PDF 508kWORD 353k

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

TRAN(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–17:30 a 17:30–18:30 (schůze koordinátorů)

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)

27. února 2017, 15:00–17:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Schválení zápisů ze schůzí:

·5. prosince 2016  PV – PE594.108v01-00

3.  Schválení zápisů ze schůzí:

·25.–26. ledna 2017  PV – PE597.427v01-00

4.  Sdělení předsedkyně

Společná rozprava

5.  Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich

TRAN/8/06753

***I  2016/0171(COD)  COM(2016)0370 – C8-0209/2016

 

Zpravodajka:

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

PR – PE597.720v01-00

Příslušný výbor:

TRAN

 

 

Stanoviska:

LIBE –

Helga Stevens (ECR)

 

·projednání návrhu zprávy

6.  Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES

TRAN/8/06755

***I  2016/0172(COD)  COM(2016)0371 – C8-0210/2016

 

Zpravodaj:

Dominique Riquet (ALDE)

PR – PE589.485v02-00

Příslušný výbor:

TRAN

 

 

·projednání návrhu zprávy

7.  Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě

TRAN/8/06750

***I  2016/0170(COD)  COM(2016)0369 – C8-0208/2016

 

Zpravodajka:

Daniela Aiuto (EFDD)

PR – PE594.091v01-00

Příslušný výbor:

TRAN

 

 

Stanoviska:

ENVI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI –

Joëlle Bergeron (EFDD)

AD – PE594.004v02-00
AM – PE595.626v01-00

·projednání návrhu zprávy

8.  Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie

TRAN/8/07925

***I  2016/0282(COD)  COM(2016)0605 – C8-0372/2016

 

Navrhovatel:

Wim van de Camp (PPE)

PA – PE597.693v01-00

Příslušný výbor:

BUDG, CONT* –

Ingeborg Gräßle (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

·projednání návrhu stanoviska

Společná rozprava

9.  Digitalizace evropského průmyslu

TRAN/8/08289

  2016/2271(INI)  COM(2016)0180

 

Navrhovatel:

Pavel Telička (ALDE)

PA – PE599.589v01-00

Příslušný výbor:

ITRE –

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PR – PE595.761v01-00
AM – PE597.696v02-00

·projednání návrhu stanoviska

10.  Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012

TRAN/8/08303

  2016/2274(INI)  

 

Navrhovatel:

Pavel Telička (ALDE)

PA – PE597.623v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Marlene Mizzi (S&D)

PR – PE595.559v01-00

·projednání návrhu stanoviska

11.  Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb

TRAN/8/05288

***I  2015/0278(COD)  COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Navrhovatel:

Keith Taylor (Verts/ALE)

PA – PE595.734v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00

·projednání pozměňovacích návrhů

27. února 2017, 17:30–18:30 (schůze koordinátorů)

12.  Schůze koordinátorů

(neveřejná)

28. února 2017, 9:00–12:30

13.  Sdělení předsedkyně týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

*** Elektronické hlasování ***

14.  Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb

TRAN/8/05288

***I  2015/0278(COD)  COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Navrhovatel:

Keith Taylor (Verts/ALE)

PA – PE595.734v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

15.  Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

TRAN/8/07184

  2016/2151(DEC)  COM(2016)0475[01] – C8-0269/2016

 

Navrhovatelka:

Karima Delli (Verts/ALE)

PA – PE595.617v01-00
AM – PE599.511v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

PR – PE593.832v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

16.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

TRAN/8/07474

  2016/2172(DEC)  COM(2016)0475[21] – C8-0290/2016

 

Navrhovatelka:

Claudia Schmidt (PPE)

PA – PE595.647v01-00
AM – PE599.581v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.868v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

17.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

TRAN/8/07476

  2016/2173(DEC)  COM(2016)0475[22] – C8-0291/2016

 

Navrhovatelka:

Claudia Schmidt (PPE)

PA – PE595.619v01-00
AM – PE599.512v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.862v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

18.  Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA)

TRAN/8/07484

  2016/2177(DEC)  COM(2016)0475[26] – C8-0295/2016

 

Navrhovatelka:

Claudia Schmidt (PPE)

PA – PE595.599v01-00
AM – PE599.582v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

PR – PE593.872v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

19.  Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR)

TRAN/8/07523

  2016/2195(DEC)  COM(2016)0475[44] – C8-0313/2016

 

Navrhovatelka:

Claudia Schmidt (PPE)

PA – PE595.623v01-00
AM – PE599.583v01-00

Příslušný výbor:

CONT –

Miroslav Poche (S&D)

PR – PE593.968v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

20.  Návrh usnesení výboru TRAN o německém systému pro výběr mýtného – hlasování

21.  Návrh usnesení o silniční dopravě v Evropské unii – hlasování

*** Konec elektronického hlasování ***

22.  Kontrola Komise: technická způsobilost motorových vozidel (směrnice 2014/45) – podvody týkající se počítadel ujetých kilometrů

23.  Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

TRAN/8/07452

***I  2016/0231(COD)  COM(2016)0482 – C8-0331/2016

 

Navrhovatelka:

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

PA – PE595.458v01-00
AM – PE597.751v01-00
AM – PE599.649v01-00

Příslušný výbor:

ENVI –

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

PR – PE592.423v02-00
AM – PE599.594v01-00
AM – PE599.569v01-00

·projednání pozměňovacích návrhů

24.  Výměna názorů s koordinátory transevropské dopravní sítě (TEN-T) Pawelem Wojchiechowským, Laurensem-Janem Brinkhorstem a Matthieuem Groschem na téma „Rozšíření spolupráce se třetími zeměmi a řešení přeshraničních problémů“

28. února 2017, 15:00–18:30

25.  Slyšení na téma „Hospodářské ztráty dopravních společností způsobené posílenými hraničními kontrolami“

26.  Evropský program pro ekonomiku sdílení

TRAN/8/08944

  2017/2003(INI)  COM(2016)0356

 

Navrhovatelka:

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

PA – PE597.749v01-00

Příslušný výbor:

IMCO* –

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00

·projednání návrhu stanoviska

27.  Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G

TRAN/8/08473

  2016/2305(INI)  

 

Navrhovatel:

Kosma Złotowski (ECR)

PA – PE599.496v01-00

Příslušný výbor:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

·projednání návrhu stanoviska

28.  Podpora připojení k internetu v místních komunitách

TRAN/8/07865

***I  2016/0287(COD)  COM(2016)0589 – C8-0378/2016

 

Navrhovatelka:

Claudia Țapardel (S&D)

PA – PE595.741v01-00

Příslušný výbor:

ITRE –

Carlos Zorrinho (S&D)

PR – PE592.352v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. března 2017, 12:00

29.  Různé

30.  Příští schůze

·22.–23. března 2017

Poslední aktualizace: 22. února 2017Právní upozornění