Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Πέμπτη 6 Απριλίου 2017  272k
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017193kΈκδοση: Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, 14:39
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ       Χρόνος αγόρευσης
55Προθεσμία pointΔιαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
55Προθεσμία voteΔιαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Προτάσεις ψηφίσματος
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteΟρισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου
Έκθεση:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (κωδικοποιημένο κείμενο)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
66***voteΕπικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις
Σύσταση:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης του 1996 για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις

[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
67***voteΕπικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις
Σύσταση:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
63*voteΕφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας
Έκθεση:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
58Προθεσμία***IIvoteΙατροτεχνολογικά προϊόντα
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
57Προθεσμία***IIvoteΙn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Peter Liese (A8-0069/2017)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
44Προθεσμία***IvoteΑμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
Έκθεση:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
12Προθεσμία***IvoteΕνημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση
Έκθεση:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
65***voteΠολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020
Σύσταση:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
89Προθεσμία voteΠολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα)
Έκθεση:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020
[2017/2051(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
64Προθεσμία voteΚινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες
Έκθεση:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
69Προθεσμία voteΚατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Εκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018
[2017/2022(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
46 voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία
Έκθεση:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Εκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
74Προθεσμία voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)
Έκθεση:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
45 voteΚινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία
Έκθεση:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
36Προθεσμία*voteΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετονία
Έκθεση:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετονία και την αντικατάσταση της απόφασης 2014/911/ΕΕ
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
37Προθεσμία*voteΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και το Βέλγιο
Έκθεση:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και το Βέλγιο και για την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/689/ΕΕ, 2011/472/EΕ, 2011/715/EΕ, 2011/887/EΕ, 2012/58/EΕ, 012/299/EΕ, 2012/445/EΕ, 2012/673/EΕ, 2013/3/EΕ, 2013/148/EΕ, 2013/152/EΕ και 2014/410/EΕ

[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
38Προθεσμία*voteΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία
Έκθεση:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία και για την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/682/ΕΕ, 2010/758/ΕΕ, 2011/355/ΕΕ, 2011/434/ΕΕ, 2011/888/ΕΕ, 2012/46/ΕΕ, 2012/446/ΕΕ, 2012/672/ΕΕ, 2012/710/ΕΕ, 2013/153/ΕΕ, 2013/229/ΕΕ και 2013/792/ΕΕ
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
39Προθεσμία*voteΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία
Έκθεση:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία και την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/559/EΕ, 2011/387/EΕ, 2011/547/EΕ, 2012/236/EΕ, 2012/664/EΕ, 2012/713/EΕ, 2013/230/EΕ, 2013/692/EΕ και 2014/264/EΕ

[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
40Προθεσμία*voteΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία
Έκθεση:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία, και την αντικατάσταση των αποφάσεων 2014/731/EΕ, 2014/743/EΕ και 2014/744/EΕ

[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
76Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Πρόταση ψηφίσματος
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Προθεσμία voteΑντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
Έκθεση:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
[2015/2342(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή Ανάπτυξης
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
85 pointΡητορική μίσους, λαϊκισμός, και ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - προς μια ανταπόκριση της ΕΕ
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα
[2017/2644(RSP)]
33***IpointΚανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής
Έκθεση:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
47***IpointΚατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: Ουκρανία
Έκθεση:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
93Προθεσμία pointΗ κατάσταση στη Βενεζουέλα
Δήλωση της Επιτροπής
[2017/2651(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου του Απριλίου ΙΙ
75Προθεσμία pointΕπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα
Δήλωση της Επιτροπής
[2016/3018(RSP)]
59Προθεσμία pointΈκθεση του 2016 σχετικά με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Έκθεση:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
[2016/2310(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά την περίοδο συνόδου του Μαΐου I
90 pointΣύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την Επιτροπή για τη θέση των γυναικών (CSW)
Προφορική ερώτηση - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Συμβούλιο
Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την Επιτροπή για τη Θέση της Γυναίκας (CSW)
09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)45'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Ομιλητής σε συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 4'
Βουλευτές240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
"Catch the eye"   (6x5') 30'
55item on the agendapointΔιαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  -Προτάσεις ψηφίσματος Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 17:00
58item on the agendapointΙατροτεχνολογικά προϊόντα
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00
57item on the agendapointΙn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00
44item on the agendapointΑμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00
12item on the agendapointΕνημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00
89item on the agendapointΠολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 31 Μαρτίου 2017, 12:00
64item on the agendapointΚινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 31 Μαρτίου 2017, 12:00
69item on the agendapointΚατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 12:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 19:00
74item on the agendapointΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 12:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 19:00
36item on the agendapointΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετονία
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00
37item on the agendapointΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και το Βέλγιο
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00
38item on the agendapointΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00
39item on the agendapointΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00
40item on the agendapointΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00
76item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 3 Απριλίου 2017, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 16:00
54item on the agendapointΑντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00
93item on the agendapointΗ κατάσταση στη Βενεζουέλα
  -Προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 25 Απριλίου 2017, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 25 Απριλίου 2017, 14:00
75item on the agendapointΕπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα
  -Προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 18:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 5 Απριλίου 2017, 16:00
59item on the agendapointΈκθεση του 2016 σχετικά με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 10 Μαίου 2017, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 31 Μαρτίου 2017, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 3 Απριλίου 2017, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 4 Απριλίου 2017, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 5 Απριλίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου