Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2017. gada 3. aprīļa - Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīļa  238k
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis179kVersija: Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis, 14:45
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES       Uzstāšanās laiks
55Termiņi pointSarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
55Termiņi voteSarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības
Rezolūciju priekšlikumi
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteAkciju sabiedrību tiesību daži aspekti
Ziņojums:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Juridiskā komiteja
66***voteStarptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās
Ieteikums:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Juridiskā komiteja
67***voteStarptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās
Ieteikums:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Juridiskā komiteja
63*voteŠengenas acquis noteikumu piemērošana Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijā
Ziņojums:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijas Republikā
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
58Termiņi***IIvoteMedicīniskas ierīces
Ieteikums otrajam lasījumam:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
57Termiņi***IIvoteIn vitro diagnostikas medicīniskas ierīces
Ieteikums otrajam lasījumam:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
44Termiņi***IvoteNaudas tirgus fondi
Ziņojums:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas tirgus fondiem
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
12Termiņi***IvoteProspekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību
Ziņojums:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
65***voteDaudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam
Ieteikums:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Budžeta komiteja
89Termiņi voteDaudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija)
Ziņojums:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
[2017/2051(INI)]
Budžeta komiteja
64Termiņi voteNeparedzēto izdevumu rezerves izmantošana
Ziņojums:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Budžeta komiteja
69Termiņi vote2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments
Ziņojums:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi
[2017/2022(BUD)]
Budžeta komiteja
46 vote2017. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei
Ziņojums:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Budžeta komiteja
74Termiņi voteEiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)
Ziņojums:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Budžeta komiteja
45 voteEiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei
Ziņojums:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Budžeta komiteja
36Termiņi*voteDaktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Latvijā
Ziņojums:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Latvijā un ar ko aizstāj Lēmumu 2014/911/ES
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
37Termiņi*voteDNS datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā
Ziņojums:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par DNS datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES

[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
38Termiņi*voteDaktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā
Ziņojums:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES un 2013/792/ES
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
39Termiņi*voteTransportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā
Ziņojums:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES un 2014/264/ES
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
40Termiņi*voteTransportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Maltā, Kiprā un Igaunijā
Ziņojums:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Maltā, Kiprā un Igaunijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2014/731/ES, 2014/743/ES un 2014/744/ES
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
76Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 atļaušana
Rezolūcijas priekšlikums
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Termiņi voteBēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme
Ziņojums:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Ziņojums par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme
[2015/2342(INI)]
Ārlietu komiteja
Attīstības komiteja
15:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
85 pointNaida runa, populisms un viltus ziņas sociālajos plašsaziņas līdzekļos: ES atbildes reakcijas sagatavošana
Debates par aktuāliem jautājumiem
[2017/2644(RSP)]
33***IpointViesabonēšanas vairumtirgi
Ziņojums:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
47***IpointTrešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības: Ukraina
Ziņojums:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Ukraina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
93Termiņi pointStāvoklis Venecuēlā
Komisijas paziņojums
[2017/2651(RSP)]
Balsošana notiks aprīļa II sesijā.
75Termiņi pointES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība
Komisijas paziņojums
[2016/3018(RSP)]
59Termiņi point2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
Ziņojums:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
[2016/2310(INI)]
Ārlietu komiteja
Balsošana notiks maija I sesijā.
90 pointIeteikums Padomei par Sieviešu statusa komisiju (CSW)
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Padome
Ieteikums Padomei par ANO Sieviešu statusa komisiju (CSW)
09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Deputāti 105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)15'
Komisija (ieskaitot atbildes)45'
Referenti   (3x6') 18'
Atzinumu sagatavotāji   (2x1') 2'
Autors (komiteja)5'
Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem4'
Deputāti 240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Brīvā mikrofona procedūra   (6x5') 30'
55item on the agendapointSarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības
  -Rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2017. gada 31. marts, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 17:00
58item on the agendapointMedicīniskas ierīces
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2017. gada 29. marts, 13:00
57item on the agendapointIn vitro diagnostikas medicīniskas ierīces
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2017. gada 29. marts, 13:00
44item on the agendapointNaudas tirgus fondi
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2017. gada 29. marts, 13:00
12item on the agendapointProspekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2017. gada 29. marts, 13:00
89item on the agendapointDaudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -GrozījumiPiektdiena, 2017. gada 31. marts, 12:00
64item on the agendapointNeparedzēto izdevumu rezerves izmantošana
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -GrozījumiPiektdiena, 2017. gada 31. marts, 12:00
69item on the agendapoint2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -GrozījumiOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 19:00
74item on the agendapointEiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -GrozījumiOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 19:00
36item on the agendapointDaktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Latvijā
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -GrozījumiTrešdiena, 2017. gada 29. marts, 13:00
37item on the agendapointDNS datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -GrozījumiTrešdiena, 2017. gada 29. marts, 13:00
38item on the agendapointDaktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -GrozījumiTrešdiena, 2017. gada 29. marts, 13:00
39item on the agendapointTransportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -GrozījumiTrešdiena, 2017. gada 29. marts, 13:00
40item on the agendapointTransportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Maltā, Kiprā un Igaunijā
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -GrozījumiTrešdiena, 2017. gada 29. marts, 13:00
76item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 atļaušana
  -GrozījumiPirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 16:00
54item on the agendapointBēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2017. gada 29. marts, 13:00
93item on the agendapointStāvoklis Venecuēlā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2017. gada 24. aprīlis, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2017. gada 25. aprīlis, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2017. gada 25. aprīlis, 14:00
75item on the agendapointES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 18:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2017. gada 5. aprīlis, 16:00
59item on the agendapoint2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -GrozījumiTrešdiena, 2017. gada 10. maijs, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2017. gada 31. marts, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2017. gada 4. aprīlis, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis, 19:00
Pēdējā atjaunošana - 2017. gada 5. aprīļaJuridisks paziņojums