Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0140(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0022/2017

Indgivne tekster :

A8-0022/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Afstemninger :

PV 15/03/2017 - 9.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0081

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 48k
Onsdag den 15. marts 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler ***II
P8_TA(2017)0081A8-0022/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. marts 2017 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10755/1/2016 – C8‑0015/2017),

–  der henviser til udtalelse af 16. oktober 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 29. november 2013(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0265),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67a,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0022/2017),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende ;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 67 af 6.3.2014, s. 166.
(2) EUT C 114 af 15.4.2014, s. 96.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0380.

Seneste opdatering: 29. september 2017Juridisk meddelelse