PDF 477kWORD 295k

 

Výbor pro rybolov

PECH(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–18:30

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (1G-2)

27. února 2017, 15:00–17:00

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedy

3.  Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech:

·25.–26. ledna 2017  PV – PE597.462v01-00

Za přítomnosti Rady a Komise

4.  Slyšení na téma „Informace o stavu a vývoji biomasy rybích populací řízených v rámci SRP“

27. února 2017, 17:00–18:30

5.  Výměna názorů na rybolov mečouna obecného ve Středozemním moři

6.  Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT)

PECH/8/06876

***I  2016/0187(COD)  COM(2016)0401 – C8-0224/2016

 

Zpravodaj:

Gabriel Mato (PPE)

PR – PE594.038v02-00

Příslušný výbor:

PECH

 

 

Stanoviska:

ENVI –

Renata Briano (S&D)

PA – PE592.057v01-00

·projednání návrhu zprávy

·stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

7.  Zpráva o cestě Výboru pro rybolov do Viga ve dnech 20. až 22. února 2017

28. února 2017, 9:00–10:00

Neveřejná schůze

8.  Schůze koordinátorů

28. února 2017, 10:00–12:30

Za přítomnosti Rady a Komise

*** Elektronické hlasování ***

9.  Charakteristické znaky rybářských plavidel (přepracované znění)

PECH/8/06580

***I  2016/0145(COD)  COM(2016)0273 – C8-0187/2016

 

Zpravodaj:

Werner Kuhn (PPE)

 

Příslušný výbor:

PECH

 

 

Stanoviska:

JURI –

Marie-Christine Boutonnet (ENF)

CM – PE589.338v01-00

·hlasování o znění dohodnutém během interinstitucionálních jednání

10.  Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva

PECH/8/09198

***I  2015/0289(COD)  COM(2015)0636 – C8-0393/2015

 

Zpravodajka:

Linnéa Engström (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

PECH

 

 

·hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání

11.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

PECH/8/07493

  2016/2181(DEC)  COM(2016)0475[30] – C8-0299/2016

 

Navrhovatelka:

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PA – PE592.433v01-00
AM – PE597.469v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.855v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

*** Konec elektronického hlasování ***

12.  Výměna názorů v návaznosti na rozsudek Soudního dvora o dohodě mezi EU a Marockým královstvím

13.  Kosmická strategie pro Evropu

PECH/8/08791

  2016/2325(INI)  COM(2016)0705

 

Navrhovatel:

Ricardo Serrão Santos (S&D)

 

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

·výměna názorů

14.  SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ: Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů

JOIN(2016)0049

15.  Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie

PECH/8/07921

***I  2016/0282(COD)  COM(2016)0605 – C8-0372/2016

 

Navrhovatel:

Carlos Iturgaiz (PPE)

 

Příslušný výbor:

BUDG, CONT* –

Ingeborg Gräßle (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

·projednání návrhu stanoviska

·stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

16.  Různé

17.  Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

18.  Příští schůze

·22. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

·23. března 2017, 9:00–12:30 (Brusel)

* * *

Poslední aktualizace: 8. února 2017Právní upozornění