Agenda
StraatsburgMaandag 3 april 2017 - Donderdag 6 april 2017  237k
Woensdag 5 april 2017180kVersie: Woensdag 5 april 2017, 14:47
 Agendapunten
09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG       Spreektijd
55Deadline pointOnderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
55Deadline voteOnderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden
Ontwerpresoluties
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteBepaalde aspecten van het vennootschapsrecht
Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie)

[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Commissie juridische zaken
66***voteBekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
Aanbeveling:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging, door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Commissie juridische zaken
67***voteBekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
Aanbeveling:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie,van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en betreffende de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Commissie juridische zaken
63*voteToepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië
Verslag:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië

[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
58Deadline***IIvoteMedische hulpmiddelen
Aanbeveling voor de tweede lezing:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Aanbeveling voor de tweede lazing over het standpunt van de Raad in eerste lazing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
57Deadline***IIvoteMedische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
Aanbeveling voor de tweede lezing:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Aanbeveling voor de tweede lazing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
44Deadline***IvoteGeldmarktfondsen
Verslag:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
12Deadline***IvoteProspectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten
Verslag:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
65***voteMeerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020
Aanbeveling:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Begrotingscommissie
89Deadline voteMeerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie)
Verslag:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Verslag met een niet-wetgevingsresolutie over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020
[2017/2051(INI)]
Begrotingscommissie
64Deadline voteBeschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven
Verslag:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Begrotingscommissie
69Deadline voteRaming van de uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar 2018 - Afdeling I - Europees Parlement
Verslag:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2018
[2017/2022(BUD)]
Begrotingscommissie
46 voteOntwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal
Verslag:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Begrotingscommissie
74Deadline voteBeschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie
Verslag:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Begrotingscommissie
45 voteBeschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal
Verslag:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Begrotingscommissie
36Deadline*voteGeautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland
Verslag:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland, en ter vervanging van Besluit 2014/911/EU
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
37Deadline*voteGeautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België
Verslag:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België, en ter vervanging van de Besluiten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU en 2014/410/EU
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
38Deadline*voteGeautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland
Verslag:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland, en ter vervanging van de Besluiten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU en 2013/792/EU
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
39Deadline*voteGeautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije
Verslag:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije, en ter vervanging van Besluiten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU en 2014/264/EU van de Raad
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
40Deadline*voteGeautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland
Verslag:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland, en ter vervanging van de besluiten nrs. 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU

[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
76Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Ontwerpresolutie
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Deadline voteAanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU
Verslag:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Verslag over de aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU
[2015/2342(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Commissie ontwikkelingssamenwerking
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
85 pointHaatzaaiende uitlatingen, populisme en nepnieuws in de sociale media - naar een reactie van de EU
Actualiteitendebat
[2017/2644(RSP)]
33***IpointVoorschriften voor wholesaleroamingmarkten
Verslag:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
47***IpointDerde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn van de visumplicht: Oekraïne
Verslag:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
93Deadline pointSituatie in Venezuela
Verklaring van de Commissie
[2017/2651(RSP)]
De stemming zal tijdens de vergaderperiode van april II worden gehouden
75Deadline pointGepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming.
Verklaring van de Commissie
[2016/3018(RSP)]
59Deadline pointVerslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Verslag:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
[2016/2310(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
De stemming vindt plaats in mei I
90 pointAanbeveling aan de Raad over de Commissie voor de status van de vrouw (CSW)
Mondelinge vraag - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Raad
Aanbeveling aan de Raad over de Commissie voor de status van de vrouw(CSW)
09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)15'
Commissie (inclusief antwoorden)45'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs voor advies   (2x1') 2'
Vraagsteller (commissie)5'
Spreker actualiteitendebat4'
Leden240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
"Catch the eye"   (6x5') 30'
55item on the agendapointOnderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden
  -OntwerpresolutiesVrijdag 31 maart 2017, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 4 april 2017, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 4 april 2017, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 4 april 2017, 17:00
58item on the agendapointMedische hulpmiddelen
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 29 maart 2017, 13:00
57item on the agendapointMedische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 29 maart 2017, 13:00
44item on the agendapointGeldmarktfondsen
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 29 maart 2017, 13:00
12item on the agendapointProspectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 29 maart 2017, 13:00
89item on the agendapointMeerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -AmendementenVrijdag 31 maart 2017, 12:00
64item on the agendapointBeschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -AmendementenVrijdag 31 maart 2017, 12:00
69item on the agendapointRaming van de uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar 2018 - Afdeling I - Europees Parlement
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -AmendementenDinsdag 4 april 2017, 12:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 4 april 2017, 19:00
74item on the agendapointBeschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -AmendementenDinsdag 4 april 2017, 12:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 4 april 2017, 19:00
36item on the agendapointGeautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -AmendementenWoensdag 29 maart 2017, 13:00
37item on the agendapointGeautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -AmendementenWoensdag 29 maart 2017, 13:00
38item on the agendapointGeautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -AmendementenWoensdag 29 maart 2017, 13:00
39item on the agendapointGeautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -AmendementenWoensdag 29 maart 2017, 13:00
40item on the agendapointGeautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -AmendementenWoensdag 29 maart 2017, 13:00
76item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -AmendementenMaandag 3 april 2017, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 4 april 2017, 16:00
54item on the agendapointAanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 29 maart 2017, 13:00
93item on the agendapointSituatie in Venezuela
  -OntwerpresolutiesMaandag 24 april 2017, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 25 april 2017, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 25 april 2017, 14:00
75item on the agendapointGepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming.
  -OntwerpresolutiesMaandag 3 april 2017, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 4 april 2017, 18:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 4 april 2017, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 5 april 2017, 16:00
59item on the agendapointVerslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -AmendementenWoensdag 10 mei 2017, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 31 maart 2017, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 3 april 2017, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 4 april 2017, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 5 april 2017, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 5 april 2017Juridische mededeling