PDF 472kWORD 288k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

LIBE(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–18:30

Úterý 28. února 2017, 8:00–9:00 a 9:00–12:30 a 14:00–18:00

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedsedy

(včetně schválení doporučení koordinátorů v souladu s článkem 205, viz zpráva koordinátorů ze schůze konané dne 13. února 2017)

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

27. února 2017, 15:00–17:00

3.  Slyšení týkající se situace v oblasti základních práv v Maďarsku

(viz samostatný návrh pořadu jednání)

27. února 2017, 17:00–18:30

*** Elektronické hlasování ***

4.  Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich

LIBE/8/06754

***I  2016/0171(COD)  COM(2016)0370 – C8-0209/2016

 

Navrhovatelka:

Helga Stevens (ECR)

 

Příslušný výbor:

TRAN –

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

PR – PE597.720v01-00

·přijetí návrhu stanoviska (čl. 53 odst. 4)

5.  Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku

LIBE/8/08599

*  2016/0815(CNS)  12212/2016 – C8-0476/2016

 

Zpravodajka:

Maria Grapini (S&D)

PR – PE597.478v01-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

·přijetí návrhu zprávy

6.  Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku

LIBE/8/08556

*  2016/0816(CNS)  12211/2016 – C8-0477/2016

 

Zpravodaj:

Claude Moraes (S&D)

PR – PE597.479v02-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

·přijetí návrhu zprávy

7.  Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva

LIBE/8/06162

***I  2016/0106(COD)  COM(2016)0194 – C8-0135/2016

 

Zpravodaj:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)

PR – PE592.408v02-00
AM – PE597.482v01-00
AM – PE597.483v01-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

AD – PE587.729v02-00
AM – PE592.200v01-00

·přijetí návrhu zprávy

·hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání

8.  Změna nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o použití systému Entry/Exit

LIBE/8/06159

***I  2016/0105(COD)  COM(2016)0196 – C8-0134/2016

 

Zpravodaj:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)

PR – PE594.059v02-00
AM – PE597.484v01-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

·přijetí návrhu zprávy

·hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání

*** Konec elektronického hlasování ***

28. února 2017, 8:00–9:00

* * *

v zasedací místnosti Paul-Henri Spaak (PHS) 3 C 50

* * *

9.  Společná schůze výborů (článek 55) s Výborem pro hospodářské a měnové záležitosti (ECON)

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
CJ12/8/08086
***I 2016/0208(COD) COM(2016)0450 – C8-0265/2016
Zpravodajové: Krišjānis Kariņš (PPE), Judith Sargentini (Verts/ALE)
Příslušný výbor: ECON, LIBE

• přijetí návrhu zprávy
• hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání
(viz samostatný návrh pořadu jednání)

28. února 2017, 9:00–12:30 28. února 2017, 9:00–12:30

28. února 2017, 14:00–18:00

10.  Meziparlamentní setkání výborů

Třetí reforma
společného evropského azylového systému
- čelem k výzvám

(viz samostatný návrh pořadu jednání)

11.  Různé

12.  Příští schůze

·9. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 23. února 2017Právní upozornění