Esityslista
StrasbourgMaanantai 3. huhtikuuta 2017 - Torstai 6. huhtikuuta 2017  236k
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017175kVersio: Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017, 14:41
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU       Puheajat
55Määräaika pointNeuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
55Määräaika voteNeuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta
Päätöslauselmaesitykset
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteTietyt yhtiöoikeuden osa-alueet
Mietintö:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
66***voteVaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja
Suositus:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
67***voteVaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta
Suositus:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
63*voteSchengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Kroatiassa
Mietintö:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
58Määräaika***IIvoteLääkinnälliset laitteet
Suositus toiseen käsittelyyn:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
57Määräaika***IIvoteIn vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet
Suositus toiseen käsittelyyn:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
44Määräaika***IvoteRahamarkkinarahastot
Mietintö:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
12Määräaika***IvoteArvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite
Mietintö:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
65***voteMonivuotinen rahoituskehys 2014–2020
Suositus:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Budjettivaliokunta
89Määräaika voteMonivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma)
Mietintö:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Suositus, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta
[2017/2051(INI)]
Budjettivaliokunta
64Määräaika voteEnnakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto
Mietintö:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Budjettivaliokunta
69Määräaika voteEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti
Mietintö:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018
[2017/2022(BUD)]
Budjettivaliokunta
46 voteLisätalousarvioesitys nro 1/2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi
Mietintö:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuodeksi – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Budjettivaliokunta
74Määräaika voteEuroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki
Mietintö:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Budjettivaliokunta
45 voteEuroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille
Mietintö:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Budjettivaliokunta
36Määräaika*voteSormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Latviassa
Mietintö:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Latviassa ja neuvoston päätöksen 2014/911/EU korvaamisesta
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
37Määräaika*voteDNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa
Mietintö:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa ja neuvoston päätösten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU ja 2014/410/EU korvaamisesta
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
38Määräaika*voteSormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Bulgariassa, Ranskassa, Tšekissä, Liettuassa, Alankomaissa, Unkarissa, Kyproksessa, Virossa, Maltassa, Romaniassa ja Suomessa
Mietintö:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakian, Bulgarian, Ranskan, Tšekin tasavallan, Liettuan, Alankomaiden, Unkarin, Kyproksen, Viron, Maltan, Romanian ja Suomen kanssa sekä päätösten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU ja 2013/792/EU korvaamisesta
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
39Määräaika*voteAjoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa
Mietintö:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa sekä päätösten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU ja 2014/264/EU korvaamisesta
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
40Määräaika*voteAjoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Maltassa, Kyproksessa ja Virossa
Mietintö:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Maltan, Kyproksen ja Viron kanssa ja neuvoston päätösten 2014/731/EU, 2014/743/EU ja 2014/744/EU korvaamisesta
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
76Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisten maissituotteiden Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 salliminen
Päätöslauselmaesitys
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Määräaika votePakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys
Mietintö:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Mietintö pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys
[2015/2342(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Kehitysvaliokunta
15:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
85 pointVihapuhe, populismi ja valeuutiset sosiaalisessa mediassa sekä EU:n niitä koskevat toimet
Ajankohtainen keskustelu
[2017/2644(RSP)]
33***IpointVerkkovierailujen tukkumarkkinat
Mietintö:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevien sääntöjen osalta
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
47***IpointKolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina)
Mietintö:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
93Määräaika pointVenezuelan tilanne
Komission julkilausuma
[2017/2651(RSP)]
Äänestys toimitetaan huhtikuun II istuntojaksolla
75Määräaika pointEU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys
Komission julkilausuma
[2016/3018(RSP)]
59Määräaika pointEntistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus
Mietintö:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta
[2016/2310(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Äänestys toimitetaan toukokuun I istuntojaksolla
90 pointSuositus neuvostolle YK:n naisten asemaa käsittelevästä toimikunnasta (CSW)
Suullinen kysymys - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Neuvosto
Suositus neuvostolle YK:n naisten asemaa käsittelevästä toimikunnasta (CSW)
09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)15'
Komissio (vastauksineen)45'
Esittelijät   (3x6') 18'
Valmistelijat   (2x1') 2'
Laatija (valiokunta)5'
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Jäsenet240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
"Catch the eye"   (6x5') 30'
55item on the agendapointNeuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta
  -PäätöslauselmaesityksetPerjantai 31. maaliskuuta 2017, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 4. huhtikuuta 2017, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 4. huhtikuuta 2017, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 4. huhtikuuta 2017, 17:00
58item on the agendapointLääkinnälliset laitteet
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 13:00
57item on the agendapointIn vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 13:00
44item on the agendapointRahamarkkinarahastot
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 13:00
12item on the agendapointArvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 13:00
89item on the agendapointMonivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -TarkistuksetPerjantai 31. maaliskuuta 2017, 12:00
64item on the agendapointEnnakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -TarkistuksetPerjantai 31. maaliskuuta 2017, 12:00
69item on the agendapointEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -TarkistuksetTiistai 4. huhtikuuta 2017, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 4. huhtikuuta 2017, 19:00
74item on the agendapointEuroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -TarkistuksetTiistai 4. huhtikuuta 2017, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 4. huhtikuuta 2017, 19:00
36item on the agendapointSormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Latviassa
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -TarkistuksetKeskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 13:00
37item on the agendapointDNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -TarkistuksetKeskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 13:00
38item on the agendapointSormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Bulgariassa, Ranskassa, Tšekissä, Liettuassa, Alankomaissa, Unkarissa, Kyproksessa, Virossa, Maltassa, Romaniassa ja Suomessa
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -TarkistuksetKeskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 13:00
39item on the agendapointAjoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -TarkistuksetKeskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 13:00
40item on the agendapointAjoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Maltassa, Kyproksessa ja Virossa
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -TarkistuksetKeskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 13:00
76item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeenisten maissituotteiden Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 salliminen
  -TarkistuksetMaanantai 3. huhtikuuta 2017, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 4. huhtikuuta 2017, 16:00
54item on the agendapointPakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 13:00
93item on the agendapointVenezuelan tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 24. huhtikuuta 2017, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 25. huhtikuuta 2017, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 25. huhtikuuta 2017, 14:00
75item on the agendapointEU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 3. huhtikuuta 2017, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 4. huhtikuuta 2017, 18:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 4. huhtikuuta 2017, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 5. huhtikuuta 2017, 16:00
59item on the agendapointEntistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -TarkistuksetKeskiviikko 10. toukokuuta 2017, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 31. maaliskuuta 2017, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 3. huhtikuuta 2017, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 4. huhtikuuta 2017, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017, 19:00
Päivitetty viimeksi: 5. huhtikuuta 2017Oikeudellinen huomautus