PDF 127kWORD 355k

 

Fiskeriutskottet

PECH(2012)0423_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 23 april 2012 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (1G-3)

23 april 2012 kl. 15.00–18.30

1.        Godkännande av föredragningslistan

2.        Justering av protokollet från sammanträdet den

· 20–22 mars 2012                                                                   PV – PE485.923v01-00

3.        Meddelanden från ordföranden

I närvaro av rådet och kommissionen

4.        Ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet

PECH/7/06706

***I        2011/0218(COD)           COM(2011)0479 – C7-0216/2011

 

Föredragande:

Anna Rosbach (ECR)

PR – PE483.657v01-00

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

ENVI – Beslut: inget yttrande

 

· Behandling av förslag till betänkande

· Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

5.        Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken – Övergripande meddelande

PECH/7/07310

               2011/2290(INI)              COM(2011)0417

 

Föredragande:

Nikolaos Salavrakos (EFD)

PR – PE485.885v02-00
DT – PE478.449v01-00

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

DEVE –

Isabella Lövin (Verts/ALE)

PA – PE483.813v01-00

 

EMPL – Beslut: inget yttrande

 

 

ENVI – Beslut: inget yttrande

 

 

REGI –

Nuno Teixeira (PPE)

PA – PE483.783v01-00
AM – PE486.151v01-00

· Behandling av förslag till betänkande

· Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

6.        Småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

PECH/7/07311

               2011/2292(INI)              

 

Föredragande:

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE486.129v01-00
DT – PE480.675v01-00

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

DEVE – Beslut: inget yttrande

 

 

REGI –

Ana Miranda (Verts/ALE)

PA – PE483.782v01-00
AM – PE486.100v01-00

 

FEMM –

Barbara Matera (PPE)

PA – PE483.748v01-00
AM – PE486.191v01-00

· Behandling av förslag till betänkande

· Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

7.        Flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet

PECH/7/06684

***I        2011/0206(COD)           COM(2011)0470 – C7-0220/2011

 

Föredragande:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

 

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

ENVI –

Carl Schlyter (Verts/ALE)

PA – PE480.861v01-00
AM – PE486.132v01-00

· Diskussion

8.        Den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension

PECH/7/07309

               2011/2318(INI)              COM(2011)0424

 

Föredragande:

Isabella Lövin (Verts/ALE)

PR – PE483.652v02-00
DT – PE478.693v01-00

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

DEVE –

Maurice Ponga (PPE)

AD – PE480.555v02-00
AM – PE480.890v01-00

 

INTA –

Josefa Andrés Barea (S&D)

PA – PE478.683v01-00
AM – PE486.231v01-00

 

ENVI – Beslut: inget yttrande

 

· Diskussion

9.        Ändring av förordning (EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

PECH/7/06257

***I        2011/0144(COD)           COM(2011)0330 – C7-0154/2011

 

Föredragande:

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)

RR – PE474.078v02-00
AM – PE476.094v01-00

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

ENVI –

Daciana Octavia Sârbu (S&D)

AD – PE469.863v02-00
AM – PE472.210v01-00

· Diskussion

* * *

24 april 2012 kl. 9.00–9.15

I närvaro av rådet och kommissionen

*** Elektronisk omröstning ***

10.      Ändring av rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet

PECH/7/07846

***I        2011/0345(COD)           COM(2011)0760 – C7-0432/2011

 

Föredragande:

Struan Stevenson (ECR)

PR – PE483.656v01-00
AM – PE486.068v01-00

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

ENVI – Beslut: inget yttrande

 

· Antagande av förslag till betänkande

11.      Vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd

PECH/7/08238

***I        2011/0434(COD)           COM(2011)0888 – C7-0508/2011

 

Föredragande:

Pat the Cope Gallagher (ALDE)

PR – PE480.752v01-00
AM – PE483.785v01-00

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

DEVE –

Maurice Ponga (PPE)

AD – PE483.471v02-00
AM – PE483.845v01-00

 

ENVI – Beslut: inget yttrande

 

· Antagande av förslag till betänkande

12.      Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Moçambique

PECH/7/08002

***         2011/0378(NLE)            18059/2011 – C7-0028/2012

 

Föredragande:

Dolores García-Hierro Caraballo (S&D)

PR – PE478.511v01-00

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

DEVE –

Gabriele Zimmer (GUE/NGL)

AD – PE480.587v02-00
AM – PE483.654v01-00

 

BUDG –

François Alfonsi (Verts/ALE)

AD – PE480.509v02-00

· Antagande av förslag till betänkande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

24 april 2012 kl. 9.15–10.00

13.      Diskussion med Lisbeth Berg Hansen, Norges fiskeri- och kustminister

24 april 2012 kl. 10.00–10.30

14.      Diskussion med Giovanni La Via, huvudföredragande för budgeten 2013

24 april 2012 kl. 10.30–11.15

15.      Diskussion med Keith Ashfield, Kanadas minister med ansvar för havsfrågor och fiske

24 april 2012 kl. 11.15–12.30

16.      Ändring av rådets förordning (EG) nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg

PECH/7/07848

***I        2011/0364(COD)           COM(2011)0798 – C7-0431/2011

 

Föredragande:

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)

DT – PE483.776v01-00
DT – PE483.780v01-00

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

ENVI –

Andrea Zanoni (ALDE)

PA – PE480.798v01-00
AM – PE483.835v01-00

· Behandling av arbetsdokument

Inom stängda dörrar – endast del I (kl. 11.45–12.10)

17.      Den gemensamma fiskeripolitiken

PECH/7/06595

***I        2011/0195(COD)           COM(2011)0425 – C7-0198/2011

 

Föredragande:

Ulrike Rodust (S&D)

DT – PE480.831v01-00
DT – PE480.832v02-00
DT – PE480.830v01-00

Ansv. utsk.:

PECH –

 

Rådg. utsk.:

DEVE –

Isabella Lövin (Verts/ALE)

PA – PE486.094v02-00
DT – PE480.881v01-00

 

BUDG –

François Alfonsi (Verts/ALE)

 

 

ENVI –

Chris Davies (ALDE)

PA – PE480.515v03-00
AM – PE483.857v01-00
AM – PE485.857v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

 

· Diskussion inom stängda dörrar – endast del I – redogörelse av Europaparlamentets rättstjänst för ett rättsligt yttrande över regionaliseringen av den gemensamma fiskeripolitiken

· Diskussion i närvaro av rådet och kommissionen (kl. 12.10–12.30)

* * *

24 april 2012 kl. 15.00–15.30

Inom stängda dörrar

18.      Samordnarnas sammanträde

24 april 2012 kl. 15.30–18.30

I närvaro av rådet och kommissionen

19.      Utfrågning om möjligheten att införa överlåtbara fiskenyttjanderätter inom ramen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

20.      Övriga frågor

21.      Information från ordföranden om samordnarnas beslut

22.      Kommande sammanträden

· 21 maj 2012 kl. 19.00–22.30 (Strasbourg)

Senaste uppdatering: 11 april 2012Rättsligt meddelande