Дневен ред
Страсбургпонеделник, 3 април 2017 г. - четвъртък, 6 април 2017 г.  269k
Cряда, 5 април 2017192kВерсия: Cряда, 5 април 2017, 14:37
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ       Време за изказвания
55Срок pointПреговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
55Срок voteПреговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз
Предложения за резолюции
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteНякои аспекти на дружественото право
Доклад:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Комисия по правни въпроси
66***voteРатифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
Препоръка:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския Съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Комисия по правни въпроси
67***voteРатифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
Препоръка:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета относно относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция
за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси

[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Комисия по правни въпроси
63*voteПрилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия
Доклад:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
58Срок***IIvoteМедицински изделия
Препоръка за второ четене:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
57Срок***IIvoteМедицински изделия за инвитро диагностика
Препоръка за второ четене:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
44Срок***IvoteФондове на паричния пазар
Доклад:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
12Срок***IvoteПроспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване
Доклад:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
65***voteМногогодишна финансова рамка за годините 2014—2020
Препоръка:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Комисия по бюджети
89Срок voteМногогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция)
Доклад:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020
[2017/2051(INI)]
Комисия по бюджети
64Срок voteМобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства
Доклад:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Комисия по бюджети
69Срок voteБюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - Европейски парламент
Доклад:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година
[2017/2022(BUD)]
Комисия по бюджети
46 voteПроект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
Доклад:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2017 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Комисия по бюджети
74Срок voteМобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)
Доклад:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Комисия по бюджети
45 voteМобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
Доклад:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Комисия по бюджети
36Срок*voteАвтоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия
Доклад:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия и за замяна на Решение 2014/911/ЕС
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
37Срок*voteАвтоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия
Доклад:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия и за замяна на решения 2010/689/ЕС, 2011/472/ЕС, 2011/715/ЕС, 2011/887/ЕС, 2012/58/ЕС, 2012/299/ЕС, 2012/445/ЕС, 2012/673/ЕС, 2013/3/ЕС, 2013/148/ЕС, 2013/152/ЕС и 2014/410/ЕС
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
38Срок*voteАвтоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия
Доклад:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия и за замяна на решения 2010/682/ЕС, 2010/758/ЕС, 2011/355/ЕС, 2011/434/ЕС, 2011/888/ЕС, 2012/46/ЕС, 2012/446/ЕС, 2012/672/ЕС, 2012/710/ЕС, 2013/153/ЕС, 2013/229/ЕС и 2013/792/ЕС
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
39Срок*voteАвтоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария
Доклад:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
40Срок*voteАвтоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония
Доклад:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Доклад относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
76Срок voteВъзражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Предложение за резолюция
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Срок voteСправяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС
Доклад:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Доклад относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС
[2015/2342(INI)]
Комисия по външни работи
Комисия по развитие
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
85 pointСлово на омразата, популизъм и фалшиви новини в социалните медии – ЕС в търсене на отговор
Разискване по актуален въпрос
[2017/2644(RSP)]
33***IpointПравила за пазарите на роуминг на едро
Доклад:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
47***IpointТрети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна
Доклад:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
93Срок pointПоложението във Венецуела
Изявление на Комисията
[2017/2651(RSP)]
Гласуването ще се проведе през втората априлска месечна сесия
75Срок pointАдекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
Изявление на Комисията
[2016/3018(RSP)]
59Срок pointДоклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония
Доклад:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно бивша югославска република Македония
[2016/2310(INI)]
Комисия по външни работи
Гласуването ще се проведе по време на първата месечна сесия през май.
90 pointПрепоръка до Съвета относно Комисията за положението на жените
Въпрос с искане за устен отговор - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Съвета
Препоръка до Съвета относно Комисията за положението на жените
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)45'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчици по становище   (2x1') 2'
Автор (комисия)5'
Оратор в разискване по актуални въпроси4'
Членове на ЕП240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (6x5') 30'
55item on the agendapointПреговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз
  -Предложения за резолюцииПетък, 31 март 2017, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 4 април 2017, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 4 април 2017, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 4 април 2017, 17:00
58item on the agendapointМедицински изделия
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 29 март 2017, 13:00
57item on the agendapointМедицински изделия за инвитро диагностика
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 29 март 2017, 13:00
44item on the agendapointФондове на паричния пазар
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 29 март 2017, 13:00
12item on the agendapointПроспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 29 март 2017, 13:00
89item on the agendapointМногогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -ИзмененияПетък, 31 март 2017, 12:00
64item on the agendapointМобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -ИзмененияПетък, 31 март 2017, 12:00
69item on the agendapointБюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - Европейски парламент
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -ИзмененияВтoрник, 4 април 2017, 12:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 4 април 2017, 19:00
74item on the agendapointМобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -ИзмененияВтoрник, 4 април 2017, 12:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 4 април 2017, 19:00
36item on the agendapointАвтоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -ИзмененияCряда, 29 март 2017, 13:00
37item on the agendapointАвтоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -ИзмененияCряда, 29 март 2017, 13:00
38item on the agendapointАвтоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -ИзмененияCряда, 29 март 2017, 13:00
39item on the agendapointАвтоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -ИзмененияCряда, 29 март 2017, 13:00
40item on the agendapointАвтоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -ИзмененияCряда, 29 март 2017, 13:00
76item on the agendapointВъзражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -ИзмененияПонеделник, 3 април 2017, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 4 април 2017, 16:00
54item on the agendapointСправяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 29 март 2017, 13:00
93item on the agendapointПоложението във Венецуела
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 24 април 2017, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 25 април 2017, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 25 април 2017, 14:00
75item on the agendapointАдекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 3 април 2017, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 4 април 2017, 18:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 4 април 2017, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 5 април 2017, 16:00
59item on the agendapointДоклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -ИзмененияCряда, 10 май 2017, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 31 март 2017, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 3 април 2017, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 4 април 2017, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 5 април 2017, 19:00
Последно осъвременяване: 5 април 2017 г.Правна информация