Procedūra : 2011/0378(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0147/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0147/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 23/05/2012 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0216

IETEIKUMS     ***
PDF 200kWORD 143k
2012. gada 27. aprīļa
PE 478.511v02-00 A7-0147/2012

attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mozambikas Republiku

(18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Zivsaimniecības komiteja

Referente: Dolores García-Hierro Caraballo

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Attīstības komitejaS ATZINUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mozambikas Republiku

(18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (18059/2011),

–   ņemot vērā projektu jaunam protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mozambikas Republiku (18058/2011),

–   ņemot vērā Padomes lūgumu sniegt piekrišanu, kurš iesniegts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7-0028/2012),

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu, kā arī Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A7-0147/2012),

1.  sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai;

2.  aicina Komisiju nosūtīt Parlamentam minētā nolīguma 9. pantā paredzētās Apvienotās komitejas sanāksmju protokolus un secinājumus, kā arī jaunā protokola 3. pantā minēto nozares daudzgadu programmu un attiecīgos ikgadējos novērtējumus; aicina Komisiju arī sekmēt Parlamenta pārstāvju piedalīšanos Apvienotās komitejas sanāksmēs novērotāju statusā; aicina Komisiju jaunā protokola pēdējā piemērošanas gadā un pirms sarunu uzsākšanas par tā atjaunošanu iesniegt Parlamentam un Padomei pilnīgu novērtējuma ziņojumu par tā īstenošanu bez liekiem ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi šim dokumentam;

3.  aicina Komisiju un Padomi atbilstīgi savām attiecīgajām kompetencēm un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 10. punktu nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos tajos procedūras posmos, kas saistīti ar jauno protokolu un tā atjaunošanu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Mozambikas Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Jaunā protokola analīze

Jaunā protokola galvenie elementi ir šādi.

Pēc ilgām un sarežģītām sarunām 2. jūnijā tika noslēgts jauns protokols starp Eiropas Savienību un Mozambikas Republiku. Šis protokols būs spēkā trīs gadus (no 2012. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim) un paredz ikgadēju finansiālo ieguldījumu no ES budžeta EUR 980 000 apmērā, no kuriem EUR 520 000 paredzēti, lai nodrošinātu ES kuģu piekļuvi Mozambikas zvejas zonai, un EUR 460 000 — valsts īstenotās nozares politikas atbalstam.

Piekļuves tiesību aprēķināšanai izmantotais atsauces daudzums ir 8000 tonnu gadā, kas ir mazāk par iepriekšējā protokolā noteikto, ņemot vērā datus par nozveju iepriekšējā sezonā. Piekļuve tiek atļauta kopumā 75 Eiropas Savienības kuģiem — 43 seineriem un 32 kuģiem zvejai ar peldošām āķu jedām. Dalībvalstis, kuras interesē šādas zvejas iespējas, ir Spānija, Francija, Portugāle un Apvienotā Karaliste.

Saskaņā ar Padomei piešķirtajām pilnvarām protokolam ir pievienotas dažas ikgadējā maksājuma piešķiršanas nosacījumu klauzulas, it īpaši attiecībā uz nozares atbalsta plānošanu un cilvēktiesībām, paredzot iespēju apturēt protokola īstenošanu saistību neizpildes gadījumā.

Tika būtiski uzlabots protokola tehniskais pielikums, lai atspoguļotu galvenokārt jaunākās izmaiņas Mozambikas tiesību aktos zivsaimniecības jomā, kā arī iznākumu sarunām par aspektiem, kuriem var būt finansiāla ietekme uz kuģu īpašniekiem.

Šīs izmaiņas it īpaši attiecas uz:

– to maksājumu palielināšanu par aptuveni 20–25 %, kurus veic kuģu īpašnieki (jaunajā protokolā paredzētie maksājumi ir EUR 5100 seinerim, EUR 4100 lielam kuģim, kas zvejo ar peldošām āķu jedām, un EUR 2500 kuģim zvejai ar peldošām āķu jedām ar tilpību mazāk nekā 250 GT);

– licenču piešķiršanu apgādes kuģiem (kuģim USD 3580 gadā);

– kuģu īpašnieku veiktu ikgadēju iemaksu EUR 300 zvejas novērotāju programmas līdzekļu nodrošināšanai;

– pienākumu nodarbināt Mozambikas jūrniekus uz ES kuģiem (2 uz seineriem un 1 uz āķu jedu kuģiem), paredzot soda naudu EUR 30 dienā vienam kuģim nodarbināšanas atteikuma gadījumā;

– pienākumu trešdaļai ES kuģu, kuriem atļauts zvejot Mozambikas ūdeņos, katru gadu pirms zvejas darbību uzsākšanas ierasties uz inspekciju Mozambikas ostā. Attiecīgie kuģi var izraudzīties inspekcijas ostu un laiku, par to 72 stundas iepriekš informējot Mozambikas iestādes;

– to, ka inspekciju veic ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās ostā;

– elektroniska zvejas žurnāla ieviešanu, lai, sākot no 2012. gada 1. jūlija, apmainītos ar nozvejas datiem, kā arī Mozambikas Zinātniskā institūta iesaistīšanu nozvejas datu validācijas administratīvajā ķēdē.

Runa ir par būtiskām izmaiņām, lai uzlabotu Mozambikas teritoriālajos ūdeņos veiktu zvejas darbību kontroles un vadības pārvaldību. Citu pasākumu, piemēram, pienākuma nodarbināt Mozambikas jūrniekus, mērķis ir pastiprināt tiešo ekonomisko ietekmi uz valsti.

Nolīgums ar Mozambiku ir stratēģisks, jo tas nodrošina Eiropas flotes zvejas zonas nepārtrauktību Indijas okeānā, un tā var būt lieliska alternatīva, ņemot vērā pirātisma gadījumu skaita pieaugumu citās ekskluzīvajās ekonomikas zonās, kas atrodas tālāk uz ziemeļiem.

Eiropas Kopienas un Mozambikas Republikas sakari zivsaimniecības jomā tika nodibināti jau sen.

Pirmais zivsaimniecības nolīgums starp abām pusēm stājās spēkā 1987. gadā, nodrošinot Kopienas kuģu īpašniekiem garneļu un tunzivju zvejas iespējas apmaiņā pret finansiālu kompensāciju.

Jaunā protokola mērķis ir veicināt atbildīgu un ilgtspējīgu zveju, un tas ļauj sekmēt partnerattiecības, kas pamatojas uz Eiropas Savienībā un Mozambikā zivsaimniecības jomā spēkā esošo tiesību aktu un noteikumu ievērošanu.

Viens no Eiropas Kopienas un Mozambikas mērķiem ir veicināt tādu ekonomisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību zivsaimniecības nozarē un visās ar to saistītajās nozarēs, kura sekmētu ilgtspējīgas zvejas politikas īstenošanu un zvejas resursu atbildīgu izmantošanu abu pušu interesēs.

Protokolā ir noteikts, ka Eiropas Kopiena zvejas darbības Mozambikas EZZ īsteno saskaņā ar attiecīgiem tunzivju krājumu novērtējumiem, kas veikti atbilstīgi zinātniskiem kritērijiem, piemēram, saskaņā ar Indijas okeāna tunzivju komisijas (IOTC) sekretariāta ikgadējiem zinātniskajiem ziņojumiem.

Nolīguma galvenie elementi

Finansiālais ieguldījums

Zvejas licences ir derīgas vienu gadu — no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tās var atjaunot.

Zvejas licences izdod pēc tam, kad veikti šādi maksājumi kompetentajām valsts iestādēm:

a)     ikgadēja summa EUR 520 000 apmērā par piekļuvi Mozambikas zvejas zonai, kura atbilst atsauces daudzumam 8000 tonnu gadā, un

b)     īpaša summa EUR 460 000 gadā, kas paredzēta Mozambikas zivsaimniecības un jūrlietu politikas atbalstam un īstenošanai.

Ja kopējais tunzivju daudzums, kuru Eiropas Savienības kuģi nozvejojuši Mozambikas zvejas zonā, pārsniedz 8000 tonnu gadā, par piekļuves tiesībām piešķirtais ikgadējais finansiālais ieguldījums ir EUR 65 par katru nozvejoto papildu tonnu.

Kuģa apkalpes nodarbināšana

Katrs ES tunzivju seineris nodarbina vismaz divus kvalificētus Mozambikas jūrniekus. Katrs kuģis zvejai ar āķu jedām nodarbina vismaz vienu kvalificētu Mozambikas jūrnieku. Ja uz kuģa netiek nodarbināts neviens Mozambikas jūrnieks, ES kuģa īpašnieks maksā EUR 30 dienā par vienu jūrnieku un par vienu kuģi.

Uz Kopienas kuģu apkalpes locekļiem pilnībā attiecas tiesības, kas paredzētas Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) Deklarācijā par pamatprincipiem un tiesībām darbā. Tās jo īpaši paredz apvienošanās brīvību un darba koplīguma slēgšanas tiesību faktisku atzīšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesijām.

Darba alga nevar būt mazāka par attiecīgās valsts kuģu apkalpēm noteikto darba algu, un tai ir jāatbilst ILO prasībām.

Referentes piezīmes

Referente atzīst, ka nolīgums ir jānoslēdz steidzami, un atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, lai gan norāda uz piespiedu kavēšanos ar tā iesniegšanu.

Lai padziļinātu Zivsaimniecības komitejas un Eiropas Parlamenta informētību, Komisijai un Padomei ir jāizstrādā ziņojums, novērtējot Zivsaimniecības nolīguma ar Mozambiku piemērošanas rezultātus.

Novērtējuma ziņojumu izstrādā Apvienotajā komitejā, kā paredzēts protokola 3. pantā, ne vēlāk kā gadu pēc tā stāšanās spēkā.

Tāpēc, ja tiek konstatēts, ka nozares politikas atbalsta rezultāti būtiski atšķiras no budžetā paredzētā līdzekļu izlietojuma, Eiropas Komisija var pilnībā vai daļēji apturēt 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzētās finansiālā ieguldījuma īpašās summas izmaksu. Šo apturēšanu var izbeigt un līdz ar to atsākt attiecīgās darbības, tiklīdz ir atjaunots sākotnējais stāvoklis, kāds saskaņā ar protokolu bija pirms iepriekš minēto apstākļu izveidošanās.

Finansiālais ieguldījums

Šī protokola īstenošanas laikā Kopiena kopumā izmaksā EUR 980 000 gadā.

Zvejas licences izdod pēc tam, kad veikti šādi maksājumi kompetentajām valsts iestādēm:

a)     ikgadēja summa EUR 520 000 apmērā par piekļuvi Mozambikas zvejas zonai, kura atbilst atsauces daudzumam 8000 tonnu gadā, un

b)     īpaša ikgadēja summa EUR 460 000 gadā, kas paredzēta Mozambikas zivsaimniecības un jūrlietu politikas atbalstam un īstenošanai.

Ja kopējais tunzivju daudzums, kuru Eiropas Savienības kuģi nozvejojuši Mozambikas zvejas zonā, pārsniedz 8000 tonnu gadā, par piekļuves tiesībām piešķirtais ikgadējais finansiālais ieguldījums ir EUR 65 par katru nozvejoto papildu tonnu.


Attīstības komitejaS ATZINUMS (28.3.2012)

Zivsaimniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mozambikas Republiku

(18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Atzinumu sagatavoja: Gabriele Zimmer

PA_Leg_Consent

ĪSS PAMATOJUMS

Protokols, kas pievienots Eiropas Kopienas un Mozambikas Republikas Partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, zaudē spēku 2011. gada 31. decembrī. Jaunais protokols aptvers trīs gadu periodu, sākot no dienas, kad tiks pieņemts Padomes lēmums par šā protokola parakstīšanu un pagaidu piemērošanu.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 43. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlaments var vai nu piekrist vai nepiekrist šā protokola noslēgšanai.

Mozambika ir viena no vismazāk attīstītajām valstīm, neskatoties uz ilgstošo IKP pieaugumu pēdējā desmitgadē. Attīstības rādītāji pēdējos gados ir uzlabojušies, tomēr lielākā daļa Tūkstošgades attīstības mērķu netiks sasniegti, ja vien valdība un līdzekļu devēji nākamajos piecos gados nepastiprinās savas saistības. Saskaņā ar valdības datiem izmaksātais atbalsts 2010. gadā bija 10,7 % no IKP. 2010. gadā līdzekļu devēji joprojām finansēja 47,8 % no šīs valsts valdības budžeta.

Apmēram 80 % no Mozambikas iedzīvotājiem strādā lauksaimniecībā vai zivsaimniecībā. Zivsaimniecības nozare nodrošina apmēram 4 % no IKP un veido 13 % no eksporta ienākumiem. Apmēram 85 % no Mozambikas kopējās zivsaimniecības produkcijas rada neprofesionālie zvejnieki. Maza mēroga zveja tieši vai netieši nodrošina iztiku apmēram 300 000 cilvēku.

Ar jauno protokolu tiek samazinātas zvejas iespējas (75 zvejas kuģi salīdzinājumā ar 89 kuģiem iepriekšējā protokolā) un zvejas intensitāte (8000 tonnas salīdzinājumā ar 10 000 tonnu iepriekšējā protokolā). Komisija, pamatojoties uz konstatējumiem pašreizējā protokola ex-post novērtējumā, ko veica ārējs līgumdarba izpildītājs, apstiprina, ka iepriekš minētais ir saistīts ar nepieciešamību panākt labāku līdzsvaru starp ES maksājumiem un reālo ES zvejas darbību attiecīgajā teritorijā.

Šā protokola vairāk nekā trīs gadu piemērošanas laikā finansiālais ieguldījums veido EUR 2 940 000. Šo summu veido:

· EUR 520 000 gadā, kas atbilst ikgadējam nozvejas atsauces apjomam — 8000 tonnas 75 kuģiem,

· EUR 460 000 gadā, kas atbilst papildu finansējumam, kuru Savienība maksā, lai atbalstītu Mozambikas zivsaimniecības un jūrlietu politiku.

Tādējādi Mozambikas Republika saņem EUR 65 par tonnu nozvejotu tunzivju plus papildu līdzekļus valsts zivsaimniecības nozares attīstībai, kā arī avansa maksājumus un nodevas, ko maksā kuģu īpašnieki.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka summa, kas piešķirta saskaņā ar jauno protokolu, lai atbalstītu Mozambikas zivsaimniecības un jūrlietu politiku, ir lielāka nekā saskaņā ar iepriekšējo protokolu paredzētā summa (EUR 460 000 salīdzinājumā ar EUR 250 000).

Mozambika ir atbildīga par šā finansējuma pārvaldību, kas paredzēts tās zivsaimniecības un jūrlietu politikas atbalstam, pamatojoties uz abu pušu noteiktajiem mērķiem un daudzgadu plānošanu to sasniegšanai, it īpaši attiecībā uz pareizu zvejas resursu pārvaldību, stiprinot zinātnisko pētniecību un kompetento Mozambikas varas iestāžu veiktspēju uzraudzības jomā un uzlabojot nosacījumus zivsaimniecības produktu ražošanai, lai pastiprinātu Mozambikas iesaistīšanos savas zivsaimniecības izmantošanā savā EEZ.

Šā jaunā protokola parakstīšana notiks tajā pašā laikā, kad Mozambikas Ministru kabinets apstiprinās likumprojektu par zivsaimniecību, kura mērķis ir padarīt zvejniecību ilgtspējīgāku un garantēt to, ka tiek vairāk ņemti vērā zvejas resursi. Šā likumprojekta mērķis ir pārskatīt 1990. gada Zivsaimniecības likumu un veicināt zveju papildinošās darbības, piemēram, pārstrādi.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka protokols var veicināt zvejas resursu labāku pārvaldību un saglabāšanu ar finanšu atbalsta palīdzību, kas paredzēts Mozambikas valsts līmenī pieņemto programmu īstenošanai.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē šajā protokolā iekļautos jaunos noteikumus, saskaņā ar kuriem finansiālā ieguldījuma izmaksu var apturēt gadījumā, ja tiek pārkāptas cilvēktiesības un demokrātijas principi un ja Mozambika nenodrošina atbildīgu un ilgtspējīgu zveju.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē noteikumus par vietējo jūrnieku nodarbināšanu un par darba algām, darba apstākļiem un viņiem piemērojamajām tiesībām, bet uzskata, ka saskaņā ar šo protokolu uz ES kuģiem atļautais vietējo jūrnieku skaits ir nepietiekams, lai dotu reālu ieguldījumu Mozambikas jūrnieku nodarbinātības situācijas uzlabošanā. Atzinuma sagatavotāja aicina Apvienoto komiteju veikt praktiskus pasākumus, lai veicinātu ES kuģu piestāšanu Mozambikas ostās, tādējādi palielinot vietējo nodarbinātību atbilstoši SDO standartiem un uzņēmējdarbības iespējas.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka nolīguma 9. pantā paredzētajai Apvienotajai komitejai jācenšas piešķirt taisnīgu finansējuma daļu Mozambikas zivsaimniecības un jūrniecības politikas atbalstam, lai uzlabotu to piekrastes iedzīvotāju dzīves apstākļus, kuru iztikas līdzekļus nodrošina zivsaimniecība, un izveidotu mazus uzņēmumus vietējā līmenī.

Atzinuma sagatavotāja pauž bažas par to, ka politikas atbalsta pasākumi, ko paredz ZPN, gandrīz divus gadus nebija ietverti nolīgumā un acīmredzot nebija integrēti plašākā to zivsaimniecības politikas pasākumu shēmā, kurus finansēja valsts un starptautiskie līdzekļu devēji. Viņa arī uzskata, ka ir nepieciešama lielāka pārredzamība attiecībā uz Apvienotās komitejas sanāksmēs pieņemtajiem secinājumiem un nozares daudzgadu programmas rezultātiem, kas aprakstīti protokola 3. pantā.

Atzinuma sagatavotāja pauž bažas par to, ka ziņojumi par nozveju netiek iesniegti saskaņā ar protokolu, kā tika konstatēts ex-post novērtējumā. Visbeidzot, viņa vēlas lūgt Mozambikas varas iestādes nodrošināt tāda paša līmeņa pārredzamību attiecībā uz piekļuves pasākumiem trešo valstu kuģiem, kāda saskaņā ar pašreizējo ZPN noteikta attiecībā uz ES kuģiem.

Noslēgumā Atzinuma sagatavotāja secina, ka abu pušu interesēs ir noslēgt jaunu protokolu, kas turpinātu Mozambikas un ES partnerību.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ierosināt Parlamentam dot piekrišanu nolīguma protokola noslēgšanai.

Attīstības komiteja uzskata, ka Komisijai nolīguma īstenošanā būtu pienācīgi jāņem vērā šādi punkti:

a)  ir jāuzlabo kopējās nozvejas noteikšanai un ziņošanai par to izmantojamo procedūru pārredzamība, kā arī nelegālas, nereglamentētās un nepaziņotās (NNN) zvejas novēršanas pasākumi, it īpaši uzlabojot infrastruktūru zvejas darbību uzraudzībai un kontrolei Mozambikas Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā, tādējādi nodrošinot atbildīgu un ilgtspējīgu zvejniecību;

b)  ir jāveicina ilgtspējīga zvejniecība, nodrošinot to, ka visas zvejas darbības, kas paredzētas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē, atbilst tādiem pašiem ilgtspējības kritērijiem, kādus piemēro zvejas darbībām ES ūdeņos;

c)  saskaņā ar maksimālo ilgtspējīgo ieguvi jāierobežo ES kuģu piekļuve zvejas resursu pārpalikumiem pēc tam, kad ir garantēta vietējo iedzīvotāju nodrošinātība ar pārtiku un apmierinātas viņu uztura vajadzības; šajā nolūkā Komisija tiek aicināta nodrošināt, ka ES kuģi zvejo tikai to attiecīgo zivju krājumu pārpalikumu, ko nespēj nozvejot Mozambikas zvejnieki;

d)  visa nolīguma mehānisma integritātei attiecībā uz korupcijas problēmām jābūt neapšaubāmai;

e)  ir jāstiprina pašvaldību pārskatatbildība, un pašvaldībām arī jāgarantē vietējo zvejnieku dzīves apstākļu uzlabošana, vietējas, ilgtspējīgas, neprofesionālās zvejas un zivju apstrādes nozares attīstība un vides un veselības standartu ievērošana;

f)   lai veicinātu pārredzamību un apstiprinātu, ka zvejniecības politikas atbalstam piešķirtie līdzekļi patiešām ir izmantoti šim mērķim, un lai nodrošinātu attīstības politikas saskaņotību, ir jāsagatavo, jāiesniedz Parlamentam un Padomei un jādara publiski pieejami ziņojumi par nolīguma un it īpaši par protokola 3. punktā paredzētās nozares daudzgadu programmas īstenošanu;

g)  ir jārīkojas saskaņā ar ekskluzivitātes klauzulas burtu un garu;

h)  ir jāveic praktiski pasākumi, lai palielinātu to ES kuģu skaitu, kas piestāj Mozambikas ostās, tādējādi uzlabojot vietējo nodarbinātību un uzņēmējdarbības iespējas. Konkrētāk, ir jāveic pasākumi, lai atbalstītu apstrādes nozari un uzlabotu flotes zvejas jaudu, tādējādi palīdzot Mozambikai pašai izmantot savu zvejas teritoriju;

i)   ir jāpārskata zvejas ar peldošām āķu jedām elementu iekļaušana protokolā, lai nodrošinātu atbildīgas zvejniecības principa ievērošanu un novērstu risku izraisīt haizivju, jūras putnu un bruņurupuču populācijas blakussugu pārmērīgu mirstību.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

27.3.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia


Budžeta komitejaS ATZINUMS (8.3.2012)

Zivsaimniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mozambikas Republiku

(18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

Atzinumu sagatavoja: François Alfonsi

PA_Leg_Consent

ĪSS PAMATOJUMS

Balstoties uz attiecīgo Padomes pilnvarojumu, Komisija Eiropas Savienības vārdā risināja sarunas ar Mozambikas Republiku ar mērķi atjaunot protokolu, kas pievienots partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mozambikas Republiku. Šo sarunu rezultātā 2010. gada 2. jūnijā tika parafēts jauns protokols, kas aptver trīs gadu laikposmu, kurš sākas no dienas, kad pieņemts attiecīgais Padomes lēmums par protokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, un pēc pašreizējā protokola termiņa beigām 2011. gada 31. decembrī.

Jaunais protokols aptver laikposmu no 2012. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim. Jaunais protokols nodrošinās pamatsistēmu Eiropas zvejas flotes darbībām un jo īpaši kuģu īpašniekiem sniegs iespējas arī turpmāk saņemt zvejas atļaujas darbībai Mozambikas zvejas zonā.

Turklāt jaunā protokola galvenais mērķis ir stiprināt sadarbību starp ES un Mozambiku, lai veicinātu ilgtspējīgas zivsaimniecības politikas izstrādi un zvejas resursu racionālu izmantošanu Mozambikas zvejas zonā.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu Parlaments var dot vai nedot piekrišanu protokola noslēgšanai.

Jaunajā protokolā paredzētais kopējais finansiālais ieguldījums ir EUR 2 940 000 visam periodam. Šo summu veido: a) EUR 520 000 gadā, kas atbilst atsauces apjomam 8 000 tonnu gadā, un b) EUR 460 000 gadā, kas atbilst papildu finansējumam, kuru Savienība maksā, lai atbalstītu Mozambikas zivsaimniecības un jūrlietu politiku. Tādējādi no Savienības budžeta maksājamais ikgadējais finansiālais ieguldījums ir EUR 980 000. Zvejas iespējas būs pieejamas 43 seineriem un 32 kuģiem zvejai ar peldošām āķu jedām, t. i., kopā 75 kuģiem Eiropas tunzivju zvejas flotē.

Izdevumu veids

2012

2013

2014

Kopā

Piekļuve Mozambikas zvejas zonai —8 000 t gadā

520 000€

520 000€

520 000€

1 560 000€

Atbalsts Mozambikas zvejniecības nozares un jūrlietu politikai

460 000€

460 000€

460 000€

1 380 000€

Administratīvie izdevumi

21 000€

21 000€

81 000€

123 000€

Citi administratīvie izdevumi un cilvēkresursi

74 000€

74 000€

74 000€

222 000€

KOPĀ

1 075 000€

1 075 000€

1 135 000€

3 285 000€

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

8.3.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frédéric Daerden, Jan Mulder


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

24.4.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Diane Dodds, Barbara Matera, Antolín Sánchez Presedo

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 10. maijaJuridisks paziņojums