Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 3. april 2017 - Četrtek, 6. april 2017  235k
Sreda, 5. april 2017175kRazličica: Sreda, 5. april 2017, 14:50
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA       Čas za govor
55Rok pointPogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
55Rok votePogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije
Predlogi resolucij
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteDoločeni vidiki prava družb
Poročilo:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Odbor za pravne zadeve
66***voteRatifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah
Priporočilo:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snoveh po morju s strani držav članic v imenu Unije z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Odbor za pravne zadeve
67***voteRatifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah
Priporočilo:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Odbor za pravne zadeve
63*voteUporaba določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema na Hrvaškem
Poročilo:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
58Rok***IIvoteMedicinski pripomočki
Priporočilo za drugo obravnavo:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
57Rok***IIvoteIn vitro diagnostični medicinski pripomočki
Priporočilo za drugo obravnavo:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Priporočila za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
44Rok***IvoteSkladi denarnega trga
Poročilo:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
12Rok***IvoteProspekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje
Poročilo:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
65***voteVečletni finančni okvir za obdobje 2014–2020
Priporočilo:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Odbor za proračun
89Rok voteVečletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija)
Poročilo:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020
[2017/2051(INI)]
Odbor za proračun
64Rok voteSprostitev varnostne rezerve
Poročilo:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Odbor za proračun
69Rok voteNačrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament
Poročilo:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2018
[2017/2022(BUD)]
Odbor za proračun
46 votePredlog spremembe proračuna št. 1/2017 – Spremni dokument k predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski
Poročilo:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2017 k splošnemu proračunu za leto 2017 – Spremni dokument k predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Odbor za proračun
74Rok voteUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)
Poročilo:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Odbor za proračun
45 voteUporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotavljanje pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski
Poročilo:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Odbor za proračun
36Rok*voteAvtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Latviji
Poročilo:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov v Latviji in nadomestitvi Sklepa 2014/911/EU
[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
37Rok*voteAvtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji
Poročilo:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU
[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
38Rok*voteAvtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem ter nadomestitvi sklepov 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU in 2013/792/EU
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
39Rok*voteAvtomatizirana izmenjava podatkov o vozilih, registriranih na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem
Poročilo:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem ter nadomestitvi sklepov 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU in 2014/264/EU
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
40Rok*voteAvtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji
Poročilo:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji ter nadomestitvi sklepov 2014/731/EU, 2014/743/EU in 2014/744/EU
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
76Rok voteUgovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
Predlog resolucije
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Rok voteObravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU
Poročilo:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Poročilo o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU
[2015/2342(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Odbor za razvoj
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
85 pointSovražni govor, populizem in lažne novice v družbenih medijih – odzivu EU naproti
Tematska razprava
[2017/2644(RSP)]
33***IpointVeleprodajni trgi gostovanja
Poročilo:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
47***IpointTretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: Ukrajina
Poročilo:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
93Rok pointRazmere v Venezueli
Izjava Komisije
[2017/2651(RSP)]
Glasovanje bo na drugem aprilskem delnem zasedanju
75Rok pointUstreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA
Izjava Komisije
[2016/3018(RSP)]
59Rok pointPoročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016
Poročilo:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016
[2016/2310(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Glasovanje bo na prvem majskem delnem zasedanju
90 pointPriporočilo Svetu o Komisiji za položaj žensk
Vprašanje za ustni odgovor - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Svet
Priporočilo Svetu o Komisiji za položaj žensk
09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)45'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavci mnenja   (2x1') 2'
Avtor (odbor)5'
Govornik za tematsko razpravo4'
Poslanci240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Razprava brez seznama govornikov   (6x5') 30'
55item on the agendapointPogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije
  -Predlogi resolucijPetek, 31. marec 2017, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 4. april 2017, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 4. april 2017, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 4. april 2017, 17:00
58item on the agendapointMedicinski pripomočki
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 29. marec 2017, 13:00
57item on the agendapointIn vitro diagnostični medicinski pripomočki
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 29. marec 2017, 13:00
44item on the agendapointSkladi denarnega trga
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 29. marec 2017, 13:00
12item on the agendapointProspekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 29. marec 2017, 13:00
89item on the agendapointVečletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -Predlogi spremembPetek, 31. marec 2017, 12:00
64item on the agendapointSprostitev varnostne rezerve
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -Predlogi spremembPetek, 31. marec 2017, 12:00
69item on the agendapointNačrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -Predlogi spremembTorek, 4. april 2017, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 4. april 2017, 19:00
74item on the agendapointUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -Predlogi spremembTorek, 4. april 2017, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 4. april 2017, 19:00
36item on the agendapointAvtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Latviji
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -Predlogi spremembSreda, 29. marec 2017, 13:00
37item on the agendapointAvtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -Predlogi spremembSreda, 29. marec 2017, 13:00
38item on the agendapointAvtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -Predlogi spremembSreda, 29. marec 2017, 13:00
39item on the agendapointAvtomatizirana izmenjava podatkov o vozilih, registriranih na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -Predlogi spremembSreda, 29. marec 2017, 13:00
40item on the agendapointAvtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -Predlogi spremembSreda, 29. marec 2017, 13:00
76item on the agendapointUgovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
  -Predlogi spremembPonedeljek, 3. april 2017, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 4. april 2017, 16:00
54item on the agendapointObravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 29. marec 2017, 13:00
93item on the agendapointRazmere v Venezueli
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 24. april 2017, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 25. april 2017, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 25. april 2017, 14:00
75item on the agendapointUstreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 3. april 2017, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 4. april 2017, 18:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 4. april 2017, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 5. april 2017, 16:00
59item on the agendapointPoročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -Predlogi spremembSreda, 10. maj 2017, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 31. marec 2017, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 3. april 2017, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 4. april 2017, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 5. april 2017, 19:00
Zadnja posodobitev: 5. april 2017Pravno obvestilo