(COD)  COM(2013)0192 – C7-0097/2013

 

Zpravodaj:

Christofer Fjellner (PPE)

 

Příslušný výbor:

INTA

 

 

·hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání

*** Konec elektronického hlasování ***

16.  Delegace ad hoc do Mexika, 20.–22. února 2017

INTA/8/08181

·prezentace výsledků pracovní cesty

17.  Dohoda mezi EU a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty

INTA/8/08725

***  2016/0383(NLE)  COM(2016)0771

 

Zpravodajka:

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

 

Příslušný výbor:

INTA

 

 

Stanoviska:

AFET

·výměna názorů

18.  Výměna názorů s Komisí na téma dohod o volném obchodu s Malajsií a sdružením ASEAN

19.  Uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem

INTA/8/05860

***  2016/0052(NLE)  06679/2016 – C8-0175/2016

 

Zpravodaj:

David Borrelli (EFDD)

PR – PE584.163v01-00

Příslušný výbor:

INTA

 

 

Stanoviska:

REGI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·Výměna názorů s Evropskou službou pro vnější činnost na téma prozatímního uplatňování smíšených dohod

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. července 2016, 12:00

28. února 2017, 15:00–16:30

20.  Zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění)

INTA/8/08024

***I  2016/0295(COD)  COM(2016)0616 – C8-0393/2016

 

Zpravodaj:

Klaus Buchner (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

INTA

 

 

Stanoviska:

AFET, JURI

·první výměna názorů

21.  Záruční fond pro vnější činnosti

INTA/8/08915

***I  2016/0274(COD)  COM(2016)0582 – C8-0374/2016

 

Navrhovatelka:

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE)

PA – PE599.646v01-00

Příslušný výbor:

BUDG –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE599.626v01-00

·projednání návrhu stanoviska

28. února 2017, 16:30–18:30

Veřejné slyšení

22.  Nástroje EU na ochranu obchodu

INTA/8/08174

·slyšení (viz samostatný program)

23.  Různé

24.  Příští schůze

·20.–21. března 2017 (Brusel)

Poslední aktualizace: 23. února 2017Právní upozornění