Program
ŠtrasburgPondelok, 3. apríl 2017 - Štvrtok, 6. apríl 2017  241k
Streda, 5. apríla 2017184kVerzia: Streda, 5. apríla 2017, 14:49
 Body programu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA       Rečnícky čas
55Termín pointRokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
55Termín voteRokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie
Návrhy uznesení
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteNiektoré aspekty práva obchodných spoločností
Správa:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Výbor pre právne veci
66***voteRatifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach
Odporúčanie:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Výbor pre právne veci
67***voteRatifikácia protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach
Odporúčanie:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Výbor pre právne veci
63*voteUplatňovanie ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátsku
Správa:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
58Termín***IIvoteZdravotnícke pomôcky
Odporúčanie do druhého čítania:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
57Termín***IIvoteDiagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
Odporúčanie do druhého čítania:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
44Termín***IvoteFondy peňažného trhu
Správa:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
12Termín***IvoteProspekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie
Správa:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
65***voteViacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020
Odporúčanie:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Odporúčanie o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Výbor pre rozpočet
89Termín voteViacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie)
Správa:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020
[2017/2051(INI)]
Výbor pre rozpočet
64Termín voteMobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti
Správa:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Výbor pre rozpočet
69Termín voteOdhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2017 – Oddiel I – Európsky parlament
Správa:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018
[2017/2022(BUD)]
Výbor pre rozpočet
46 voteNávrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku
Správa:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúcemu návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Výbor pre rozpočet
74Termín voteMobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie)
Správa:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Výbor pre rozpočet
45 voteMobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku
Správa:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Výbor pre rozpočet
36Termín*voteAutomatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Lotyšskom
Správa:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene daktyloskopických údajov v Lotyšsku, ktorým sa nahrádza rozhodnutie Rady 2014/911/EÚ
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
37Termín*voteAutomatizovaná výmena údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku
Správa:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2010/689/EÚ, 2011/472/EÚ, 2011/715/EÚ, 2011/887/EÚ, 2012/58/EÚ, 2012/299/EÚ, 2012/445/EÚ, 2012/673/EÚ, 2013/3/EÚ, 2013/148/EÚ, 2013/152/EÚ a 2014/410/EÚ
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
38Termín*voteAutomatizovaná výmena daktyloskopických údajov so Slovenskom, s Bulharskom, Francúzskom, Českou republikou, Litvou, Holandskom, Maďarskom, Cyprom, Estónskom, Maltou, Rumunskom a Fínskom
Správa:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene daktyloskopických údajov na Slovensku, v Bulharsku, vo Francúzsku, v Českej republike, Litve, Holandsku, Maďarsku, na Cypre, v Estónsku, na Malte, v Rumunsku a vo Fínsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia 2010/682/EÚ, 2010/758/EÚ, 2011/355/EÚ, 2011/434/EÚ, 2011/888/EÚ, 2012/46/EÚ, 2012/446/EÚ, 2012/672/EÚ, 2012/710/EÚ, 2013/153/EÚ, 2013/229/EÚ a 2013/792/EÚ
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
39Termín*voteAutomatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku
Správa:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2010/559/EÚ, 2011/387/EÚ, 2011/547/EÚ, 2012/236/EÚ, 2012/664/EÚ, 2012/713/EÚ, 2013/230/EÚ, 2013/692/EÚ a 2014/264/EÚ
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
40Termín*voteAutomatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel na Malte, Cypre a v Estónsku
Správa:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2014/731/EÚ, 2014/743/EÚ a 2014/744/EÚ
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
76Termín voteNámietka podľa článku 106: povoľovanie geneticky modifikovanej kukurice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Návrh uznesenia
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Termín voteRiešenie presunov utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ
Správa:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Správa o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ
[2015/2342(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Výbor pre rozvoj
15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
85 pointNenávistné prejavy, populizmus a falošné správy na sociálnych médiách – formovanie prístupu na úrovni EÚ
Tematická rozprava
[2017/2644(RSP)]
33***IpointVeľkoobchodné roamingové trhy
Správa:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
47***IpointTretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Ukrajina
Správa:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
93Termín pointSituácia vo Venezuele
Vyhlásenie Komisie
[2017/2651(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční na druhej aprílovej schôdzi.
75Termín pointPrimeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA
Vyhlásenie Komisie
[2016/3018(RSP)]
59Termín pointSpráva o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016
Správa:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016
[2016/2310(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Hlasovanie sa uskutoční na 1. májovej schôdzi
90 pointOdporúčanie Rade týkajúce sa Komisie pre postavenie žien (CSW)
Otázka na ústne zodpovedanie - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Rada
Odporúčanie Rade týkajúce sa Komisie pre postavenie žien (CSW)
09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)45'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (2x1') 2'
Autor (výbor)5'
Rečník v rámci tematickej rozpravy4'
Poslanci240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky   (6x5') 30'
55item on the agendapointRokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie
  -Návrhy uzneseníPiatok, 31. marca 2017, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 4. apríla 2017, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 4. apríla 2017, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 4. apríla 2017, 17:00
58item on the agendapointZdravotnícke pomôcky
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 29. marca 2017, 13:00
57item on the agendapointDiagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 29. marca 2017, 13:00
44item on the agendapointFondy peňažného trhu
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 29. marca 2017, 13:00
12item on the agendapointProspekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 29. marca 2017, 13:00
89item on the agendapointViacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 31. marca 2017, 12:00
64item on the agendapointMobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 31. marca 2017, 12:00
69item on the agendapointOdhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2017 – Oddiel I – Európsky parlament
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 4. apríla 2017, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 4. apríla 2017, 19:00
74item on the agendapointMobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie)
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 4. apríla 2017, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 4. apríla 2017, 19:00
36item on the agendapointAutomatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Lotyšskom
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 29. marca 2017, 13:00
37item on the agendapointAutomatizovaná výmena údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 29. marca 2017, 13:00
38item on the agendapointAutomatizovaná výmena daktyloskopických údajov so Slovenskom, s Bulharskom, Francúzskom, Českou republikou, Litvou, Holandskom, Maďarskom, Cyprom, Estónskom, Maltou, Rumunskom a Fínskom
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 29. marca 2017, 13:00
39item on the agendapointAutomatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 29. marca 2017, 13:00
40item on the agendapointAutomatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel na Malte, Cypre a v Estónsku
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 29. marca 2017, 13:00
76item on the agendapointNámietka podľa článku 106: povoľovanie geneticky modifikovanej kukurice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 3. apríla 2017, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 4. apríla 2017, 16:00
54item on the agendapointRiešenie presunov utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 29. marca 2017, 13:00
93item on the agendapointSituácia vo Venezuele
  -Návrhy uzneseníPondelok, 24. apríla 2017, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 25. apríla 2017, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 25. apríla 2017, 14:00
75item on the agendapointPrimeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA
  -Návrhy uzneseníPondelok, 3. apríla 2017, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 4. apríla 2017, 18:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 4. apríla 2017, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 5. apríla 2017, 16:00
59item on the agendapointSpráva o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 10. mája 2017, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 31. marca 2017, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 3. apríla 2017, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 4. apríla 2017, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 5. apríla 2017, 19:00
Posledná úprava: 5. apríl 2017Právne oznámenie