Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2017 m. balandžio 3 d. - Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 6 d.  241k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d.179kVersija: Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d., 14:45
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS       Kalbėjimo laikas
55Galutinis terminas pointDerybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
55Galutinis terminas voteDerybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteTam tikri bendrovių teisės aspektai
Pranešimas:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (kodifikuota redakcija)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Teisės reikalų komitetas
66***voteKonvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose
Rekomendacija:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, projekto
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Teisės reikalų komitetas
67***voteKonvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais
Rekomendacija:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais, projekto
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Teisės reikalų komitetas
63*voteŠengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymas Kroatijos Respublikoje
Pranešimas:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymo Kroatijos Respublikoje
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
58Galutinis terminas***IIvoteMedicinos priemonės
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
57Galutinis terminas***IIvoteIn vitro diagnostikos medicinos priemonės
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
44Galutinis terminas***IvotePinigų rinkos fondai
Pranešimas:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pinigų rinkos fondų
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
12Galutinis terminas***IvoteProspektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą
Pranešimas:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
65***vote2014–2020 m. daugiametė finansinė programa
Rekomendacija:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Biudžeto komitetas
89Galutinis terminas vote2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija)
Pranešimas:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto
[2017/2051(INI)]
Biudžeto komitetas
64Galutinis terminas voteNenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas
Pranešimas:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Biudžeto komitetas
69Galutinis terminas vote2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Europos Parlamentas
Pranešimas:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos
[2017/2022(BUD)]
Biudžeto komitetas
46 vote2017 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai
Pranešimas:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Biudžeto komitetas
74Galutinis terminas voteEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)
Pranešimas:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Biudžeto komitetas
45 votePasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai
Pranešimas:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant teikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Biudžeto komitetas
36Galutinis terminas*voteAutomatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje
Pranešimas:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje, ir kuriuo pakeičiamas Sprendimas 2014/911/ES, projekto
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
37Galutinis terminas*voteAutomatinis keitimasis DNR duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje ir Belgijoje
Pranešimas:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje, Belgijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES ir 2014/410/ES, projekto
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
38Galutinis terminas*voteAutomatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje
Pranešimas:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES ir 2013/792/ES, projekto
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
39Galutinis terminas*voteAutomatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje
Pranešimas:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES ir 2014/264/ES, projekto
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
40Galutinis terminas*voteAutomatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje
Pranešimas:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2014/731/ES, 2014/743/ES ir 2014/744/ES, projekto
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
76Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Galutinis terminas votePabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo
Pranešimas:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Pranešimas „Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo“
[2015/2342(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Vystymosi komitetas
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
85 pointNeapykantą kurstančios kalbos, populizmas ir melagingos naujienos socialiniuose tinkluose: ES atsakas
Diskusija aktualia tema
[2017/2644(RSP)]
33***IpointDidmeninės tarptinklinio ryšio rinkos
Pranešimas:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 taisyklės, taikytinos didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
47***IpointTrečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: Ukraina
Pranešimas:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Ukraina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
93Galutinis terminas pointPadėtis Venesueloje
Komisijos pareiškimas
[2017/2651(RSP)]
Balsavimas vyks per balandžio mėn. II plenarinę sesiją
75Galutinis terminas pointES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas
Komisijos pareiškimas
[2016/3018(RSP)]
59Galutinis terminas point2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
Pranešimas:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
[2016/2310(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Balsuojama bus per pirmąją gegužės mėn. sesiją
90 pointRekomendacija Tarybai dėl Moterų padėties komisijos
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Taryba
Rekomendacija Tarybai dėl Moterų padėties komisijos
09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)45'
Pranešėjai   (3x6') 18'
Nuomonės referentai   (2x1') 2'
Autorius (komitetas)5'
Diskusijų aktualia tema pranešėjas4'
Parlamento nariai240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Procedūra „prašau žodžio“   (6x5') 30'
55item on the agendapointDerybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPenktadienis, 2017 m. kovo 31 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 17:00
58item on the agendapointMedicinos priemonės
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2017 m. kovo 29 d., 13:00
57item on the agendapointIn vitro diagnostikos medicinos priemonės
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2017 m. kovo 29 d., 13:00
44item on the agendapointPinigų rinkos fondai
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2017 m. kovo 29 d., 13:00
12item on the agendapointProspektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2017 m. kovo 29 d., 13:00
89item on the agendapoint2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -PakeitimaiPenktadienis, 2017 m. kovo 31 d., 12:00
64item on the agendapointNenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -PakeitimaiPenktadienis, 2017 m. kovo 31 d., 12:00
69item on the agendapoint2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Europos Parlamentas
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -PakeitimaiAntradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 19:00
74item on the agendapointEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -PakeitimaiAntradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 19:00
36item on the agendapointAutomatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2017 m. kovo 29 d., 13:00
37item on the agendapointAutomatinis keitimasis DNR duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje ir Belgijoje
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2017 m. kovo 29 d., 13:00
38item on the agendapointAutomatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2017 m. kovo 29 d., 13:00
39item on the agendapointAutomatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2017 m. kovo 29 d., 13:00
40item on the agendapointAutomatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2017 m. kovo 29 d., 13:00
76item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -PakeitimaiPirmadienis, 2017 m. balandžio 3 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 16:00
54item on the agendapointPabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2017 m. kovo 29 d., 13:00
93item on the agendapointPadėtis Venesueloje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2017 m. balandžio 24 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2017 m. balandžio 25 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2017 m. balandžio 25 d., 14:00
75item on the agendapointES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2017 m. balandžio 3 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 18:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d., 16:00
59item on the agendapoint2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2017 m. gegužės 10 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2017 m. kovo 31 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2017 m. balandžio 3 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2017 m. balandžio 4 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d., 19:00
Atnaujinta: 2017 m. balandžio 5 d.Teisinis pranešimas