Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 3 kwiecień 2017 r. - Czwartek, 6 kwiecień 2017 r.  240k
Środa, 5 kwietnia 2017182kWersja: Środa, 5 kwietnia 2017, 14:47
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA       Czas wystąpień
55Termin pointNegocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
55Termin voteNegocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej
Projekty rezolucji
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteNiektóre aspekty prawa spółek
Sprawozdanie:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Komisja Prawna
66***voteRatyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych
Zalecenie:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Komisja Prawna
67***voteRatyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych
Zalecenie:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z uwzględnieniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Komisja Prawna
63*voteStosowanie przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Chorwacji
Sprawozdanie:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
58Termin***IIvoteWyroby medyczne
Zalecenie do drugiego czytania:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 i uchylającego dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
57Termin***IIvoteWyroby medyczne do diagnostyki in vitro
Zalecenie do drugiego czytania:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
44Termin***IvoteFundusze rynku pieniężnego
Sprawozdanie:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spawie funduszy rynku pieniężnego
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
12Termin***IvoteProspekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
Sprawozdanie:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
65***voteWieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020
Zalecenie:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Komisja Budżetowa
89Termin voteWieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja)
Sprawozdanie:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020
[2017/2051(INI)]
Komisja Budżetowa
64Termin voteUruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki
Sprawozdanie:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Sprawozdanie w prawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Komisja Budżetowa
69Termin votePreliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 – sekcja I – Parlament Europejski
Sprawozdanie:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018
[2017/2022(BUD)]
Komisja Budżetowa
46 voteProjekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. towarzyszący wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii
Sprawozdanie:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2017 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2017 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Komisja Budżetowa
74Termin voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/000 TA 2017 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
Sprawozdanie:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2017/000 TA 2017 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Komisja Budżetowa
45 voteUruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii
Sprawozdanie:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Komisja Budżetowa
36Termin*voteZautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Łotwie
Sprawozdanie:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Łotwie i zastępującej decyzję Rady 2014/911/UE
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
37Termin*voteZautomatyzowana wymiana danych DNA na Słowacji, w Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii
Sprawozdanie:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępującej decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
38Termin*voteZautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii oraz zastępującej decyzje 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE i 2013/792/UE
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
39Termin*voteZautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech
Sprawozdanie:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech oraz zastępującej decyzje Rady 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
40Termin*voteZautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii
Sprawozdanie:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii oraz zastępującej decyzje 2014/731/UE, 2014/743/UE i 2014/744/UE
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
76Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: produkty z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy
Projekt rezolucji
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Termin voteRozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE
Sprawozdanie:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Sprawozdanie w sprawie rozwiązań dotyczących przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE
[2015/2342(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Rozwoju
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
85 pointMowa nienawiści, populizm i fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych – dążenie do reakcji UE
Debata na aktualny temat
[2017/2644(RSP)]
33***IpointHurtowe rynki usług roamingu
Sprawozdanie:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
47***IpointWykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)
Sprawozdanie:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
93Termin pointSytuacja w Wenezueli
Oświadczenie Komisji
[2017/2651(RSP)]
Głosowanie odbędzie się podczas drugiej sesji kwietniowej
75Termin pointAdekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA
Oświadczenie Komisji
[2016/3018(RSP)]
59Termin pointSprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
Sprawozdanie:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii
[2016/2310(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Głosowanie odbędzie się podczas pierwszej sesji majowej.
90 pointZalecenie dla Rady w sprawie Komisji ds. Statusu Kobiet
Pytanie ustne - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Rada
Zalecenie dla Rady w sprawie Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW)
09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)45'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (2x1') 2'
Autor (komisja)5'
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Posłowie240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Procedura pytań z sali   (6x5') 30'
55item on the agendapointNegocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej
  -Projekty rezolucjiPiątek, 31 marca 2017, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 4 kwietnia 2017, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 4 kwietnia 2017, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 4 kwietnia 2017, 17:00
58item on the agendapointWyroby medyczne
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 29 marca 2017, 13:00
57item on the agendapointWyroby medyczne do diagnostyki in vitro
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 29 marca 2017, 13:00
44item on the agendapointFundusze rynku pieniężnego
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 29 marca 2017, 13:00
12item on the agendapointProspekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 29 marca 2017, 13:00
89item on the agendapointWieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -PoprawkiPiątek, 31 marca 2017, 12:00
64item on the agendapointUruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -PoprawkiPiątek, 31 marca 2017, 12:00
69item on the agendapointPreliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 – sekcja I – Parlament Europejski
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -PoprawkiWtorek, 4 kwietnia 2017, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 4 kwietnia 2017, 19:00
74item on the agendapointUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/000 TA 2017 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -PoprawkiWtorek, 4 kwietnia 2017, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 4 kwietnia 2017, 19:00
36item on the agendapointZautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Łotwie
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -PoprawkiŚroda, 29 marca 2017, 13:00
37item on the agendapointZautomatyzowana wymiana danych DNA na Słowacji, w Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -PoprawkiŚroda, 29 marca 2017, 13:00
38item on the agendapointZautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -PoprawkiŚroda, 29 marca 2017, 13:00
39item on the agendapointZautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -PoprawkiŚroda, 29 marca 2017, 13:00
40item on the agendapointZautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -PoprawkiŚroda, 29 marca 2017, 13:00
76item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: produkty z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy
  -PoprawkiPoniedziałek, 3 kwietnia 2017, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 4 kwietnia 2017, 16:00
54item on the agendapointRozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 29 marca 2017, 13:00
93item on the agendapointSytuacja w Wenezueli
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 24 kwietnia 2017, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 25 kwietnia 2017, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 25 kwietnia 2017, 14:00
75item on the agendapointAdekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 3 kwietnia 2017, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 4 kwietnia 2017, 18:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 4 kwietnia 2017, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 5 kwietnia 2017, 16:00
59item on the agendapointSprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -PoprawkiŚroda, 10 maja 2017, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 31 marca 2017, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 3 kwietnia 2017, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 4 kwietnia 2017, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 5 kwietnia 2017, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 5 kwiecień 2017Informacja prawna