PDF 134kWORD 123k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE(2013)0424_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 24 april 2013 kl. 9.0012.30 och kl. 15.0018.30

Torsdagen den 25 april 2013 kl. 9.0012.30 och kl. 15.0016.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

24 april 2013 kl. 9.009.05

1.        Godkännande av föredragningslistan

2.        Meddelanden från ordföranden

OBSERVERA ATT ALLA TIDSANGIVELSER ENDAST ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

3.        Justering av protokollet från sammanträdet den

· 20–21 februari 2013                                                              PV – PE506.369v01-00

4.        Läget i de pågående interinstitutionella förhandlingarna i lagstiftningsförfaranden

LIBE/7/11557

• Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande
***I 2011/0154(COD) COM(2011) 0326 – C7-0157/2011
Föredragande: Elena Oana Antonescu (PPE)

24 april 2013 kl. 9.059.45

5.        Situationen för underåriga utan medföljande vuxen

LIBE/7/10978

               2012/2263(INI)              COM(2012)0554

 

Föredragande:

Nathalie Griesbeck (ALDE)

PR – PE504.197v01-00
DT – PE504.195v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE –

 

 

Rådg. utsk.:

AFET – Beslut: inget yttrande

 

 

 

DEVE –

Charles Goerens (ALDE)

PA – PE506.072v01-00
AM – PE507.982v01-00

 

EMPL – Beslut: inget yttrande

 

 

 

CULT – Beslut: inget yttrande

 

 

 

JURI – Beslut: inget yttrande

 

 

 

FEMM –

Barbara Matera (PPE)

PA – PE504.151v01-00

· Behandling av förslag till betänkande

· Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

· Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 maj 2013 kl. 12.00

24 april 2013 kl. 9.4511.45

*** Elektronisk omröstning ***

6.        Ändring av förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

LIBE/7/10801

***I        2012/0261(COD)           COM(2012)0548 – C7-0319/2012

 

Föredragande:

Anna Hedh (S&D)

PR – PE504.107v01-00
AM – PE506.184v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE –

 

 

Rådg. utsk.:

INTA – Beslut: inget yttrande

 

 

 

ENVI – Beslut: inget yttrande

 

 

 

IMCO – Beslut: inget yttrande

 

 

· Antagande av förslag till betänkande och av beslutet att inleda förhandlingar (artikel 70)

7.        Miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av internationellt skydd (omarbetning)

LIBE/7/06227

 

Föredragande:

Sylvie Guillaume (S&D)

 

***I 2009/0165(COD) COM(2011)0319 – C7-0151/2011

• Politiskt godkännande av den slutliga text som förhandlats fram vid trepartsmöten (artikel 70.5)

8.        Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck (omarbetning)

***I        2008/0242(COD)           COM(2012)0254 – C7-0148/2012

 

Föredragande:

Monica Luisa Macovei (PPE)

 

Ansv. utsk.:

LIBE –

 

Rådg. utsk.:

JURI –

Francesco Enrico Speroni (EFD)

 

• Politiskt godkännande av den slutliga text som förhandlats fram vid trepartsmöten (artikel 70.5)

9.        Frysning och förverkande av vinning av brott i Europeiska unionen

LIBE/7/09120

***I        2012/0036(COD)           COM(2012)0085 – C7-0075/2012

 

Föredragande:

Monica Luisa Macovei (PPE)

PR – PE494.663v01-00
AM – PE498.052v02-00

Ansv. utsk.:

LIBE –

 

 

· Antagande av förslag till betänkande och av beslutet att inleda förhandlingar (artikel 70)

10.      Användning av passageraruppgifter (EU-PNR)

LIBE/7/05286

***I        2011/0023(COD)           COM(2011)0032 – C7-0039/2011

 

Föredragande:

Timothy Kirkhope (ECR)

PR – PE480.855v01-00
AM – PE486.017v02-00
AM – PE486.159v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE –

 

 

Rådg. utsk.:

AFET –

Baroness Sarah Ludford (ALDE)

AD – PE483.826v02-00
AM – PE486.202v01-00

 

TRAN –

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

AD – PE467.175v02-00
AM – PE472.208v01-00

· Antagande av ett förhandlingsmandat och förhandlingsgruppen

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

24 april 2013 kl. 11.4512.30

Inom stängda dörrar

11.      Samordnarnas sammanträde - första delen

24 april 2013 kl. 15.0016.45

Gemensam debatt

12.      Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, och det fria flödet av sådana uppgifter (allmän förordning om uppgiftskydd)

LIBE/7/08739

***I        2012/0011(COD)           COM(2012)0011 – C7-0025/2012

 

Föredragande:

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE)

PR – PE501.927v04-00
AM – PE506.166v03-00
AM – PE506.173v03-00
AM – PE506.146v01-00
AM – PE504.340v01-00
AM – PE506.170v02-00
AM – PE506.147v02-00
AM – PE506.164v02-00
AM – PE506.145v01-00
AM – PE506.168v02-00
DT – PE497.802v01-00
DT – PE491.322v01-00
DT – PE497.803v02-00

Ansv. utsk.:

LIBE –

 

 

Rådg. utsk.:

ECON – Beslut: inget yttrande

 

 

 

EMPL –

Nadja Hirsch (ALDE)

AD – PE498.045v02-00
AM – PE500.581v01-00

 

ITRE –

Seán Kelly (PPE)

AD – PE496.562v02-00
AM – PE502.055v01-00
AM – PE502.053v01-00
AM – PE502.174v02-00

 

IMCO –

Lara Comi (PPE)

AD – PE496.497v02-00
AM – PE500.411v01-00

 

JURI –

Marielle Gallo (PPE)

AD – PE494.710v02-00
AM – PE500.695v01-00

· Behandling av ändringsförslag

13.      Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter av behöriga myndigheter för att kunna förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (direktiv)

LIBE/7/08742

***I        2012/0010(COD)           COM(2012)0010 – C7-0024/2012

 

Föredragande:

Dimitrios Droutsas (S&D)

PR – PE501.928v02-00
AM – PE506.128v02-00
AM – PE506.127v01-00
DT – PE497.804v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE –

 

 

Rådg. utsk.:

JURI –

Axel Voss (PPE)

AD – PE502.007v03-00
AM – PE504.239v01-00

· Behandling av ändringsförslag

24 april 2013 kl. 16.4517.30

14.      Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Resultattavla för rättskipningen i EU - Ett verktyg för att främja effektiva domstolsväsen och tillväxt

COM(2013)0160

• Redogörelse av generaldirektör Françoise Le Bail , GD JUST

24 april 2013 kl. 17.3018.30

Inom stängda dörrar

15.      Samordnarnas sammanträde - andra delen

25 april 2013 kl. 9.009.20

16.      Uppföljning av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

LIBE/7/11472

               2012/2323(INI)              

 

Föredragande av yttrande:

Monika Flašíková Beňová (S&D)

PA – PE506.206v01-00

Ansv. utsk.:

JURI –

József Szájer (PPE)

DT – PE506.179v01-00

· Behandling av förslag till yttrande

25 april 2013 kl. 9.2010.00

Gemensam debatt

17.      Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism

LIBE/7/11896

***I        2013/0025(COD)           COM(2013)0045 – C7-0032/2013

 

Föredragande:

Judith Sargentini (Verts/ALE)

 

Ansv. utsk.:

LIBE –

 

 

Rådg. utsk.:

DEVE –

 

 

 

ECON –

 

 

 

IMCO – Beslut: inget yttrande

 

 

 

JURI –

 

 

 

PETI – Beslut: inget yttrande

 

 

· Föredragning av kommissionen

18.      Information som ska åtfölja överföringar av medel

LIBE/7/11907

***I        2013/0024(COD)           COM(2013)0044 – C7-0034/2013

 

Föredragande:

Timothy Kirkhope (ECR)

 

Ansv. utsk.:

LIBE –

 

 

Rådg. utsk.:

DEVE –

 

 

 

ECON –

 

 

 

IMCO –

 

 

 

JURI –

 

 

 

PETI – Beslut: inget yttrande

 

 

· Föredragning av kommissionen

25 april 2013 kl. 10.0010.30

19.      Hög allmän nivå av nät- och informationssäkerhet i EU

LIBE/7/11963

***I        2013/0027(COD)           COM(2013)0048 – C7-0035/2013

 

Föredragande av yttrande:

Carl Schlyter (Verts/ALE)

 

Ansv. utsk.:

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

 

· Diskussion

25 april 2013 kl. 10.3011.15

20.      Delegation till Cypern - 19-21 december 2012

LIBE/7/12113

 

 

 

DV – PE506.233v01-00

· Presentation av delegationens förslag till rapport

25 april 2013 kl. 11.1512.30

21.      Den rådande situationen och tendenserna inom terrorismen i EU (TE-SAT) 2013

LIBE/7/12488

· Redogörelse av Europols direktör, Rob Wainwright, och EU:s samordnare för kampen mot terrorism, Gilles de Kerchove

25 april 2013 kl. 15.0015.30

22.      Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden

LIBE/7/09806

***I        2012/0146(COD)           COM(2012)0238 – C7-0133/2012

 

Föredragande av yttrande:

Jens Rohde (ALDE)

 

Ansv. utsk.:

ITRE* –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE507.971v01-00

· Diskussion

25 april 2013 kl. 15.3016.30

Eventuellt


Gemensamt sammanträde med utskottet för konstitutionella frågor

Inom stängda dörrar

23.      EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

LIBE/7/11437

· Redogörelse för förhandlingsläget

24.      Övriga frågor

25.      Kommande sammanträden

· 6 maj 2013 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

· 7 maj 2013 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 18 april 2013Rättsligt meddelande