Dagsorden
StrasbourgMandag den 3. april 2017 - Torsdag den 6. april 2017  239k
Onsdag den 5. april 2017180kUdgave: Onsdag den 5. april 2017, 14:38
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING       Taletid
55Frist pointForhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
55Frist voteForhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union
Forslag til beslutning
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteVisse aspekter af selskabsretten
Betænkning:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Retsudvalget
66***voteRatifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde
Henstilling:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med undtagelse af de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Retsudvalget
67***voteRatifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde
Henstilling:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Interimsbetænkning om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Retsudvalget
63*voteAnvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Kroatien
Betænkning:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
58Frist***IIvoteMedicinsk udstyr
Indstilling ved andenbehandling:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
57Frist***IIvoteMedicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Indstilling ved andenbehandling:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
44Frist***IvotePengemarkedsforeninger
Betænkning:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
12Frist***IvoteProspekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel
Betænkning:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
65***voteDen flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
Henstilling:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Henstilling om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Budgetudvalget
89Frist voteDen flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning)
Betænkning:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
[2017/2051(INI)]
Budgetudvalget
64Frist voteMobilisering af margenen til uforudsete udgifter
Betænkning:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Budgetudvalget
69Frist voteOverslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet
Betænkning:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018
[2017/2022(BUD)]
Budgetudvalget
46 voteForslag til ændringsbudget nr. 1/2017, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal
Betænkning:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Betænkning om forslag til ændringsbudget nr. 1/2017 til det almindelige budget for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Budgetudvalget
74Frist voteMobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ
Betænkning:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Budgetudvalget
45 voteAnvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal
Betænkning:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Budgetudvalget
36Frist*voteElektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Letland
Betænkning:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Letland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2014/911/EU
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
37Frist*voteElektronisk udveksling af DNA-oplysninger med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien
Betænkning:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien af DNA-oplysninger og om erstatning af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
38Frist*voteElektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland
Betænkning:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU og 2013/792/EU
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
39Frist*voteElektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn
Betænkning:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU og 2014/264/EU
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
40Frist*voteElektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Malta, Cypern og Estland
Betænkning:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse elektronisk udveksling med Malta, Cypern og Estland af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
76Frist voteIndsigelse jf. artikel 106: Godkendelse af genmodificeret majs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Forslag til beslutning
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Frist voteHåndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle
Betænkning:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Betænkning om håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle
[2015/2342(INI)]
Udenrigsudvalget
Udviklingsudvalget
15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
85 pointHadefuld tale, populisme og falske nyheder på sociale medier – overvejelser om EU's respons
Debat om et aktuelt spørgsmål
[2017/2644(RSP)]
33***IpointEngrosroamingmarkeder
Betænkning:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosroamingmarkeder
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
47***IpointTredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget for dette krav: Ukraine
Betænkning:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
93Frist pointSituationen i Venezuela
Redegørelse ved Kommissionen
[2017/2651(RSP)]
Afstemningen vil blive afholdt i april II
75Frist pointTilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred
Redegørelse ved Kommissionen
[2016/3018(RSP)]
59Frist point2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
Betænkning:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
[2016/2310(INI)]
Udenrigsudvalget
Afstemningen finder sted i maj I
90 pointHenstilling til Rådet om Kommissionen for Kvinders Status (CSW)
Mundtlig forespørgsel  - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Rådet
Henstilling til Rådet om Kommissionen for Kvinders Status (CSW)
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)45'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Forespørger (udvalg)5'
Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål4'
Medlemmer240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Catch-the-eye   (6x5') 30'
55item on the agendapointForhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union
  -Forslag til beslutningFredag den 31. marts 2017, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 4. april 2017, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 4. april 2017, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 4. april 2017, 17:00
58item on the agendapointMedicinsk udstyr
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 29. marts 2017, 13:00
57item on the agendapointMedicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 29. marts 2017, 13:00
44item on the agendapointPengemarkedsforeninger
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 29. marts 2017, 13:00
12item on the agendapointProspekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 29. marts 2017, 13:00
89item on the agendapointDen flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -ÆndringsforslagFredag den 31. marts 2017, 12:00
64item on the agendapointMobilisering af margenen til uforudsete udgifter
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -ÆndringsforslagFredag den 31. marts 2017, 12:00
69item on the agendapointOverslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -ÆndringsforslagTirsdag den 4. april 2017, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 4. april 2017, 19:00
74item on the agendapointMobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -ÆndringsforslagTirsdag den 4. april 2017, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 4. april 2017, 19:00
36item on the agendapointElektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Letland
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 29. marts 2017, 13:00
37item on the agendapointElektronisk udveksling af DNA-oplysninger med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 29. marts 2017, 13:00
38item on the agendapointElektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 29. marts 2017, 13:00
39item on the agendapointElektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 29. marts 2017, 13:00
40item on the agendapointElektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Malta, Cypern og Estland
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 29. marts 2017, 13:00
76item on the agendapointIndsigelse jf. artikel 106: Godkendelse af genmodificeret majs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -ÆndringsforslagMandag den 3. april 2017, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 4. april 2017, 16:00
54item on the agendapointHåndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. marts 2017, 13:00
93item on the agendapointSituationen i Venezuela
  -Forslag til beslutningMandag den 24. april 2017, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 25. april 2017, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 25. april 2017, 14:00
75item on the agendapointTilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred
  -Forslag til beslutningMandag den 3. april 2017, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 4. april 2017, 18:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 4. april 2017, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 5. april 2017, 16:00
59item on the agendapoint2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 10. maj 2017, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 31. marts 2017, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 3. april 2017, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 4. april 2017, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 5. april 2017, 19:00
Seneste opdatering: 5. april 2017Juridisk meddelelse