Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2014. gada 24. februāra - Ceturtdiena, 2014. gada 27. februāra 282k

  Pirmdiena 24.

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Termiņi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Termiņi

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Termiņi

Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Termiņi

Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)

  Otrdiena 25.

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:50

Kopīgās debates - Eiropas pusgads

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Vienotā tirgus pārvaldība

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Pieprasījums atcelt Tadeusz Cymański deputāta imunitāti

A7-0099/2014

JURIDimitar Stoyanov

Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām finanšu stabilitātes grūtībām vai kurām draud šādas grūtības

A7-0046/2014

 ***I

PECHMaria do Céu Patrão Neves

Tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana (LESD 290. un 291. pants)

A7-0011/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290. pants)

A7-0480/2013

 ***I

JURIJózsef Szájer

Tiesību aktu, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290. pants)

A7-0010/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Oskar HERICS (AT) iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā

A7-0128/2014

 *

CONTInés Ayala Sender

Termiņi

Grozījumu izdarīšana Reglamenta 136. pantā par deputātu piedalīšanos sēdēs

A7-0038/2014

AFCOGerald Häfner

Termiņi

Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Termiņi

Kopienas preču zīme

A7-0031/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Termiņi

Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm

A7-0032/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Termiņi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Termiņi

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Termiņi

Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Termiņi

Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds

A7-0183/2013

 ***I

EMPLEmer Costello

Biocīdi

A7-0354/2013

 ***I

ENVIMatthias Groote

Termiņi

Vardarbības pret sievietēm apkarošana

A7-0075/2014

FEMMAntonyia Parvanova

Termiņi

Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana

A7-0435/2013

JURIJózsef Szájer

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Vienotā tirgus pārvaldība

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

Termiņi

Augu selekcija

A7-0044/2014

AGRIMarit Paulsen

Debates15:00 - 23:00

Kopīgās debates - Dzelzceļa tiesību aktu pakete

Termiņi

Vienota Eiropas dzelzceļa telpa

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Termiņi

Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Termiņi

Dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Termiņi

Dzelzceļu drošība

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Termiņi

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termiņi

Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Ziņošana par atgadījumiem civilajā aviācijā

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Termiņi

Apdrošināšanas starpniecība

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Trešā ES daudzgadu rīcības programma veselības aizsardzības jomā (2014–2020)

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Eiropas telekomunikāciju tīkli

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Termiņi

Publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamība

A7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

  Trešdiena 26.

Debates08:30 - 11:20

Termiņi

Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Garantijas jauniešiem izpilde

ES un Šveices attiecības

BALSOŠANA11:30 - 12:00

Kohēzijas politika

A7-0081/2014

REGIVilja Savisaar-Toomast

Attālāko reģionu potenciāla kāpināšana

A7-0121/2014

REGIYounous Omarjee

Savienības finansiālā stāvokļa novērtējums

A7-0068/2014

CONTMichael Theurer

Visā ES piemērojama sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana

A7-0482/2013

 ***I

TRANPhilippe De Backer

Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp EK un Gvatemalu, Hondurasu, Kostariku, Nikaragvu, Panamu un Salvadoru, izņemot tā 49. panta 3. punktu

A7-0463/2013

 ***

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp EK un Gvatemalu, Hondurasu, Kostariku, Nikaragvu, Panamu un Salvadoru attiecībā uz tā 49. panta 3. punktu

A7-0119/2014

 ***

LIBERenate Weber

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

A7-0470/2013

 ***

EMPLPervenche Berès

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma

A7-0090/2014

 *

ECONIvo Strejček

Lēmuma 2009/831/EK grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

A7-0113/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Termiņi

Grozījumu izdarīšana Lēmumā 2004/162/EK attiecībā uz tā piemērošanu Majotā no 2014. gada 1. janvāra

A7-0144/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

EK un Indonēzijas pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu

A7-0093/2014

 

AFETAna Gomes

EK un Indonēzijas pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu

EK un Indonēzijas pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu

A7-0115/2014

 ***

LIBEAna Gomes

Nolīgums starp ES un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

A7-0097/2014

 ***

LIBERenate Sommer

Ieteikums lēmumam - Parlamenta Reglamenta 147. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta astotā sasaukuma beigām

Termiņi

Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 166. pantā (galīgais balsojums) un 193. pantā (balsošana komitejā)

A7-0035/2014

AFCOCarlo Casini

Termiņi

Vienota Eiropas dzelzceļa telpa

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Termiņi

Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Termiņi

Dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Termiņi

Dzelzceļu drošība

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Termiņi

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termiņi

Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Ziņošana par atgadījumiem civilajā aviācijā

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Termiņi

Transportlīdzekļu eCall sistēmas izveide

A7-0106/2014

 ***I

IMCOOlga Sehnalová

Termiņi

Apdrošināšanas starpniecība

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Trešā ES daudzgadu rīcības programma veselības aizsardzības jomā (2014–2020)

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Eiropas telekomunikāciju tīkli

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Termiņi

Publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamība

A7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

Termiņi

Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Tabakas un saistīto izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana

A7-0276/2013

 ***I

ENVILinda McAvan

Termiņi

Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējums

A7-0065/2014

ECONWolf Klinz

Termiņi

Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību

A7-0071/2014

FEMMMary Honeyball

Termiņi

Attīstības veicināšana ar atbildīgu uzņēmējdarbības praksi

A7-0132/2014

DEVEJudith Sargentini

Svinīgā sēde12:00 - 12:30

Čehijas Republikas prezidenta Miloš Zeman uzruna

Balsošanas turpinājums, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:00

Debates15:00 - 23:00

Termiņi

Stāvoklis Ukrainā

Termiņi

Stāvoklis Irākā

Termiņi

Bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana

Termiņi

Stāvoklis pamattiesību jomā Eiropas Savienībā (2012. gads)

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Svalbāras arhipelāgs un tā zvejas resursi

O-000001/2014

KomisijaPECH

  Ceturtdiena 27.

Debates08:30 - 11:50

Termiņi

Stāvoklis Venecuēlā

Nelabvēlīgo laika apstākļu sekas vairākās dalībvalstīs

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

SOLVIT

A7-0059/2014

IMCOMorten Løkkegaard

Eiropas izmeklēšanas rīkojums

A7-0477/2013

 ***I

LIBENuno Melo

Vīzu režīms trešo valstu valstspiederīgajiem

A7-0104/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

ES un Indonēzijas Republikas brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz ES

A7-0043/2014

 ***

INTAYannick Jadot

Personu kontrole pie ārējām robežām

A7-0082/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

A7-0373/2013

 ***I

LIBEMariya Gabriel

Termiņi

Stāvoklis Ukrainā

Termiņi

Stāvoklis Irākā

Termiņi

Bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana

Termiņi

Stāvoklis pamattiesību jomā Eiropas Savienībā (2012. gads)

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Termiņi

Eiropas apcietināšanas orderis

A7-0039/2014

LIBESarah Ludford

Termiņi

ES un Indonēzijas Republikas Brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību

Termiņi

Stāvoklis Venecuēlā

Termiņi

ES vīzu politikas nākotne

Termiņi

Īpaši kopējās zivsaimniecības politikas pasākumi sieviešu lomas palielināšanai

A7-0070/2014

PECH, FEMMDolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda

Termiņi

Nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām

A7-0114/2014

JURIFrançoise Castex

Pēdējā atjaunošana - 2014. gada 26. februāraJuridisks paziņojums