Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 3. dubna 2017 - Čtvrtek 6. dubna 2017  241k
Středa, 5. dubna 2017181kVerze: Středa, 5. dubna 2017, 14:37
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA       Řečnická doba
55Lhůta pointJednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
55Lhůta voteJednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie
Návrhy usnesení
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteNěkteré aspekty práva obchodních společností
Zpráva:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění)

[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
66***voteRatifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech
Doporučení:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
67***voteRatifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech
Doporučení:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
63*voteUplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice
Zpráva:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice

[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
58Lhůta***IIvoteZdravotnické prostředky
Doporučení pro druhé čtení:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/428/EHS
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
57Lhůta***IIvoteDiagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Doporučení pro druhé čtení:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
44Lhůta***IvoteFondy peněžního trhu
Zpráva:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu

[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
12Lhůta***IvoteProspekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování
Zpráva:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
65***voteVíceletý finanční rámec na období 2014–2020
Doporučení:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Rozpočtový výbor
89Lhůta voteVíceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení)
Zpráva:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020
[2017/2051(INI)]
Rozpočtový výbor
64Lhůta voteUvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události
Zpráva:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události

[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Rozpočtový výbor
69Lhůta voteOdhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament
Zpráva:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2018
[2017/2022(BUD)]
Rozpočtový výbor
46 voteNávrh opravného rozpočtu č. 1/2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku
Zpráva:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Rozpočtový výbor
74Lhůta voteUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise
Zpráva:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Rozpočtový výbor
45 voteUvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku
Zpráva:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Rozpočtový výbor
36Lhůta*voteAutomatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Lotyšsku
Zpráva:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů v Lotyšsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/911/EU

[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
37Lhůta*voteAutomatizovaná výměna údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii

Zpráva:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii a o nahrazení rozhodnutí 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU a 2014/410/EU

[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
38Lhůta*voteAutomatizovaná výměna daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku
Zpráva:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU,2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU a 2013/792/EU

[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
39Lhůta*voteAutomatická výměna údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku

Zpráva:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU

[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
40Lhůta*voteAutomatizovaná výměna údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku
Zpráva:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/731/EU, 2014/743/EU a 2014/744/EU

[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
76Lhůta voteNámitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Návrh usnesení
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Lhůta votePohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU
Zpráva:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Zpráva o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU
[2015/2342(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Výbor pro rozvoj
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
85 pointNenávistné výroky, populismus a falešné zprávy v sociálních médiích – úvahy o postupu EU
Tematická rozprava
[2017/2644(RSP)]
33***IpointVelkoobchodní trhy s roamingem
Zpráva:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
47***IpointTřetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina
Zpráva:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
93Lhůta pointSituace ve Venezuele
Prohlášení Komise
[2017/2651(RSP)]
Hlasování se bude konat na druhém dubnovém dílčím zasedání
75Lhůta pointPřiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí
Prohlášení Komise
[2016/3018(RSP)]
59Lhůta pointZpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016
Zpráva:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016
[2016/2310(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Hlasování se bude konat na prvním květnovém dílčím zasedání.
90 pointDoporučení Radě ohledně Komise pro postavení žen
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Rada
Doporučení Radě ohledně Komise pro postavení žen
09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)45'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Navrhovatelé   (2x1') 2'
Autor (výbor)5'
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Poslanci240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
55item on the agendapointJednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie
  -Návrhy usneseníPátek, 31. března 2017, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 4. dubna 2017, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 4. dubna 2017, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 4. dubna 2017, 17:00
58item on the agendapointZdravotnické prostředky
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 29. března 2017, 13:00
57item on the agendapointDiagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 29. března 2017, 13:00
44item on the agendapointFondy peněžního trhu
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 29. března 2017, 13:00
12item on the agendapointProspekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 29. března 2017, 13:00
89item on the agendapointVíceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -Pozměňovací návrhyPátek, 31. března 2017, 12:00
64item on the agendapointUvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -Pozměňovací návrhyPátek, 31. března 2017, 12:00
69item on the agendapointOdhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 4. dubna 2017, 12:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 4. dubna 2017, 19:00
74item on the agendapointUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 4. dubna 2017, 12:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 4. dubna 2017, 19:00
36item on the agendapointAutomatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Lotyšsku
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 29. března 2017, 13:00
37item on the agendapointAutomatizovaná výměna údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii

Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 29. března 2017, 13:00
38item on the agendapointAutomatizovaná výměna daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 29. března 2017, 13:00
39item on the agendapointAutomatická výměna údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku

Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 29. března 2017, 13:00
40item on the agendapointAutomatizovaná výměna údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 29. března 2017, 13:00
76item on the agendapointNámitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 3. dubna 2017, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 4. dubna 2017, 16:00
54item on the agendapointPohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 29. března 2017, 13:00
93item on the agendapointSituace ve Venezuele
  -Návrhy usneseníPondělí, 24. dubna 2017, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 25. dubna 2017, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 25. dubna 2017, 14:00
75item on the agendapointPřiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí
  -Návrhy usneseníPondělí, 3. dubna 2017, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 4. dubna 2017, 18:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníÚterý, 4. dubna 2017, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 5. dubna 2017, 16:00
59item on the agendapointZpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 10. května 2017, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 31. března 2017, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 3. dubna 2017, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 4. dubna 2017, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 5. dubna 2017, 19:00
Poslední aktualizace: 5. dubna 2017Právní upozornění