Procedūra : 2012/2051(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0182/2012

Pateikti tekstai :

A7-0182/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/06/2012 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0233

PRANEŠIMAS     
PDF 217kWORD 142k
2012 m. birželio 5 d.
PE 489.389v01-00 A7-0182/2012

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

(COM(2012) 0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: José Manuel Fernandes

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

(COM(2012) 0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0126 – C7-0078/2012),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 26 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(2),

–   atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaraciją dėl Solidarumo fondo, priimtą per 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0182/2012),

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

xxx

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 26 punktą,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(2),

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymus(3),

kadangi:

(1)      Europos Sąjunga įsteigė Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – fondas), parodydama solidarumą su stichinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)      2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 1 mlrd. EUR ribos;

(3)      Reglamente (EB) Nr. 2012/2002 numatytos nuostatos, kuriomis remiantis galima mobilizuoti fondo lėšas;

(4)      Italija pateikė paraišką mobilizuoti fondo lėšas dėl potvynių Ligūrijoje ir Toskanoje sukeltos nelaimės,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo skiriama 18 061 682 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

              OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

              OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(3)

              OL C […], […], p. […] ir OL C […], […], p. […].


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 26 punktą iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų suteikti finansinę pagalbą Italijai. Tarpinstituciniame susitarime (TIS) numatyta galimybė panaudoti Fondo lėšas neviršijant maksimalios metinės 1 milijardo eurų ribos. Tai pirmasis pasiūlymas panaudoti Fondo lėšas 2012 metais.

Tuo pat metu, kai buvo pateiktas šis pasiūlymas mobilizuoti Solidarumo fondo lėšas Italijos reikmėms, Komisija pateikė taisomojo biudžeto projektą (2012 m. kovo 16 d. TBP Nr. 2/2012) tam, kad į 2012 m. biudžetą būtų įtraukti atitinkami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 26 punkte.

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad Komisija TBP Nr. 02/2012 pateikė vienintelį klausimą – pasiūlė panaudoti ES solidarumo fondo lėšas, kaip numatyta 2008 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos bendrojoje deklaracijoje.

Italija pateikė prašymą dėl fondo pagalbos po potvynių, nuniokojusių Ligūrijos ir Toskanos regionus 2011 m. spalio mėn., padariusių daug žalos gyvenamiesiems namams, verslo įmonėms bei žemės ūkiui ir sugriovusių pagrindines transporto jungtis ir svarbiausius viešosios infrastruktūros tinklus.

Visa potvynių padaryta tiesioginė žala Italijos valdžios institucijų apskaičiavimu siekia 722,5 mln. EUR. Nelaimė priskirta gamtinės kilmės nelaimėms ir todėl patenka į Solidarumo fondo taikymo sritį.

Komisija, patikrinusi, ar šis pasiūlymas atitinka tinkamumo kriterijus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr.°2012/2002, pasiūlė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimams iš ES solidarumo fondo panaudoti bendrą 18 061 682 eurų sumą.

Iš šios sumos mažiausiai 25 proc. fondo lėšų liks ir jas bus galima panaudoti asignavimams per paskutinį šių metų ketvirtį, kaip reikalaujama pagal EB reglamento 2012/2002 4 straipsnio 2 dalį.

Europos Komisija pasiūlė perskirstyti 10 061 682 EUR mokėjimų asignavimų iš finansinės programos 3b išlaidų kategorijos 13 06 01 biudžeto eilutės, nustatytos siekiant panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondą valstybėse narėse.

Sumos. Solidarumo fondas

 

 

 

 

 

(EUR)

 

Pripažinta tiesioginė žala

Riba

Suma, pagrįsta 2,5 proc. koeficientu

Suma, pagrįsta 6 proc. koeficientu

Bendra siūlomos pagalbos suma

2011 m. potvyniai Ligūrijoje ir Toskanoje

722,467 mln.

3 536 mln.

18 061 682

-

18 061 682

Iš viso

 

 

 

 

18 061 682

Teikdama šį pasiūlymą panaudoti Fondo lėšas, Komisija pradeda supaprastintą trišalę procedūrą pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 26 punktą siekdama, kad abi biudžeto valdymo institucijos pritartų poreikiui panaudoti Fondo lėšas ir reikiamai sumai.

Atsižvelgiant į vidaus susitarimą su Regioninės plėtros komitetu (REGI), šis komitetas turėtų dalyvauti šiame procese tam, kad galėtų teikti veiksmingą paramą ir prisidėti prie ES solidarumo fondo panaudojimo.

Po to, kai buvo atliktas paraiškų vertinimas, Europos Parlamento REGI komitetas pateikė savo požiūrį į Fondo lėšų panaudojimą, jis pateikiamas prie šio pranešimo pridėtoje nuomonėje.

Pranešėjas rekomenduoja pritarti Komisijos pasiūlymui dėl sprendimo, kuris pridedamas prie šio pranešimo.

Suvestinė lentelė pagal finansinės programos išlaidų kategorijas

Finansinė programa

Išlaidų kategorija, išlaidų subkategorija

2012 m. finansinė programa

2012 m. biudžetas (įsk. TBP 1/2012)

TBP 2/2012

2012 m. biudžetas

(įsk. TBP 1-2/2012)

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

1. TVARUS AUGIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

14 853 000 000

 

15 403 000 000

11 500 977 788

 

 

15 403 000 000

11 500 977 788

Marža

 

 

-50 000 000

 

 

 

-50 000 000

 

1b. Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti

52 761 000 000

 

52 752 576 141

43 835 746 321

 

 

52 752 576 141

43 835 746 321

Marža

 

 

8 423 859

 

 

 

8 423 859

 

Iš viso

67 614 000 000

 

68 155 576 141

55 336 724 109

 

 

68 155 576 141

55 336 724 109

Marža(1)

 

 

-41 576 141

 

 

 

-41 576 141

 

2. GAMTOS IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMAS IR VALDYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

48 093 000 000

 

43 969 637 305

43 875 978 049

 

 

43 969 637 305

43 875 978 049

Iš viso

60 810 000 000

 

59 975 774 185

57 034 220 262

 

 

59 975 774 185

57 034 220 262

Marža

 

 

834 225 815

 

 

 

834 225 815

 

3. PILIETYBĖ, LAISVĖ, SAUGUMAS IR TEISINGUMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

3a. Laisvė, saugumas ir teisingumas

1 406 000 000

 

1 367 806 560

835 577 878

 

 

1 367 806 560

835 577 878

Marža

 

 

38 193 440

 

 

 

38 193 440

 

3b. Pilietybė

699 000 000

 

697 436 780

648 700 180

18 061 682

18 061 682

715 498 462

666 761 862

Marža

 

 

1 563 220

 

 

 

1 563 220

 

Iš viso

2 105 000 000

 

2 065 243 340

1 484 278 058

18 061 682

18 061 682

2 083 305 022

1 502 339 740

Marža(2)

 

 

 

39 756 660

 

 

 

39 756 660

 

4. ES, KAIP PASAULINIO MASTO VEIKĖJA

8 997 000 000

 

9 405 937 000

6 955 083 523

 

 

9 405 937 000

6 955 083 523

Marža(3)

 

 

-150 000 000

 

 

 

-150 000 000

 

5. ADMINISTRAVIMAS

8523 000 000

 

8 279 641 996

8 277 736 996

 

 

8 279 641 996

8 277 736 996

Marža(4)

 

 

327 358 004

 

 

 

327 358 004

 

IŠ VISO

148 049 000 000

141 360 000 000

147 882 172 662

129 088 042 948

18 061 682

18 061 682

147 900 234 344

129 106 104 630

Marža

 

 

1 209 764 338

12 445 957 052

 

 

1 209 764 338

12 445 957 052

(1)

              Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas neįtrauktas į maržos pagal 1a išlaidų kategoriją apskaičiavimą (500 mln. eurų). 50 mln. eurų suma, viršijanti nustatytą ribą, finansuojama panaudojant lankstumo priemonę.

(2)

              Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) suma įrašyta viršijant atitinkamų išlaidų kategorijų ribas, kaip numatyta 2006 m. gegužės 17 d. TIS (2006 6 14, OL C 139).

(3)

              Skaičiuojant 2012 m. 4 išlaidų kategorijos maržą, neatsižvelgta į asignavimus, susijusius su Neatidėliotinos pagalbos rezervu (258,9 mln. eurų). 150 mln. eurų suma, viršijanti nustatytą ribą, finansuojama panaudojant lankstumo priemonę.

(4)

              Skaičiuojant 5 išlaidų kategorijos maržą iki viršutinės ribos, atsižvelgiama į 2007–2013 m. finansinės programos 1 išnašą dėl 84 mln. EUR darbuotojų įnašų į pensijų sistemą.


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Regioninės plėtros komitetas

Pirmininkas

Alainui Lamassoure'ui

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Altiero Spinelli pastatas, 13E205

Briuselis

11.05.2012

Tema:              ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Italijos reikmėms

Gerb. A. Lamassoure‘ai,

Europos Komisija savo pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2012) 0126) informavo Europos Parlamentą, kad ji, remdamasi Italijos pateiktomis paraiškomis, susijusiomis su 2011 m. spalio mėn. potvyniais Ligūrijos ir Toskanos regionuose, siūlo mobilizuoti ES solidarumo fondo lėšas ir toliau pateikia apskaičiuotas patirtų nuostolių sumas:

 

 

 

 

 

(EUR)

 

Pripažinta tiesioginė žala

Riba

Suma, pagrįsta 2,5% koeficientu

Suma, pagrįsta 6% koeficientu

Bendra siūlomos pagalbos suma

2011 m. potvyniai Ligūrijoje ir Toskanoje

722,467 mln.

3.536 mln.

18 061 682

-

18 061 682

Iš viso

 

 

 

 

18 061 682

Išnagrinėjusi paraiškas ir atsižvelgusi į didžiausią įmanomą iš fondo skirtiną dotaciją, taip pat į asignavimų perskirstymo išlaidų kategorijoje mastą, dėl kurio reikia numatyti papildomų išlaidų, Komisija siūlo iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuoti bendrą 18 061 682 EUR sumą, skirtiną pagal finansinės programos 3b išlaidų kategoriją.

Kad tvirtinant šią priemonę būtų išvengta nereikalingo delsimo, su malonumu informuojame, jog Regioninės plėtros komitetas neprieštarauja, kad, kaip siūlo Komisija ir vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo ir 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą, taisyklėmis, būtų mobilizuotos ES solidarumo fondo lėšos ir kad minėtosios sumos būtų paskirtos pagal atitinkamą finansinės programos išlaidų kategoriją.

Pagarbiai

Danuta Hübner


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

31.5.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Charles Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Atnaujinta: 2012 m. birželio 6 d.Teisinis pranešimas