ONTWERPRESOLUTIE
PDF 96kWORD 45k
12.4.2012
PE486.753v01-00
 
B7-0199/2012

ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement


over het sportbeleid


-

Sergio Paolo Francesco Silvestris

Resolutie van het Europees Parlement over het sportbeleid    
B7‑0199/2012

Het Europees Parlement,

–   gezien artikel 120 van zijn Reglement,

A. overwegende dat sportbeoefening de gezondheid ten goede komt en bijdraagt tot preventie van ziekten, en bovendien een sociale en opvoedkundige functie vervult;

B.  overwegende dat in de verslaggeving over prof- en amateursport steeds vaker melding wordt gemaakt van sterfgevallen en aandoeningen die in dezelfde leeftijdsklasse van de bevolking als geheel nauwelijks voorkomen; overwegende dat het vóórkomen van ernstige hartaandoeningen, tumoren en zelfs ernstige degeneratieve neurologische aandoeningen bij jongeren duidelijk, althans ten dele, toe te schrijven is aan langdurig gebruik van farmaceutische producten;

1.  verzoekt de Commissie een sportbeleid te voeren dat gericht is op grotere veiligheid en betere bescherming van de sporters, met name wat betreft voorkoming van en toezicht op het gebruik van geneesmiddelen, waarvan misbruik vaak tot ziekte en onwelwording leidt;

2.  verzoekt de Commissie een analyse te maken van de plotselinge sterfgevallen die zich de afgelopen jaren in Europa tijdens sportbeoefening hebben voorgedaan.

 

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2012Juridische mededeling