Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 3 aprilie 2017 - Joi, 6 aprilie 2017  240k
Miercuri, 5 aprilie 2017177kVersiune: Miercuri, 5 aprilie 2017, 14:49
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ
12:00 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ       Timpul afectat luărilor de cuvânt
55Termen pointNegocierile cu Regatul Unit în urma notificării acestuia cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor      
55Termen voteNegocierile cu Regatul Unit în urma notificării acestuia cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană
Propuneri de rezoluţie
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteAnumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale
Raport  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
66***voteRatificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă
Recomandare  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Comisia pentru afaceri juridice
67***voteRatificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă
Recomandare  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Comisia pentru afaceri juridice
63*voteAplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația
Raport  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
58Termen***IIvoteDispozitivele medicale
Recomandare pentru a doua lectură :  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
57Termen***IIvoteDispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro
Recomandare pentru a doua lectură :  Peter Liese (A8-0069/2017)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
44Termen***IvoteFondurile de piață monetară
Raport  Neena Gill (A8-0041/2015)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
12Termen***IvoteProspectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare
Raport  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
65***voteCadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020
Recomandare  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Comisia pentru bugete
89Termen voteCadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție)
Raport  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020
[2017/2051(INI)]
Comisia pentru bugete
64Termen voteMobilizarea marjei pentru situații neprevăzute
Raport  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Comisia pentru bugete
69Termen voteEstimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - Parlamentul European
Raport  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2018
[2017/2022(BUD)]
Comisia pentru bugete
46 voteProiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2017 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei
Raport  Jens Geier (A8-0155/2017)
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2017, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Comisia pentru bugete
74Termen voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
Raport  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Comisia pentru bugete
45 voteMobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei
Raport  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Comisia pentru bugete
36Termen*voteSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia
Raport  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia și de înlocuire a Deciziei 2014/911/UE
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
37Termen*voteSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia
Raport  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE

[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
38Termen*voteSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda
Raport  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda și de înlocuire a deciziilor 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE și 2013/792/UE
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
39Termen*voteSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria
Raport  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria și de înlocuire a deciziilor 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE și 2014/264/UE
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
40Termen*voteSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia
Raport  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE ale Consiliului
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
76Termen voteObiecție în temeiul articolului 106: autorizarea porumbului modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Propunere de rezoluţie
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Termen voteAbordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE
Raport  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Raport referitor la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE
[2015/2342(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Comisia pentru dezvoltare
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
85 pointDiscursurile de incitare la ură, populismul și știrile false pe platformele de comunicare socială - spre un răspuns al UE
Dezbatere tematică
[2017/2644(RSP)]
33***IpointPiețele de roaming cu ridicata
Raport  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
47***IpointȚări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țări terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: Ucraina
Raport  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
93Termen pointSituația din Venezuela
Declaraţie a Comisiei
[2017/2651(RSP)]
Votarea va avea loc în perioada de sesiune aprilie II
75Termen pointCaracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA
Declaraţie a Comisiei
[2016/3018(RSP)]
59Termen pointRaportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
Raport  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Raport referitor la Raportul Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pe 2016
[2016/2310(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Votarea va avea loc în cadrul perioadei de sesiune mai I
90 pointRecomandare adresată Consiliului privind Comisia pentru statutul femeilor
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Consiliul
Recomandare adresată Consiliului privind Comisia pentru statutul femeilor
09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)45'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
Autor (comisie)5'
Participanți la dezbaterea tematică4'
Deputaţi240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
„Catch the eye”   (6x5') 30'
55item on the agendapointNegocierile cu Regatul Unit în urma notificării acestuia cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană
  -Propuneri de rezoluţieVineri, 31 martie 2017, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 4 aprilie 2017, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 4 aprilie 2017, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 4 aprilie 2017, 17:00
58item on the agendapointDispozitivele medicale
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 29 martie 2017, 13:00
57item on the agendapointDispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 29 martie 2017, 13:00
44item on the agendapointFondurile de piață monetară
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Amendamente; respingereMiercuri, 29 martie 2017, 13:00
12item on the agendapointProspectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Amendamente; respingereMiercuri, 29 martie 2017, 13:00
89item on the agendapointCadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -AmendamenteVineri, 31 martie 2017, 12:00
64item on the agendapointMobilizarea marjei pentru situații neprevăzute
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -AmendamenteVineri, 31 martie 2017, 12:00
69item on the agendapointEstimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - Parlamentul European
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -AmendamenteMarţi, 4 aprilie 2017, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 4 aprilie 2017, 19:00
74item on the agendapointMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -AmendamenteMarţi, 4 aprilie 2017, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 4 aprilie 2017, 19:00
36item on the agendapointSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -AmendamenteMiercuri, 29 martie 2017, 13:00
37item on the agendapointSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -AmendamenteMiercuri, 29 martie 2017, 13:00
38item on the agendapointSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -AmendamenteMiercuri, 29 martie 2017, 13:00
39item on the agendapointSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -AmendamenteMiercuri, 29 martie 2017, 13:00
40item on the agendapointSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -AmendamenteMiercuri, 29 martie 2017, 13:00
76item on the agendapointObiecție în temeiul articolului 106: autorizarea porumbului modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -AmendamenteLuni, 3 aprilie 2017, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 4 aprilie 2017, 16:00
54item on the agendapointAbordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 29 martie 2017, 13:00
93item on the agendapointSituația din Venezuela
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 24 aprilie 2017, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 25 aprilie 2017, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 25 aprilie 2017, 14:00
75item on the agendapointCaracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 3 aprilie 2017, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 4 aprilie 2017, 18:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 4 aprilie 2017, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 5 aprilie 2017, 16:00
59item on the agendapointRaportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -AmendamenteMiercuri, 10 mai 2017, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 31 martie 2017, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 3 aprilie 2017, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 4 aprilie 2017, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 5 aprilie 2017, 19:00
Ultima actualizare: 5 aprilie 2017Notă juridică