Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 3. aprill 2017 - Neljapäev, 6. aprill 2017  235k
Kolmapäev, 5. aprill 2017174kVersioon: Kolmapäev, 5. aprill 2017, 14:41
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU       Kõneaeg
55Tähtaeg pointLäbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
55Tähtaeg voteLäbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda
Resolutsiooni ettepanekud
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteÄriühinguõiguse teatavad aspektid
Raport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud tekst)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Õiguskomisjon
66***voteOhtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid
Soovitus:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Õiguskomisjon
67***voteOhtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega
Soovitus:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Vaheraport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Õiguskomisjon
63*voteSchengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Horvaatias
Raport:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
58Tähtaeg***IIvoteMeditsiiniseadmed
Soovitus teisele lugemisele:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
57Tähtaeg***IIvoteIn vitro diagnostikameditsiiniseadmed
Soovitus teisele lugemisele:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
44Tähtaeg***IvoteRahaturufondid
Raport:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahaturufondide kohta
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
12Tähtaeg***IvoteVäärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt
Raport:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti kohta
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
65***voteMitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020
Soovitus:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Eelarvekomisjon
89Tähtaeg voteResolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta
Raport:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020
[2017/2051(INI)]
Eelarvekomisjon
64Tähtaeg voteEttenägemata kulude varu kasutuselevõtmine
Raport:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2015/435 ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Eelarvekomisjon
69Tähtaeg vote2018. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament
Raport:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Raport Euroopa Parlamendi 2018. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta
[2017/2022(BUD)]
Eelarvekomisjon
46 voteParanduseelarve projekt nr 1/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile
Raport:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Raport mis käsitleb nõukogu seisukohta 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 1/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Eelarvekomisjon
74Tähtaeg voteGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel
Raport:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Raport mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Eelarvekomisjon
45 voteEuroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile
Raport:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Raport mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta finantsabi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Eelarvekomisjon
36Tähtaeg*voteSõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätis
Raport:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Lätis ning millega asendatakse otsus 2014/911/EL
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
37Tähtaeg*voteDNA-andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias
Raport:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/689/EL, 2011/472/EL, 2011/715/EL, 2011/887/EL, 2012/58/EL, 2012/299/EL, 2012/445/EL, 2012/673/EL, 2013/3/EL, 2013/148/EL, 2013/152/EL ja 2014/410/EL
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
38Tähtaeg*voteSõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes
Raport:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/682/EL, 2010/758/EL, 2011/355/EL, 2011/434/EL, 2011/888/EL, 2012/46/EL, 2012/446/EL, 2012/672/EL, 2012/710/EL, 2013/153/EL, 2013/229/EL ja 2013/792/EL
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
39Tähtaeg*voteSõidukite registriandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris
Raport:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/559/EL, 2011/387/EL, 2011/547/EL, 2012/236/EL, 2012/664/EL, 2012/713/EL, 2013/230/EL, 2013/692/EL ja 2014/264/EL
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
40Tähtaeg*voteSõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Maltal, Küprosel ja Eestis
Raport:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Maltal, Küprosel ja Eestis
ning millega asendatakse otsused 2014/731/EL, 2014/743/EL ja 2014/744/EL

[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
76Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Resolutsiooni ettepanek
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Tähtaeg votePagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles
Raport:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Raport pagulas- ja rändevoogude ohjamise ning ELi välistegevuse osa kohta selles
[2015/2342(INI)]
Väliskomisjon
Arengukomisjon
15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
85 pointVihkamist õhutavad avaldused, populism ja valeuudised sotsiaalmeedias – ELi meetmed
Temaatiline arutelu
[2017/2644(RSP)]
33***IpointRändluse hulgiturgude eeskirjad
Raport:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturgude eeskirjade osas
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
47***IpointKolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina)
Raport:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
93Tähtaeg pointOlukord Venezuelas
Komisjoni avaldus
[2017/2651(RSP)]
Hääletus toimub aprilli II osaistungjärgul
75Tähtaeg pointELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus
Komisjoni avaldus
[2016/3018(RSP)]
59Tähtaeg point2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
Raport:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Raport: Komisjoni 2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
[2016/2310(INI)]
Väliskomisjon
Hääletus toimub mai I osaistungjärgul
90 pointNaiste staatuse komisjoni käsitlev soovitus nõukogule
Suuliselt vastatav küsimus - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Nõukogu
Naiste staatuse komisjoni käsitlev soovitus nõukogule
09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)45'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (2x1') 2'
Koostaja (komisjon)5'
Temaatilise arutelu sõnavõtja4'
Parlamendiliikmed240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (6x5') 30'
55item on the agendapointLäbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda
  -Resolutsiooni ettepanekudReede, 31. märts 2017, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 4. aprill 2017, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 4. aprill 2017, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 4. aprill 2017, 17:00
58item on the agendapointMeditsiiniseadmed
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 29. märts 2017, 13:00
57item on the agendapointIn vitro diagnostikameditsiiniseadmed
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 29. märts 2017, 13:00
44item on the agendapointRahaturufondid
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 29. märts 2017, 13:00
12item on the agendapointVäärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 29. märts 2017, 13:00
89item on the agendapointResolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -MuudatusettepanekudReede, 31. märts 2017, 12:00
64item on the agendapointEttenägemata kulude varu kasutuselevõtmine
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -MuudatusettepanekudReede, 31. märts 2017, 12:00
69item on the agendapoint2018. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 4. aprill 2017, 12:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 4. aprill 2017, 19:00
74item on the agendapointGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 4. aprill 2017, 12:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 4. aprill 2017, 19:00
36item on the agendapointSõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätis
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 29. märts 2017, 13:00
37item on the agendapointDNA-andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 29. märts 2017, 13:00
38item on the agendapointSõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 29. märts 2017, 13:00
39item on the agendapointSõidukite registriandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 29. märts 2017, 13:00
40item on the agendapointSõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Maltal, Küprosel ja Eestis
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 29. märts 2017, 13:00
76item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 3. aprill 2017, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 4. aprill 2017, 16:00
54item on the agendapointPagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 29. märts 2017, 13:00
93item on the agendapointOlukord Venezuelas
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 24. aprill 2017, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 25. aprill 2017, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 25. aprill 2017, 14:00
75item on the agendapointELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 3. aprill 2017, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 4. aprill 2017, 18:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 4. aprill 2017, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 5. aprill 2017, 16:00
59item on the agendapoint2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 10. mai 2017, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 31. märts 2017, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 3. aprill 2017, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 4. aprill 2017, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 5. aprill 2017, 19:00
Viimane päevakajastamine: 5. aprill 2017Õigusalane teave