Procedura : 2011/0093(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0001/2012

Teksty złożone :

A7-0001/2012

Debaty :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0474

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 355kWORD 475k
11 stycznia 2012
PE 472.059v04-00 A7-0001/2012

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej

(COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Bernhard Rapkay

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej

(COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0215),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 118 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0099/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0001/2012),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej należy osiągnąć poprzez nadanie jednolitego skutku patentom europejskim na etapie po przyznaniu patentu na mocy niniejszego rozporządzenia i w odniesieniu do zaangażowanych państw członkowskich. Główną cechą patentów europejskich o jednolitym skutku powinien być ich jednolity charakter, tj. zapewnienie jednolitej ochrony i taki sam skutek we wszystkich zaangażowanych państwach członkowskich. W konsekwencji, patent europejski o jednolitym skutku powinien być ograniczany, udostępniany na licencji, przenoszony, unieważniany, a także powinien wygasać tylko w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich. W celu zapewnienia jednolitego zakresu rzeczowego ochrony zapewnianego przez jednolitą ochronę patentową, jednolity skutek powinny mieć tylko patenty europejskie przyznane w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich z tym samym zbiorem zastrzeżeń. Jednakże w celu zapewnienia pewności prawnej w przypadku ograniczenia lub unieważnienia ze względu na niespełnienie warunku nowości zgodnie z art. 54 ust. 3 konwencji o patencie europejskim, ograniczenie lub unieważnienie patentu europejskiego o jednolitym skutku powinno obowiązywać tylko w odniesieniu do zaangażowanych państw członkowskich wskazanych we wcześniejszym europejskim zgłoszeniu patentowym, odpowiednio do informacji zawartych w publikacji. Ponadto jednolity skutek nadawany patentowi europejskiemu powinien mieć charakter pomocniczy i powinien przestać istnieć lub ulec ograniczeniu w zakresie, w jakim podstawowy patent europejski unieważniono bądź ograniczono.

(7) Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej należy osiągnąć poprzez nadanie jednolitego skutku patentom europejskim na etapie po przyznaniu patentu na mocy niniejszego rozporządzenia i w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich. Główną cechą patentów europejskich o jednolitym skutku powinien być ich jednolity charakter, tj. zapewnienie jednolitej ochrony i taki sam skutek we wszystkich zaangażowanych państwach członkowskich. W konsekwencji patent europejski o jednolitym skutku powinien być ograniczany, przenoszony, unieważniany lub powinien wygasać tylko w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich. Powinna istnieć możliwość udostępnienia patentu europejskiego o jednolitym skutku na licencji na obszarze wszystkich lub części terytoriów zaangażowanych państw członkowskich. W celu zapewnienia jednolitego zakresu rzeczowego ochrony zapewnianego przez jednolitą ochronę patentową, jednolity skutek powinny mieć tylko patenty europejskie przyznane w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich z tym samym zbiorem zastrzeżeń. Ponadto jednolity skutek nadawany patentowi europejskiemu powinien mieć charakter pomocniczy i powinien przestać istnieć lub ulec ograniczeniu w zakresie, w jakim podstawowy patent europejski unieważniono bądź ograniczono.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Kwestia licencji obowiązkowych nie jest objęta niniejszym rozporządzeniem. Licencje obowiązkowe związane z patentem europejskim o jednolitym skutku powinny zostać uregulowane w przepisach krajowych zaangażowanych państw członkowskich na ich odnośnych terytoriach.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) System odszkodowań powinien zostać uregulowany w prawie zaangażowanych państw członkowskich, w szczególności przepisy wdrażające art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Zaangażowane państwa członkowskie powinny powierzyć Europejskiemu Urzędowi Patentowemu określone zadania administracyjne związane z patentami europejskimi o jednolitym skutku, w szczególności w odniesieniu do zarządzania wnioskami o rejestrację jednolitego skutku, rejestracji jednolitego skutku oraz wszelkich ograniczeń, licencji, przeniesień, unieważnień lub wygaśnięć patentów europejskich o jednolitym skutku, pobierania i redystrybucji opłat za przedłużenie, publikacji tłumaczeń do celów informacyjnych w okresie przejściowym oraz zarządzania programem zwrotu kosztów tłumaczeń dla podmiotów składających europejskie zgłoszenia patentowe w języku niebędącym jednym z urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego. Zaangażowane państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wnioski o rejestrację jednolitego skutku były składane w Europejskim Urzędzie Patentowym w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o przyznaniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym oraz aby na mocy rozporządzenia Rady nr …/… [ustalenia dotyczące tłumaczeń] w okresie przejściowym były składane w języku postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym wraz z wymaganymi tłumaczeniami.

(15) Zaangażowane państwa członkowskie powinny powierzyć Europejskiemu Urzędowi Patentowemu określone zadania administracyjne związane z patentami europejskimi o jednolitym skutku, w szczególności w odniesieniu do zarządzania wnioskami o rejestrację jednolitego skutku, rejestracji jednolitego skutku oraz wszelkich ograniczeń, licencji, przeniesień, unieważnień lub wygaśnięć patentów europejskich o jednolitym skutku, pobierania i redystrybucji opłat za przedłużenie, publikacji tłumaczeń do celów informacyjnych w okresie przejściowym oraz zarządzania programem zwrotu kosztów tłumaczeń dla podmiotów składających europejskie zgłoszenia patentowe w języku niebędącym jednym z urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) W ramach komisji specjalnej zaangażowane państwa członkowskie powinny zapewnić zarządzanie działalnością związaną z zadaniami powierzonymi przez zaangażowane państwa członkowskie Europejskiemu Urzędowi Patentowemu i nadzór nad tą działalnością, dopilnować, by wnioski o nadanie jednolitego skutku były składane w Europejskim Urzędzie Patentowym w terminie miesiąca od daty opublikowania w Europejskim Biuletynie Patentowym informacji o przyznaniu patentu europejskiego oraz dopilnować, by były one składane w języku postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym wraz tłumaczeniem wymaganym – w okresie przejściowym – w myśl rozporządzenia Rady …/… [ustalenia dotyczące tłumaczeń]. Ponadto w poszanowaniu zasad głosowania, określonych w art. 35 ust. 2 konwencji o patencie europejskim, zaangażowane państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby wysokość opłat za przedłużenie, a także sposób ich podziału określano zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Właściciele patentów powinni płacić co roku jedną powszechną opłatę za przedłużenie patentów europejskich o jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie powinny być naliczane progresywnie przez cały czas trwania ochrony patentowej i, wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz Europejskiej Organizacji Patentowej na etapie poprzedzającym przyznanie patentu, powinny pokrywać wszystkie koszty związane z przyznawaniem patentów europejskich i zarządzaniem jednolitą ochroną patentową. Wysokość opłat za przedłużenie należy ustalić na poziomie ułatwiającym innowacyjność i sprzyjającym konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich. Powinna także odzwierciedlać wielkość rynku objętego patentem i być zbliżona do poziomu krajowych opłat za przedłużenie przeciętnego patentu europejskiego zaczynającego obowiązywać w zaangażowanych państwach członkowskich w czasie, kiedy Komisja po raz pierwszy ustala wysokość opłat za przedłużenie.

(16) Właściciele patentów powinni płacić co roku jedną powszechną opłatę za przedłużenie patentów europejskich o jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie powinny być naliczane progresywnie przez cały czas trwania ochrony patentowej i, wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz Europejskiej Organizacji Patentowej na etapie poprzedzającym przyznanie patentu, powinny pokrywać wszystkie koszty związane z przyznawaniem patentów europejskich i zarządzaniem jednolitą ochroną patentową. Wysokość opłat za przedłużenie należy ustalić na poziomie ułatwiającym innowacyjność i sprzyjającym konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, przy uwzględnieniu sytuacji określonych podmiotów, takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa, np. w formie niższych opłat. Powinna ona także odzwierciedlać wielkość rynku objętego patentem i być zbliżona do poziomu krajowych opłat za przedłużenie przeciętnego patentu europejskiego zaczynającego obowiązywać w zaangażowanych państwach członkowskich w czasie, kiedy po raz pierwszy zostanie ustalona wysokość opłat za przedłużenie.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Opłaty za przedłużenie powinny być uiszczane na rzecz Europejskiej Organizacji Patentowej. Połowa ich kwoty pomniejszona o wydatki poniesione przez Europejski Urząd Patentowy w związku z wykonywaniem zadań w zakresie jednolitej ochrony patentowej powinna zostać podzielona między zaangażowane państwa członkowskie i wykorzystana do celów związanych z patentami. Sposób podziału ustala się na podstawie uczciwych, równych i istotnych kryteriów, mianowicie poziomu aktywności patentowej i wielkości rynku. Podział powinien zapewniać rekompensatę za używanie języka urzędowego innego niż jeden z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego, nieproporcjonalnie niski poziom aktywności patentowej oraz względnie niedawne uzyskanie członkostwa Europejskiej Organizacji Patentowej.

(18) Opłaty za przedłużenie powinny być uiszczane na rzecz Europejskiej Organizacji Patentowej. Europejski Urząd Patentowy zatrzymuje kwotę na pokrycie wydatków powstałych w związku z wykonywaniem zadań Urzędu w zakresie jednolitej ochrony patentowej zgodnie z art. 146 konwencji o patencie europejskim. Pozostała kwota zostaje podzielona między zaangażowane państwa członkowskie i wykorzystana do celów związanych z patentami. Sposób podziału ustala się na podstawie uczciwych, równych i istotnych kryteriów, mianowicie poziomu aktywności patentowej i wielkości rynku; powinien on gwarantować minimalną kwotę do podziału między zaangażowane państwa członkowskie w celu utrzymania zrównoważonego i trwałego działania systemu. Podział powinien zapewniać rekompensatę za używanie języka urzędowego innego niż jeden z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego, nieproporcjonalnie niski poziom aktywności patentowej ustalony zgodnie z europejską tablicą wyników innowacyjności oraz względnie niedawne uzyskanie członkostwa Europejskiej Organizacji Patentowej.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) W celu zapewnienia odpowiedniej wysokości i podziału opłat za przedłużenie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wysokości opłat za przedłużenie patentów europejskich o jednolitym skutku oraz podziału takich opłat między Europejską Organizację Patentową a zaangażowane państwa członkowskie. Szczególnie ważne jest przeprowadzenie przez Komisję, w trakcie prac przygotowawczych, odpowiednich konsultacji, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i sporządzając akty delegowane Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazanie właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Jurysdykcja w zakresie patentów europejskich o jednolitym skutku powinna zostać ustanowiona i uregulowana na mocy aktu ustanawiającego jednolity system rozstrzygania sporów patentowych mający zastosowanie do patentów europejskich i patentów europejskich o jednolitym skutku.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b) W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania patentu europejskiego o jednolitym skutku, spójności orzecznictwa, a tym samym pewności prawa, a także opłacalności dla posiadaczy patentu, sprawą kluczowej wagi jest utworzenie Jednolitego Sądu Patentowego, który rozpatrywałby spory w zakresie patentu europejskiego o jednolitym skutku. Dlatego też bardzo istotne jest, by zaangażowane państwa członkowskie, zgodnie z ich krajowymi procedurami konstytucyjnymi i parlamentarnymi, ratyfikowały porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego oraz aby podjęły niezbędne kroki, tak aby sąd ten mógł jak najszybciej rozpocząć działalność.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) „patent europejski o jednolitym skutku” oznacza patent europejski mający, na mocy niniejszego rozporządzenia, jednolity skutek na terytorium zaangażowanych państw członkowskich;

c) „patent europejski o jednolitym skutku” oznacza patent europejski mający na mocy niniejszego rozporządzenia jednolity skutek na terytorium wszystkich zaangażowanych państw członkowskich;

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) „rejestr jednolitej ochrony patentowej” oznacza rejestr będący częścią europejskiego rejestru patentowego, w którym rejestruje się jednolity skutek oraz wszelkie ograniczenia i licencje, jak i przeniesienie, uchylenie lub wygaśnięcie europejskiego patentu o jednolitym skutku;

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Patenty europejskie przyznane z zapewnieniem identycznego zakresu ochrony w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich mają jednolity skutek w zaangażowanych państwach członkowskich pod warunkiem zarejestrowania takiego jednolitego skutku w Rejestrze jednolitej ochrony patentowej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. b).

Patenty europejskie przyznane z takim samym zbiorem roszczeń w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich mają jednolity skutek w zaangażowanych państwach członkowskich pod warunkiem zarejestrowania takiego jednolitego skutku w rejestrze jednolitej ochrony patentowej, o którym mowa w art. 2 (da).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 5, patent europejski o jednolitym skutku powinien być ograniczany, udostępniany na licencji, przenoszony, unieważniany, a także powinien wygasać tylko w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich.

Patent europejski o jednolitym skutku może być ograniczany, przenoszony, unieważniany, a także może wygasać tylko w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich.

 

Patent europejski o jednolitym skutku może być udostępniony na licencji na obszarze całości lub części terytorium zaangażowanych państw członkowskich.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku rejestracji jednolitego skutku patentu europejskiego, zaangażowane państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby na ich terytorium, w dniu opublikowania informacji o przyznaniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym, patentu europejskiego nie uznano za obowiązujący jako patent krajowy.

2. W przypadku rejestracji jednolitego skutku patentu europejskiego mającego zastosowanie do ich terytorium, zaangażowane państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby na ich terytorium, w dniu opublikowania informacji o przyznaniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym, patentu europejskiego nie uznano za obowiązujący jako patent krajowy.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

skreślony

Prawa wcześniejsze

 

W przypadku ograniczenia lub unieważnienia ze względu na niespełnienie warunku nowości zgodnie z art. 54 ust. 3 konwencji o patencie europejskim, ograniczenie lub unieważnienie patentu europejskiego o jednolitym skutku obowiązuje tylko w odniesieniu do zaangażowanych państw członkowskich wskazanych we wcześniejszym europejskim zgłoszeniu patentowym, odpowiednio do informacji zawartych w publikacji.

 

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) stosowania procesu chronionego patentem lub, jeśli osoba trzecia wie lub powinna była wiedzieć, że zastosowanie procesu bez zgody właściciela patentu jest zakazane, oferowania procesu do zastosowania w zaangażowanych państwach członkowskich;

b) stosowania procesu chronionego patentem lub, jeśli osoba trzecia wie lub powinna była wiedzieć, że zastosowanie procesu bez zgody właściciela patentu jest zakazane, oferowania procesu do zastosowania na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, w których patent ten ma jednolity skutek;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Patent europejski o jednolitym skutku uprawnia właściciela do uniemożliwienia osobom trzecim zaopatrywania lub oferowania zaopatrzenia, bez zgody właściciela, w zaangażowanych państwach członkowskich, jakiejkolwiek osoby innej niż strona uprawniona do korzystania z wynalazku chronionego patentem, w środki odnoszące się do zasadniczego elementu takiego wynalazku, umożliwiające jego praktyczne zastosowanie, jeśli osoba trzecia wie, lub powinna była wiedzieć, że takie środki są odpowiednie do celu praktycznego zastosowania takiego wynalazku i służą temu celowi.

1. Patent europejski o jednolitym skutku uprawnia właściciela do uniemożliwienia osobom trzecim nieposiadającym zgody właściciela zaopatrywania lub oferowania zaopatrzenia w zaangażowanych państwach członkowskich, w których patent ten ma jednolity skutek, jakiejkolwiek osoby innej niż osoba uprawniona do korzystania z wynalazku chronionego patentem w środki odnoszące się do zasadniczego elementu takiego wynalazku, umożliwiające jego praktyczne zastosowanie, jeśli osoba trzecia wie lub powinna była wiedzieć, że takie środki są odpowiednie do celu praktycznego zastosowania takiego wynalazku i służą temu celowi.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) użycia wynalazku chronionego patentem na pokładach statków krajów innych niż zaangażowane państwa członkowskie, w obrębie kadłuba statku, maszyn, takielunku, osprzętu i innych akcesoriów, kiedy takie statki tymczasowo lub przypadkowo znajdą się na wodach zaangażowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem użycia wynalazku wyłącznie na potrzeby statku;

e) użycia wynalazku chronionego patentem na pokładach statków krajów innych niż zaangażowane państwa członkowskie, w których patent ten ma jednolity skutek, w obrębie kadłuba statku, maszyn, takielunku, osprzętu i innych akcesoriów, kiedy takie statki tymczasowo lub przypadkowo znajdą się na wodach zaangażowanych państw członkowskich, w których patent ten ma jednolity skutek, pod warunkiem użycia wynalazku wyłącznie na potrzeby statku;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) użycia wynalazku chronionego patentem w budowie lub eksploatacji statków powietrznych, pojazdów lądowych lub innych środków transportu państw innych niż zaangażowane państwa członkowskie, bądź akcesoriów takich statków powietrznych lub pojazdów lądowych, kiedy znajdą się one tymczasowo lub przypadkowo na terytorium zaangażowanego państwa członkowskiego;

f) użycia wynalazku chronionego patentem w budowie lub eksploatacji statków powietrznych, pojazdów lądowych lub innych środków transportu państw innych niż zaangażowane państwa członkowskie, w których patent ten ma jednolity skutek, bądź akcesoriów takich statków powietrznych lub pojazdów lądowych, kiedy znajdą się one tymczasowo lub przypadkowo na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, w których patent ten ma jednolity skutek;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) działań określonych w art. 27 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r., jeśli takie działania dotyczą statków powietrznych kraju innego niż zaangażowane państwo członkowskie;

g) działań określonych w art. 27 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r., jeśli takie działania dotyczą statków powietrznych kraju innego niż zaangażowane państwo członkowskie, w którym patent ten ma jednolity skutek;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) działań objętych przywilejem rolniczym zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, stosowanego odpowiednio;

h) stosowania przez rolnika we własnym gospodarstwie materiału z własnych upraw do rozmnażania lub reprodukcji, pod warunkiem że materiał roślinny służący do reprodukcji został sprzedany lub w inny handlowy sposób udostępniony rolnikowi do celów rolniczych przez właściciela patentu lub za jego zgodą; zakres i szczegółowe sposoby stosowania takiego materiału określono w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2100/94;

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie jest jaśniejsze niż sformułowanie zawarte we wniosku Komisji, zgodnie z którym odsyła się jedynie, mutatis mutandis, do rozporządzenia 2100/04.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) działań i wykorzystania uzyskanych informacji dozwolonych na mocy art. 5 i 6 dyrektywy Rady 91/250/EWG1, w szczególności jej przepisów dotyczących dekompilacji i interoperacyjności; oraz

j) działań i wykorzystania uzyskanych informacji dozwolonych na mocy art. 5 i 6 dyrektywy 2009/24/WE1, w szczególności jej przepisów dotyczących dekompilacji i interoperacyjności; oraz

____________________

____________________

1 Dyrektywa Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.U. L 122 z 17.5.1991, s. 42).

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.U. L 111 z 5.5.2009, s. 16).

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawa wynikające z patentu europejskiego o jednolitym skutku nie odnoszą się do działań dotyczących produktu chronionego danym patentem, prowadzonych na terytorium zaangażowanych państw członkowskich po wprowadzeniu produktu do obrotu w Unii przez właściciela patentu lub za jego zgodą, chyba że właściciel ma uzasadnione przyczyny, aby sprzeciwiać się dalszemu udostępnianiu produktu na zasadach handlowych.

Prawa wynikające z patentu europejskiego o jednolitym skutku nie odnoszą się do działań dotyczących produktu chronionego danym patentem, prowadzonych na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, w których patent ten ma jednolity skutek, po wprowadzeniu produktu do obrotu w Unii przez właściciela patentu lub za jego zgodą, chyba że właściciel ma uzasadnione przyczyny, aby sprzeciwiać się dalszemu udostępnianiu produktu na zasadach handlowych.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Patent europejski o jednolitym skutku jako przedmiot własności traktuje się w całości i we wszystkich zaangażowanych państwach członkowskich jako patent krajowy zaangażowanego państwa członkowskiego, w którym, zgodnie z Europejskim Rejestrem Patentowym:

1. Patent europejski o jednolitym skutku jako przedmiot własności traktuje się w całości i we wszystkich zaangażowanych państwach członkowskich jako patent krajowy zaangażowanego państwa członkowskiego, w którym patent ten ma jednolity skutek i w którym, zgodnie z Europejskim Rejestrem Patentowym:

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadkach, kiedy żaden z właścicieli nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca prowadzenia działalności w zaangażowanym państwie członkowskim do celów ust. 1 lub 2, patent europejski o jednolitym skutku jako przedmiot własności traktuje się w całości i we wszystkich zaangażowanych państwach członkowskich jako patent krajowy państwa, w którym zgodnie z art. 6 ust. 1 konwencji o patencie europejskim znajduje się siedziba Europejskiej Organizacji Patentowej.

3. W przypadkach, kiedy żaden z właścicieli nie ma miejsca zamieszkania, głównego miejsca prowadzenia działalności ani miejsca prowadzenia działalności w zaangażowanym państwie członkowskim, w którym patent ten ma jednolity skutek do celów ust. 1 lub 2, patent europejski o jednolitym skutku jako przedmiot własności traktuje się w całości i we wszystkich zaangażowanych państwach członkowskich jako patent krajowy państwa, w którym zgodnie z art. 6 ust. 1 konwencji o patencie europejskim znajduje się siedziba Europejskiej Organizacji Patentowej.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykonanie przez zaangażowane państwa członkowskie

Zadania administracyjne w ramach Europejskiej Organizacji Patentowej

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) włączenie do Europejskiego Rejestru Patentowego Rejestru jednolitej ochrony patentowej do celów rejestrowania jednolitego skutku oraz wszelkich ograniczeń, licencji, przeniesień, unieważnień lub wygaśnięć patentu europejskiego o jednolitym skutku, a także zarządzanie Rejestrem jednolitej ochrony patentowej;

(b) włączenie do europejskiego rejestru patentowego rejestru jednolitej ochrony patentowej oraz administrowanie tym ostatnim;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) pobieranie opłat za przedłużenie patentów europejskich o jednolitym skutku i zarządzanie takimi opłatami w odniesieniu do lat następujących po roku, w którym informację o przyznaniu patentu wpisano do Rejestru, o którym mowa w lit. b); pobieranie opłat dodatkowych naliczanych w przypadku uiszczenia zaległych opłat za przedłużenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie terminu ich płatności oraz zarządzanie nimi, a także podział części pobranych opłat za przedłużenie między zaangażowane państwa członkowskie; oraz

e) pobieranie opłat za przedłużenie patentów europejskich o jednolitym skutku i zarządzanie takimi opłatami w odniesieniu do lat następujących po roku, w którym informacja o przyznaniu takiego patentu została opublikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym; pobieranie opłat dodatkowych naliczanych w przypadku uiszczenia zaległych opłat za przedłużenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie terminu ich płatności oraz zarządzanie nimi, a także podział części pobranych opłat za przedłużenie między zaangażowane państwa członkowskie; oraz

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) dopilnowanie, aby właściciele patentów składali wnioski o rejestrację jednolitego skutku w języku postępowania zdefiniowanym w art. 14 ust. 3 konwencji o patencie europejskim nie później niż miesiąc po opublikowaniu informacji o przyznaniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb) w przypadku złożenia wniosku o rejestrację jednolitego skutku oraz, w okresie przejściowym, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady nr …/… [ustalenia dotyczące tłumaczeń], w przypadku złożenia go wraz z tłumaczeniami, o których mowa we wspomnianym artykule, zapewnienie wpisania informacji o jednolitym skutku do Rejestru jednolitej ochrony patentowej a także powiadomienie Europejskiego Urzędu Patentowego o ograniczeniach, licencjach, przeniesieniach i unieważnieniach patentów europejskich o jednolitym skutku;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów lit. a) zaangażowane państwa członkowskie zapewniają, aby właściciel patentu złożył wniosek o rejestrację jednolitego skutku patentu europejskiego w języku postępowania zdefiniowanym w art. 14 ust. 3 konwencji o patencie europejskim nie później niż miesiąc po opublikowaniu informacji o przyznaniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym.

skreślony

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów lit. b), w przypadku złożenia wniosku o rejestrację jednolitego skutku oraz, w okresie przejściowym, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady nr …/… [ustalenia dotyczące tłumaczeń], w przypadku złożenia go wraz z tłumaczeniami, o których mowa we wspomnianym artykule, zaangażowane państwa członkowskie zapewniają wpisanie informacji o jednolitym skutku do Rejestru jednolitej ochrony patentowej, a także powiadomienie Europejskiego Urzędu Patentowego o ograniczeniach i unieważnieniach patentów europejskich o jednolitym skutku.

skreślony

Poprawka  34

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Działając w charakterze państw umawiających się w ramach konwencji o patencie europejskim, zaangażowane państwa członkowskie zapewniają zarządzanie i nadzór nad działalnością związaną z zadaniami, o których mowa w ust. 1, powierzonymi Europejskiemu Urzędowi Patentowemu. W tym celu ustanawiają komisję specjalną Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej w rozumieniu art. 145 konwencji o patencie europejskim.

2. Państwa członkowskie realizując swoje międzynarodowe zobowiązania podjęte w ramach konwencji o patencie europejskim zapewniają zgodność z przepisami niniejszego rozporządzenia i współpracują między sobą w tym celu. Działając w charakterze państw umawiających się w ramach konwencji o patencie europejskim, zaangażowane państwa członkowskie zapewniają zarządzanie i nadzór nad działalnością związaną z zadaniami, o których mowa w ust. 1, powierzonymi Europejskiemu Urzędowi Patentowemu i zapewniają zgodność poziomu opłat za przedłużenie z art. 15 oraz sposobu podziału opłat za przedłużenie z art. 16.

 

W tym celu ustanawiają komisję specjalną Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej w rozumieniu art. 145 konwencji o patencie europejskim.

 

W skład komisji specjalnej Rady Administracyjnej wchodzą przedstawiciele państw członkowskich oraz przedstawiciel Komisji w charakterze obserwatora, jak i ich zastępcy, którzy będą ich reprezentować w przypadku ich nieobecności. Członkowie komisji specjalnej mogą korzystać ze wsparcia doradców lub rzeczoznawców.

 

Komisja specjalna Rady Administracyjnej podejmuje decyzje przy należytym uwzględnieniu stanowiska Komisji oraz zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 2 konwencji o patencie europejskim.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zaangażowane państwa członkowskie zapewniają skuteczną ochronę prawną przed sądem krajowym w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez Europejski Urząd Patentowy w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1.

3. Zaangażowane państwa członkowskie zapewniają skuteczną ochronę prawną przed właściwym sądem jednego lub wielu zaangażowanych państw członkowskich w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez Europejski Urząd Patentowy w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wysokość opłat za przedłużenie ustala się na poziomie:

2. Wysokość opłat za przedłużenie ustala się przy uwzględnieniu między innymi szczególnej sytuacji określonych podmiotów, takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa, na poziomie:

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zbliżonym do poziomu krajowych opłat za przedłużenie przeciętnego patentu europejskiego zaczynającego obowiązywać w zaangażowanych państwach członkowskich w czasie, kiedy Komisja po raz pierwszy ustala wysokość opłat za przedłużenie.

c) zbliżonym do poziomu krajowych opłat za przedłużenie przeciętnego patentu europejskiego zaczynającego obowiązywać w zaangażowanych państwach członkowskich w czasie, kiedy po raz pierwszy ustalono wysokość opłat za przedłużenie.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Aby osiągnąć cele określone w niniejszym rozdziale, Komisja określa wysokość opłat za przedłużenie na poziomie:

3. Aby osiągnąć cele określone w niniejszym rozdziale, wysokość opłat za przedłużenie określa się na poziomie:

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z ust. 1–3 i art. 17, dotyczących ustalania wysokości opłat za przedłużenie patentów europejskich o jednolitym skutku.

skreślony

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Część pobieranych opłat za przedłużenie, podlegających podziałowi między zaangażowane państwa członkowskie, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. e), jest równa 50% kwoty opłat, o których mowa w art. 14, ponoszonych w związku z odnowieniem patentów europejskich o jednolitym skutku, pomniejszonej o koszty związane z zarządzaniem jednolitą ochroną patentową, o którym mowa w art. 12.

1. Europejski Urząd Patentowy zatrzymuje 50% kwoty opłat za przedłużenie, o których mowa w art. 14, wpłaconych za patenty europejskie o jednolitym skutku. Pozostała kwota zostaje przekazana zaangażowanym państwom członkowskim zgodnie ze sposobem podziału opłat za przedłużenie określonym zgodnie z art. 12 ust. 2.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby osiągnąć cele określone w niniejszym rozdziale, Komisja określa sposób podziału opłat za przedłużenie, o którym mowa w ust. 1, między zaangażowane państwa członkowskie na podstawie następujących uczciwych, równych i istotnych kryteriów:

2. Aby osiągnąć cele określone w niniejszym rozdziale, klucz podziału opłat za przedłużenie między zaangażowane państwa członkowskie określa się na podstawie następujących uczciwych, sprawiedliwych i istotnych kryteriów:

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wielkość rynku wyrażona liczbą ludności,

b) wielkość rynku przy jednoczesnym zagwarantowaniu minimalnej kwoty dla każdego zaangażowanego państwa członkowskiego,

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) rekompensata dla państw członkowskich za używanie języka urzędowego innego niż jeden z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego, za nieproporcjonalnie niski poziom aktywności patentowej oraz za względnie niedawne uzyskanie członkostwa Europejskiej Organizacji Patentowej.

c) rekompensata dla państw członkowskich za używanie języka urzędowego innego niż jeden z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego, za nieproporcjonalnie niski poziom aktywności patentowej lub za względnie niedawne uzyskanie członkostwa Europejskiej Organizacji Patentowej.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zaangażowane państwa członkowskie wykorzystują kwotę przydzieloną im zgodnie z ust. 1 do celów związanych z patentami.

skreślony

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z ust. 1–3 i art. 17, dotyczących ustalenia sposobu podziału opłat za przedłużenie między zaangażowane państwa członkowskie.

skreślony

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17

skreślony

Wykonanie przekazania

 

1. Prawo do przyjmowania aktów delegowanych nadaje się Komisji z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w niniejszym artykule.

 

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa w art. 15 i 16, dokonuje się na czas nieokreślony, zaczynając od [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 15 i 16 może być w dowolnym terminie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w takiej decyzji. Staje się ona skuteczna w dniu następującym po opublikowaniu decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o nim równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 15 i 16 wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu Parlamentu Europejskiego lub Rady, w ciągu dwóch miesięcy od powiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady lub też jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. Wspomniany termin przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nie później niż w ciągu sześciu lat od dnia, w którym patent europejski o jednolitym skutku nabrał mocy obowiązującej na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, a w razie potrzeby przedstawia odpowiednie wnioski dotyczące jego zmiany. Kolejne sprawozdania z funkcjonowania niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada co sześć lat.

1. Nie później niż w ciągu trzech lat od dnia, w którym patent europejski o jednolitym skutku nabrał mocy obowiązującej na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, a w razie potrzeby przedstawia odpowiednie wnioski dotyczące jego zmiany. Kolejne sprawozdania z funkcjonowania niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada co pięć lat.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja regularnie składa sprawozdania z funkcjonowania opłat za przedłużenie, o których mowa w art. 14, ze szczególnym naciskiem na zachowanie zgodności z zasadami określonymi w art. 15.

2. Komisja regularnie składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z funkcjonowania opłat za przedłużenie, o których mowa w art. 14, ze szczególnym naciskiem na zachowanie zgodności z zasadami określonymi w art. 15.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zaangażowane państwa członkowskie powiadamiają Komisję o środkach przyjętych zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 12 przed terminem określonym w art. 22 ust. 2.

1. Zaangażowane państwa członkowskie powiadamiają Komisję o środkach przyjętych zgodnie z art. 12 przed terminem określonym w art. 22 ust. 2.

 

1a. Każde zaangażowane państwo członkowskie powiadamia Komisję o środkach przyjętych zgodnie z art 4 ust. 2 do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub, w przypadku zaangażowanego państwa członkowskiego, w którym Jednolity Sąd Patentowy nie ma wyłącznej jurysdykcji w odniesieniu do patentów europejskich o jednolitym skutku w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, od dnia, w którym taka wyłączna jurysdykcja Jednolitego Sądu Patentowego zostaje w danym państwie członkowskim ustanowiona.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od [dokładna data zostanie określona i będzie zbiegać się z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Rady nr …/… wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń].

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. lub od dnia wejścia w życie porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

 

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 patent europejski, którego jednolity skutek został wpisany do Rejestru jednolitej ochrony patentowej, o którym mowa w art. 2 (da) ma jednolity skutek tylko w tych zaangażowanych państwach członkowskich, w których Jednolity Sąd Patentowy posiada wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do patentów europejskich o jednolitym skutku w dniu rejestracji.

 

2a. Każde zaangażowane państwo członkowskie powiadamia Komisję o ratyfikacji porozumienia w momencie złożenia instrumentu ratyfikacji. Komisja publikuje datę wejścia w życie porozumienia, a także wykaz państw członkowskich, które ratyfikowały porozumienie w dniu jego wejścia w życie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja następnie regularnie aktualizuje wykaz zaangażowanych państw członkowskich, które ratyfikowały porozumienie i publikuje go w Dzienniku Urzędowym.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. O jednolitą ochronę patentową można ubiegać się w odniesieniu do dowolnego patentu europejskiego przyznanego w terminie określonym w ust. 2 lub później.

4a. O jednolitą ochronę patentową można ubiegać się w odniesieniu do dowolnego patentu europejskiego przyznanego w terminie określonym w pierwszym akapicie ust. 2 lub później.


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (25.11.2011)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej

(COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))

Sprawozdawca: Alajos Mészáros

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Od roku 2000 Unia Europejska próbuje bezskutecznie przyjąć jednolity europejski system patentowy (przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony zwany patentem wspólnotowym), który mógłby współistnieć z patentami krajowymi przyznawanymi przez krajowe urzędy patentowe państw członkowskich oraz patentami europejskimi przyznawanymi na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC) przez Europejski Urząd Patentowy (EPO).

Z uwagi na niemożliwe do pokonania przeszkody w osiągnięciu w Radzie jednomyślności co do ustaleń dotyczących języka negocjacje przerywano wielokrotnie. Pod koniec 2010 r. Rada ds. Konkurencyjności ogłosiła, że nie jest możliwe wprowadzenie jednolitej ochrony patentowej w całej UE w rozsądnym terminie lub w przewidywalnej przyszłości.

W następstwie tej deklaracji 12 państw członkowskich zwróciło się do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie zezwolenia na wzmocnioną współpracę w obszarze jednolitej ochrony patentowej, aby móc iść do przodu w tej bardzo ważnej kwestii. W dniu 10 marca 2011 r., po udzieleniu przez Parlament zgody w dniu 15 lutego 2011 r., Rada ds. Konkurencyjności przyjęła decyzję zezwalającą na wprowadzenie jednolitej ochrony patentowej na terytorium 25 uczestniczących państw członkowskich. W dniu 19 marca 2011 r. PE wyraził zgodę na rozpoczęcie wzmocnionej współpracy. W trzy tygodnie później, w dniu 13 kwietnia 2011 r., Komisja przedstawiła pakiet dwóch wniosków ustawodawczych, które – jeśli zostaną przyjęte – umożliwiłyby każdemu przedsiębiorstwu lub każdej osobie chronienie swoich wynalazków za pośrednictwem jednego patentu europejskiego, ważnego w 25 państwach członkowskich.

Utworzenie rzeczywiście jednolitego systemu patentowego doprowadzi najpierw i przede wszystkim do bardzo potrzebnego uproszczenia obecnego systemu. Umożliwi to wszystkim użytkownikom zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz kosztów związanych z patentem do 80%, poprawiając w ten sposób funkcjonowanie i ochronę swobodnego przepływu towarów na wewnętrznym rynku i umożliwiając innowacje oraz przedsiębiorczość w Europie.

Wysokie koszty i złożoność procesu zatwierdzania patentów europejskich w wielu państwach członkowskich to główne przyczyny, dla których właściciele patentów wydają się powstrzymywać od dążenia do uzyskania patentu UE. Przykładowo, całkowite koszty zatwierdzenia (łącznie z bezpośrednimi kosztami tłumaczenia oraz kosztami szacunkowymi, takimi jak opłaty dla urzędu patentowego i opłaty za publikację) w przypadku europejskiego patentu typowej długości są szacowane między 22 000 EUR a 26 000 EUR na ważność obejmującą terytorium całej UE. Liczby dowodzą, że co roku przedsiębiorstwa we wszystkich państwach członkowskich wydają między 205 mln EUR a 230 mln EUR na tłumaczenie, zatwierdzenie i koszty zawodowe. Wprowadzenie patentu UE pomoże nie tylko zmniejszyć te koszty do poziomu 680 EUR za pojedynczy patent, ale także stworzyć bardziej korzystna warunki dla inwestycji w badania i rozwój, umożliwiając tym samym osiągnięcie celu zawartego w strategii Europa 2020, jakim jest inwestowanie 3% PKB w badania i rozwój.

Ponadto niniejszy wniosek ustawodawczy wprowadzający procedurę wzmocnionej współpracy oraz związany z nim oczekiwany wniosek Komisji dotyczący utworzenia europejskiego systemu rozstrzygania sporów patentowych przyczynią się do bardzo potrzebnej pewności prawa w dziedzinie patentów w Europie.

Przedmiotowy wniosek jest najbardziej znaczącym i konkretnym krokiem na drodze do osiągnięcia tego od dawna spóźnionego etapu. Parlament Europejski jest gorącym zwolennikiem tego działania, apelując od wielu lat o utworzenie prawdziwego patentu europejskiego. W związku z tym sprawozdawca z ogromnym zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, który oferuje zrównoważone i wykonalne rozwiązanie, już w dużym stopniu poparte przez Radę.

Z tego powodu sprawozdawca uważa, że kruche porozumienie osiągnięte dotychczas powinno zostać niezwłocznie zrealizowane z niewielkimi jedynie zmianami nieodnoszącymi się do istoty, które mogą jeszcze polepszyć wniosek, nie szkodząc zrealizowanym dotąd postępom.

Jednym z takich ulepszeń byłoby oddzielenie jednolitego skutku udostępniania na licencji od ograniczania/przenoszenia/unieważniania lub wygasania patentów europejskich, tj. o ile działania te powinny być prowadzone w odniesieniu do wszystkich uczestniczących państw członkowskich, o tyle udostępnianie na licencji powinno być możliwe tylko na terytorium wybranej liczby państw członkowskich, jeżeli takie będzie życzenie przedsiębiorstwa.

Ponadto wniosek Komisji zupełnie słusznie uznaje znaczenie partnerstwa między EPO a krajowymi urzędami własności przemysłowej (punkt 20 preambuły), zwłaszcza w aspekcie korzyści, jakie partnerstwo takie może przynieść małym i średnim przedsiębiorstwom w ich działalności związanej z patentami. Dlatego też sprawozdawca jest przekonany, że należy popierać takie partnerstwo, a Komisji powinno się umożliwić otrzymywanie informacji o rozwoju tego rodzaju współpracy dzięki jej formalnej współpracy z EPO.

Wreszcie należy powtórzyć, że jakiekolwiek prawa wynikające z patentu europejskiego o jednolitym skutku powinny być w pełni zgodne z prawami nadanymi przez traktaty i prawodawstwo Unii.

Na zakończenie trzeba podkreślić, że Parlament, jako współustawodawca, musi być należycie informowany o wszelkich aspektach zobowiązań Komisji wobec ustawodawców niniejszego rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej Unia ustanawia rynek wewnętrzny, działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz wspiera postęp naukowo-techniczny. Stworzenie warunków prawnych, które umożliwią przedsiębiorstwom dostosowanie działalności w zakresie produkcji i dystrybucji ponad granicami krajowymi oraz zapewnią im większy wybór i większe możliwości, przyczynia się do osiągnięcia tych celów. Jednolita ochrona patentowa na rynku wewnętrznym lub co najmniej na znacznej jego części powinna stanowić jeden z instrumentów prawnych, jakie mają do swojej dyspozycji przedsiębiorstwa.

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej Unia ustanawia rynek wewnętrzny, działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy, oraz wspiera rozpowszechnianie informacji na temat postępu naukowo-technicznego. Stworzenie warunków prawnych, które umożliwią przedsiębiorstwom dostosowanie działalności w zakresie produkcji i dystrybucji ponad granicami krajowymi oraz zapewnią im większy wybór i większe możliwości, przyczynia się do osiągnięcia tych celów. Jednolita ochrona patentowa na rynku wewnętrznym lub co najmniej na znacznej jego części powinna stanowić jeden z instrumentów prawnych, jakie mają do swojej dyspozycji przedsiębiorstwa.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej należy osiągnąć poprzez nadanie jednolitego skutku patentom europejskim na etapie po przyznaniu patentu na mocy niniejszego rozporządzenia i w odniesieniu do zaangażowanych państw członkowskich. Główną cechą patentów europejskich o jednolitym skutku powinien być ich jednolity charakter, tj. zapewnienie jednolitej ochrony i taki sam skutek we wszystkich zaangażowanych państwach członkowskich. W konsekwencji, patent europejski o jednolitym skutku powinien być ograniczany, udostępniany na licencji, przenoszony, unieważniany, a także powinien wygasać tylko w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich. W celu zapewnienia jednolitego zakresu rzeczowego ochrony zapewnianego przez jednolitą ochronę patentową, jednolity skutek powinny mieć tylko patenty europejskie przyznane w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich z tym samym zbiorem zastrzeżeń. Jednakże w celu zapewnienia pewności prawnej w przypadku ograniczenia lub unieważnienia ze względu na niespełnienie warunku nowości zgodnie z art. 54 ust. 3 konwencji o patencie europejskim, ograniczenie lub unieważnienie patentu europejskiego o jednolitym skutku powinno obowiązywać tylko w odniesieniu do zaangażowanych państw członkowskich wskazanych we wcześniejszym europejskim zgłoszeniu patentowym, odpowiednio do informacji zawartych w publikacji. Ponadto jednolity skutek nadawany patentowi europejskiemu powinien mieć charakter pomocniczy i powinien przestać istnieć lub ulec ograniczeniu w zakresie, w jakim podstawowy patent europejski unieważniono bądź ograniczono.

(7) Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej należy osiągnąć poprzez nadanie jednolitego skutku patentom europejskim na etapie po przyznaniu patentu na mocy niniejszego rozporządzenia i w odniesieniu do zaangażowanych państw członkowskich. Główną cechą patentów europejskich o jednolitym skutku powinien być ich jednolity charakter, tj. zapewnienie jednolitej ochrony i taki sam skutek we wszystkich zaangażowanych państwach członkowskich. W konsekwencji, patent europejski o jednolitym skutku powinien być ograniczany, przenoszony lub unieważniany, a także powinien wygasać tylko w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich. Powinna istnieć możliwość udostępnienia patentu europejskiego o jednolitym skutku na licencji na obszarze wszystkich lub części terytoriów zaangażowanych państw członkowskich. W celu zapewnienia jednolitego zakresu rzeczowego ochrony zapewnianego przez jednolitą ochronę patentową, jednolity skutek powinny mieć tylko patenty europejskie przyznane w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich z tym samym zbiorem zastrzeżeń. Ponadto jednolity skutek nadawany patentowi europejskiemu powinien mieć charakter pomocniczy i powinien przestać istnieć lub ulec ograniczeniu w zakresie, w jakim podstawowy patent europejski unieważniono bądź ograniczono.

Uzasadnienie

O ile powstanie i zakończenie procedury patentu europejskiego o jednolitych skutkach powinno nastąpić z poszanowaniem wszystkich państw członkowskich, o tyle odnośnie do udostępniania na licencji powinna istnieć możliwość uczynienia tego na obszarze tylko kilku, a nie wszystkich zaangażowanych państw.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Właściciele patentów powinni płacić co roku jedną powszechną opłatę za przedłużenie patentów europejskich o jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie powinny być naliczane progresywnie przez cały czas trwania ochrony patentowej i, wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz Europejskiej Organizacji Patentowej na etapie poprzedzającym przyznanie patentu, powinny pokrywać wszystkie koszty związane z przyznawaniem patentów europejskich i zarządzaniem jednolitą ochroną patentową. Wysokość opłat za przedłużenie należy ustalić na poziomie ułatwiającym innowacyjność i sprzyjającym konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich. Powinna także odzwierciedlać wielkość rynku objętego patentem i być zbliżona do poziomu krajowych opłat za przedłużenie przeciętnego patentu europejskiego zaczynającego obowiązywać w zaangażowanych państwach członkowskich w czasie, kiedy Komisja po raz pierwszy ustala wysokość opłat za przedłużenie.

(16) Właściciele patentów powinni płacić co roku jedną powszechną opłatę za przedłużenie patentów europejskich o jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie powinny być naliczane progresywnie przez cały czas trwania ochrony patentowej i, wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz Europejskiej Organizacji Patentowej na etapie poprzedzającym przyznanie patentu, powinny pokrywać koszty związane z przyznawaniem patentów europejskich i zarządzaniem jednolitą ochroną patentową. Wysokość opłat za przedłużenie należy ustalić na poziomie ułatwiającym innowacyjność i sprzyjającym konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, a także z uwzględnieniem statusu i możliwości finansowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw1. Powinna ona także odzwierciedlać wielkość rynku objętego patentem i być zbliżona do poziomu krajowych opłat za przedłużenie przeciętnego patentu europejskiego zaczynającego obowiązywać w zaangażowanych państwach członkowskich w czasie, kiedy po raz pierwszy zostanie ustalona wysokość opłat za przedłużenie.

 

_____________________

 

1 Jak określono w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Opłaty za przedłużenie powinny być uiszczane na rzecz Europejskiej Organizacji Patentowej. Połowa ich kwoty pomniejszona o wydatki poniesione przez Europejski Urząd Patentowy w związku z wykonywaniem zadań w zakresie jednolitej ochrony patentowej powinna zostać podzielona między zaangażowane państwa członkowskie i wykorzystana do celów związanych z patentami. Sposób podziału ustala się na podstawie uczciwych, równych i istotnych kryteriów, mianowicie poziomu aktywności patentowej i wielkości rynku. Podział powinien zapewniać rekompensatę za używanie języka urzędowego innego niż jeden z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego, nieproporcjonalnie niski poziom aktywności patentowej oraz względnie niedawne uzyskanie członkostwa Europejskiej Organizacji Patentowej.

(18) Opłaty za przedłużenie powinny być uiszczane na rzecz Europejskiej Organizacji Patentowej. Połowa ich kwoty pomniejszona o wydatki poniesione przez Europejski Urząd Patentowy w związku z wykonywaniem zadań w zakresie jednolitej ochrony patentowej powinna zostać podzielona między zaangażowane państwa członkowskie i wykorzystana do celów związanych z egzekwowaniem przepisów niniejszego rozporządzenia oraz do innych celów związanych z patentami i innowacjami, w tym na udzielanie porad i wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom. Sposób podziału ustala się na podstawie uczciwych, równych i istotnych kryteriów, mianowicie poziomu aktywności patentowej i wielkości rynku. Podział powinien zapewniać rekompensatę za używanie języka urzędowego innego niż jeden z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego, nieproporcjonalnie niski poziom aktywności patentowej oraz względnie niedawne uzyskanie członkostwa Europejskiej Organizacji Patentowej.

Uzasadnienie

Aby podzielone kwoty opłat za przedłużenie pomogły zrealizować cel rozporządzenia i sprzyjały wzmocnionemu systemowi patentowemu w Europie, należy określić, do jakich celów zaangażowane państwa członkowskie mogą z nich korzystać.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 5, patent europejski o jednolitym skutku powinien być ograniczany, udostępniany na licencji, przenoszony, unieważniany, a także powinien wygasać tylko w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich.

Bez uszczerbku dla art. 5, patent europejski o jednolitym skutku powinien być ograniczany, przenoszony, unieważniany, a także powinien wygasać tylko w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich.

Uzasadnienie

O ile powstanie i zakończenie procedury patentu europejskiego o jednolitych skutkach powinno nastąpić z poszanowaniem wszystkich państw członkowskich, o tyle odnośnie do udostępniania na licencji powinna istnieć możliwość uczynienia tego na obszarze tylko kilku, a nie wszystkich zaangażowanych państw.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Patent europejski o jednolitym skutku może jednakże być udostępniony na licencji na obszarze całości lub części terytoriów zaangażowanych państw członkowskich.

Uzasadnienie

O ile powstanie i zakończenie procedury patentu europejskiego o jednolitych skutkach powinno nastąpić z poszanowaniem wszystkich państw członkowskich, o tyle odnośnie do udostępniania na licencji powinna istnieć możliwość uczynienia tego na obszarze tylko kilku, a nie wszystkich zaangażowanych państw.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Patent europejski o jednolitym skutku obowiązuje na terytorium zaangażowanych państw członkowskich od dnia opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o przyznaniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym.

1. Patent europejski o jednolitym skutku obowiązuje na terytorium zaangażowanych państw członkowskich w 14 dniu od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o przyznaniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym.

Uzasadnienie

Takie sformułowanie uwzględnia dostosowawczy okres vacatio patentu w państwach, w których wskazany patent europejski wejdzie w życie, dający racjonalną możliwość kwerendy publikatora.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

skreślony

Prawa wcześniejsze

 

W przypadku ograniczenia lub unieważnienia ze względu na niespełnienie warunku nowości zgodnie z art. 54 ust. 3 konwencji o patencie europejskim, ograniczenie lub unieważnienie patentu europejskiego o jednolitym skutku obowiązuje tylko w odniesieniu do zaangażowanych państw członkowskich wskazanych we wcześniejszym europejskim zgłoszeniu patentowym, odpowiednio do informacji zawartych w publikacji.

 

Uzasadnienie

Od zmiany Konwencji o udzielaniu patentów europejskich w roku 2000 możliwość, o której mowa w tym artykule, już nie istnieje, a zatem zasadne jest skreślenie jej z rozporządzenia.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Patent europejski o jednolitym skutku uprawnia właściciela do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie uzyskały zgody właściciela:

1. Patent europejski o jednolitym skutku daje właścicielowi prawnie umocowane uprawnienie, na mocy którego osoby trzecie, które nie uzyskały zgody właściciela, nie mogą w sposób zgodny z prawem:

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Patent europejski o jednolitym skutku uprawnia właściciela do uniemożliwienia osobom trzecim zaopatrywania lub oferowania zaopatrzenia, bez zgody właściciela, w zaangażowanych państwach członkowskich, jakiejkolwiek osoby innej niż strona uprawniona do korzystania z wynalazku chronionego patentem, w środki odnoszące się do zasadniczego elementu takiego wynalazku, umożliwiające jego praktyczne zastosowanie, jeśli osoba trzecia wie, lub powinna była wiedzieć, że takie środki są odpowiednie do celu praktycznego zastosowania takiego wynalazku i służą temu celowi.

1. Patent europejski o jednolitym skutku daje właścicielowi prawnie umocowane uprawnienie, na mocy którego osoby trzecie nie mogą w sposób zgodny z prawem zaopatrywać lub oferować zaopatrzenia, bez zgody właściciela, w zaangażowanych państwach członkowskich, jakiejkolwiek osoby innej niż strona uprawniona do korzystania z wynalazku chronionego patentem, w środki odnoszące się do zasadniczego elementu takiego wynalazku, umożliwiające jego praktyczne zastosowanie, jeśli osoba trzecia wie, lub powinna była wiedzieć, że takie środki są odpowiednie do celu praktycznego zastosowania takiego wynalazku i służą temu celowi.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawa wynikające z patentu europejskiego o jednolitym skutku nie dotyczą:

Prawa wynikające z patentu europejskiego o jednolitym skutku są zgodne z prawami nadanymi przez Traktaty oraz prawodawstwo Unii i nie dotyczą:

Uzasadnienie

Prawa wynikające z patentu europejskiego o jednolitym skutku mogą czasami być sprzeczne z innymi obszarami polityki UE i dlatego obowiązkowe jest zagwarantowanie zgodności z prawem UE, o czym jest mowa w art. 326 TFUE („Każda wzmocniona współpraca jest zgodna z Traktatami i prawem Unii”).

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) wykorzystywania materiału biologicznego do celów hodowli, odkrywania i tworzenia jakichkolwiek nowych odmian roślin;

Uzasadnienie

Należy uwzględnić ograniczony przywilej hodowlany, aby zapewnić swobodę działania w odniesieniu do materiału biologicznego do celów tworzenia i odkrywania nowych odmian roślin.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) działań objętych przywilejem rolniczym zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, stosowanego odpowiednio;

(h) wykorzystania przez rolnika we własnym gospodarstwie materiału z własnych zbiorów do rozmnażania lub reprodukcji, w przypadku gdy doszło do sprzedaży rolnikowi do celów rolniczych roślinnego materiału rozmnożeniowego przez właściciela patentu lub za jego zgodą, odpowiadającego art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2100/94;

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o przywilej rolniczy, brzmienie ograniczenia należy dostosować do brzmienia dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) wykorzystania przez rolnika chronionego inwentarza żywego do celów rolniczych, pod warunkiem że zwierzęta hodowlane lub inny zwierzęcy materiał reprodukcyjny zostały sprzedane lub w inny sposób udostępnione na zasadach handlowych rolnikowi przez właściciela patentu bądź za jego zgodą. Takie wykorzystanie obejmuje przekazanie zwierzęcia lub innego zwierzęcego materiału reprodukcyjnego do celów działalności rolniczej, ale nie sprzedaż w ramach bądź do celów komercyjnej działalności reprodukcyjnej;

(i) wykorzystania przez rolnika zwierzęcia lub zwierzęcego materiału reprodukcyjnego do celów rolniczych, w przypadku gdy doszło do sprzedaży rolnikowi przez właściciela patentu bądź za jego zgodą zwierząt hodowlanych lub innego zwierzęcego materiału reprodukcyjnego stanowiącego lub zawierającego opatentowany wynalazek. Nie obejmuje to sprzedaży w ramach bądź do celów komercyjnej działalności reprodukcyjnej;

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o przywilej rolniczy, brzmienie ograniczenia należy dostosować do brzmienia dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) uwzględniają status i możliwości finansowe małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) uwzględniającym specyficzną sytuację małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z definicją w zaleceniu Komisji 2003/361/WE

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wielkość rynku wyrażona liczbą ludności,

b) wielkość rynku przy jednoczesnym zagwarantowaniu minimalnej kwoty dla każdego zaangażowanego państwa członkowskiego,

Uzasadnienie

Przy podziale opłat za przedłużenie wśród państw członkowskich bardziej praktyczny może być podział w oparciu o wielkość rynku (wyrażoną nie liczbą ludności, lecz rynkiem objętym patentem), ale jednocześnie trzeba zapewnić jednak pewną formę minimalnych opłat dla wszystkich państw członkowskich.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja w drodze porozumienia roboczego nawiązuje ścisłą współpracę z Europejskim Urzędem Patentowym w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem. Taka współpraca obejmuje regularną wymianę poglądów dotyczących funkcjonowania porozumienia roboczego, a w szczególności kwestii opłat za przedłużenie i wpływu na budżet Europejskiej Organizacji Patentowej.

Komisja w drodze porozumienia roboczego nawiązuje ścisłą współpracę z Europejskim Urzędem Patentowym w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem. Taka współpraca obejmuje regularną wymianę poglądów dotyczących funkcjonowania porozumienia roboczego, a w szczególności kwestii opłat za przedłużenie i wpływu na budżet Europejskiej Organizacji Patentowej, a także współpracy między Europejskim Urzędem Patentowym a centralnymi urzędami ds. własności przemysłowej w uczestniczących państwach członkowskich, w szczególności w zakresie udzielania małym i średnim przedsiębiorstwom pomocy w działaniach związanych z patentami.

Uzasadnienie

Jak mowa o tym w punkcie 20 preambuły, powinna istnieć konkretna korzyść z bliskiego partnerstwa między Europejskim Urzędem Patentowym a centralnymi urzędami ds. własności przemysłowej, szczególnie w odniesieniu do działań MŚP związanych z patentami. Taka współpraca powinna być popierana, a Komisja powinna być informowana w ramach swojej współpracy z EPO.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nie później niż w ciągu sześciu lat od dnia, w którym patent europejski o jednolitym skutku nabrał mocy obowiązującej na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, a w razie potrzeby przedstawia odpowiednie wnioski dotyczące jego zmiany. Kolejne sprawozdania z funkcjonowania niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada co sześć lat.

1. Nie później niż w ciągu trzech lat od dnia, w którym patent europejski o jednolitym skutku nabrał mocy obowiązującej na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, a w razie potrzeby przedstawia odpowiednie wnioski dotyczące jego zmiany. Kolejne sprawozdania z funkcjonowania niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada co trzy lata.

PROCEDURA

Tytuł

Wzmocniona współpraca w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej

Odsyłacze

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.5.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

7.7.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Alajos Mészáros

1.9.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.10.2011

 

 

 

Data przyjęcia

23.11.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh


PROCEDURA

Tytuł

Wzmocniona współpraca w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej

Odsyłacze

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD)

Data przedstawienia w PE

13.4.2011

 

 

 

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.5.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

7.7.2011

 

 

 

sprawozdawca(y).

Data powołania

Bernhard Rapkay

11.4.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.6.2011

11.10.2011

21.11.2011

 

Data przyjęcia

20.12.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger

Data złożenia

11.1.2012

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2012Informacja prawna