PDF 580kWORD 347k

 

Výbor pro právní záležitosti

JURI(2017)0228_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 28. února 2017, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (1G-2)

28. února 2017, 15:00–17:15

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedsedy

3.  Schválení zápisů ze schůzí:

·12. ledna 2017  PV – PE597.497v01-00

·24. ledna 2017  PV – PE597.707v01-00

·30.–31. ledna 2017  PV – PE599.688v01-00

4.  Ratifikace ze strany členských států a jejich přistoupení jménem Unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech

JURI/8/03761

***  2015/0135(NLE)  13806/2015 – C8-0410/2015

 

Zpravodaj:

Pavel Svoboda (PPE)

PR – PE597.651v01-00

Příslušný výbor:

JURI

 

 

Stanoviska:

ENVI, TRAN, PECH, JURI (AL)

·projednání návrhu zprávy

5.  Ratifikace ze strany členských států a jejich přistoupení jménem Unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech

JURI/8/03765

***  2015/0136(NLE)  14112/2015 – C8-0409/2015

 

Zpravodaj:

Pavel Svoboda (PPE)

PR – PE597.652v01-00

Příslušný výbor:

JURI

 

 

Stanoviska:

ENVI, TRAN, PECH

·projednání návrhu zprávy

6.  Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

JURI/8/05563

***I  2015/0284(COD)  COM(2015)0627 – C8-0392/2015

 

Zpravodaj:

Jean-Marie Cavada (ALDE)

 

Příslušný výbor:

JURI*

 

 

Stanoviska:

ITRE, IMCO*, CULT*, LIBE

·oznámení výsledků výboru

7.  Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení

JURI/8/03329

  2015/2084(INL)  

 

Zpravodaj:

Emil Radev (PPE)

PR – PE593.974v01-00
DT – PE572.853v01-00

Příslušný výbor:

JURI

 

 

·projednání návrhu zprávy

8.  Kontrola uplatňování práva EU v roce 2015

JURI/8/09085

  2017/2011(INI)  

 

Zpravodaj:

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

PR – PE599.591v01-00

Příslušný výbor:

JURI

 

 

Stanoviska:

AFCO, PETI

·projednání návrhu zprávy

9.  Ochrana zranitelných dospělých osob

JURI/8/03330

  2015/2085(INL)  

 

Zpravodajka:

Joëlle Bergeron (EFDD)

PR – PE593.997v01-00
AM – PE597.678v01-00
DT – PE571.769v01-00

Příslušný výbor:

JURI

 

 

·projednání pozměňovacích návrhů

10.  Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

JURI/8/08037

***  2016/0062(NLE)  COM(2016)0109

 

Navrhovatel:

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

Příslušný výbor:

LIBE, FEMM –

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D)
Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 

Stanoviska:

JURI

·výměna názorů

11.  Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu

JURI/8/06773

***I  2016/0152(COD)  COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Navrhovatelka:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE597.525v01-00
AM – PE599.694v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00

Stanoviska:

ITRE, CULT, JURI*

·projednání pozměňovacích návrhů

12.  Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů

JURI/8/07125

  2016/2149(INI)  

 

Navrhovatel:

Gilles Lebreton (ENF)

 

Příslušný výbor:

AFCO –

Paulo Rangel (PPE)

 

Stanoviska:

EMPL, JURI

·výměna názorů

13.  Přeshraniční restituční nároky na umělecká díla a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek

JURI/8/09247

 

Zpravodaj:

Pavel Svoboda (PPE)

 

·výměna názorů

Kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření

14.  Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se přijetí pracovního programu na rok 2017 a financování programu Spravedlnost

Příslušný výbor: JURI / LIBE
Stanoviska: BUDG, FEMM
• projednání

Zpravodaj pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření: Angel Dzhambazki

15.  Prováděcí nařízení Komise (EU) …/... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie

Příslušný výbor: JURI
Stanoviska: ITRE, INTA, IMCO
• projednání

Zpravodajka pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření: Cecilia Wikström

16.  Posuzování dodržování zásady subsidiarity (článek 42)

28. února 2017, 17:15–17:45

*** Hlasování ***

17.  Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP)

JURI/8/06763

***I  2016/0148(COD)  COM(2016)0283 – C8-0194/2016

 

Navrhovatel:

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

PA – PE595.729v01-00
AM – PE599.630v01-00

Příslušný výbor:

IMCO –

Olga Sehnalová (S&D)

PR – PE594.014v02-00
AM – PE597.438v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

18.  Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020

JURI/8/08298

  2016/2273(INI)  COM(2016)0179

 

Navrhovatel:

Pavel Svoboda (PPE)

PA – PE595.605v01-00
AM – PE597.531v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Sabine Verheyen (PPE)

PR – PE593.826v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

19.  Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU

JURI/8/08407

***I  2016/0351(COD)  COM(2016)0721 – C8-0456/2016

 

Navrhovatel:

Gilles Lebreton (ENF)

PA – PE595.737v01-00
AM – PE597.637v01-00

Příslušný výbor:

INTA –

Salvatore Cicu (PPE)

 

·přijetí návrhu stanoviska

Kodifikace (článek 103)

20.  Přílohy k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

JURI/8/08341

***I  2016/0345(COD)  COM(2016)0702 – C8-0439/2016

 

Zpravodaj:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PR – PE599.671v01-00

Příslušný výbor:

JURI

 

 

·přijetí návrhu zprávy

Přepracování (článek 104)

21.  Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

JURI/8/07295

***I  2016/0222(COD)  COM(2016)0465 – C8-0323/2016

 

Navrhovatel:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

CM – PE597.454v01-00

Příslušný výbor:

LIBE –

Sophia in 't Veld (ALDE)

PR – PE593.978v02-00

·přijetí

*** Konec hlasování ***

28. února 2017, 17:45–18:00

Neveřejná schůze

22.  Ověřování pověřovacích listin (článek 3)

23.  Řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 141)

24.  Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena poslanecké imunity

JURI/8/08360

  2016/2295(IMM)  

 

Zpravodajka:

Laura Ferrara (EFDD)

 

Příslušný výbor:

JURI

 

 

·projednání návrhu zprávy

25.  Různé

26.  Příští schůze

·27. února 2017, 17:30–18:30 (Brusel)

·22. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

·23. března 2017, 9:00–12:30

* * *

28. února 2017, 18:00–18:30

Neveřejná schůze

Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 16. února 2017Právní upozornění