Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 3 april 2017 - Torsdagen den 6 april 2017  237k
Onsdagen den 5 april 2017177kUtgåva: Onsdagen den 5 april 2017, 14:51
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT       Talartid
55Tidsfrist pointFörhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen
[2017/2593(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
55Tidsfrist voteFörhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen
Resolutionsförslag
[2017/2593(RSP)]
RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017
42***IvoteVissa aspekter av bolagsrätt
Betänkande:  Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering)
[COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
66***voteRatifikation av och anslutning till 2010 års protokoll om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete
Rekommendation:  Pavel Svoboda (A8-0076/2017)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete
[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
67***voteRatifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete
Rekommendation:  Pavel Svoboda (A8-0078/2017)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation, på unionens vägnar, av 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, och om medlemsstaternas anslutning, på unionens vägnar, till detta protokoll, med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete
[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
63*voteTillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Kroatien
Betänkande:  Nuno Melo (A8-0073/2017)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Republiken Kroatien
[COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
58Tidsfrist***IIvoteMedicintekniska produkter
Andrabehandlingsrekommendation:  Glenis Willmott (A8-0068/2017)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/428/EEG
[10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
57Tidsfrist***IIvoteMedicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
Andrabehandlingsrekommendation:  Peter Liese (A8-0069/2017)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU
[10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
44Tidsfrist***IvotePenningmarknadsfonder
Betänkande:  Neena Gill (A8-0041/2015)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder
[COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
12Tidsfrist***IvoteProspekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel
Betänkande:  Petr Ježek (A8-0238/2016)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel
[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
65***voteDen fleråriga budgetramen för 2014–2020
Rekommendation:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)
Rekommendation om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020
[14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)]
Budgetutskottet
89Tidsfrist voteDen fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution)
Betänkande:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020
[2017/2051(INI)]
Budgetutskottet
64Tidsfrist voteUtnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter
Betänkande:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter
[COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)]
Budgetutskottet
69Tidsfrist voteBeräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2018 - Avsnitt I - Europaparlamentet
Betänkande:  Richard Ashworth (A8-0156/2017)
Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2018
[2017/2022(BUD)]
Budgetutskottet
46 voteFörslag till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal
Betänkande:  Jens Geier (A8-0155/2017)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal
[07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)]
Budgetutskottet
74Tidsfrist voteUtnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
Betänkande:  Victor Negrescu (A8-0157/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)
[COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)]
Budgetutskottet
45 voteUtnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal
Betänkande:  José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal
[COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)]
Budgetutskottet
36Tidsfrist*voteAutomatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland
Betänkande:  Claude Moraes (A8-0089/2017)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland, och om ersättande av beslut 2014/911/EU

[13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
37Tidsfrist*voteAutomatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien
Betänkande:  Judith Sargentini (A8-0091/2017)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien och om ersättande av beslut 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU,
2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU,
2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU och 2014/410/EU

[13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
38Tidsfrist*voteAutomatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland
Betänkande:  Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)
Betänkande om rådets utkast till genomförandebeslut om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland, och om ersättande av beslut 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU och 2013/792/EU
[13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
39Tidsfrist*voteAutomatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern
Betänkande:  Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern, och om ersättande av beslut 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU och 2014/264/EU
[13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
40Tidsfrist*voteAutomatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland
Betänkande:  Maria Grapini (A8-0090/2017)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland, och om ersättande av beslut 2014/731/EU, 2014/743/EU och 2014/744/EU
[13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
76Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierade majsprodukter (Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21)
Resolutionsförslag
[2017/2624(RSP)]
B8-0236/2017
54Tidsfrist voteHantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar
Betänkande:  Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)
Betänkande om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar
[2015/2342(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Utskottet för utveckling
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
85 pointHatpropaganda, populism och falska nyheter i sociala medier – på väg mot en EU-åtgärd
Debatt om aktuella frågor
[2017/2644(RSP)]
33***IpointGrossistledet på roamingmarknader
Betänkande:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader
[COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
47***IpointTredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina
Betänkande:  Mariya Gabriel (A8-0274/2016)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina)
[COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
93Tidsfrist pointSituationen i Venezuela
Uttalande av kommissionen
[2017/2651(RSP)]
Omröstning: under sammanträdesperioden april II
75Tidsfrist pointTillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA
Uttalande av kommissionen
[2016/3018(RSP)]
59Tidsfrist pointRapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
Betänkande:  Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
[2016/2310(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Omröstningen kommer att hållas under maj I
90 pointRekommendation till rådet om FN:s kvinnokommission
Muntlig fråga - [2017/2544(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000027/2017 - B8-0214/2017)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Rådet
Rekommendation till rådet om kvinnokommissionen
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)45'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Frågeställare (utskott)5'
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Ledamöter240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Ögonkontaktsförfarandet   (6x5') 30'
55item on the agendapointFörhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen
  -ResolutionsförslagFredagen den 31 mars 2017, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 4 april 2017, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 4 april 2017, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 4 april 2017, 17:00
58item on the agendapointMedicintekniska produkter
Glenis Willmott (A8-0068/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 29 mars 2017, 13:00
57item on the agendapointMedicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
Peter Liese (A8-0069/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 29 mars 2017, 13:00
44item on the agendapointPenningmarknadsfonder
Neena Gill (A8-0041/2015
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 29 mars 2017, 13:00
12item on the agendapointProspekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel
Petr Ježek (A8-0238/2016
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 29 mars 2017, 13:00
89item on the agendapointDen fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution)
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017
  -ÄndringsförslagFredagen den 31 mars 2017, 12:00
64item on the agendapointUtnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017
  -ÄndringsförslagFredagen den 31 mars 2017, 12:00
69item on the agendapointBeräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2018 - Avsnitt I - Europaparlamentet
Richard Ashworth (A8-0156/2017
  -ÄndringsförslagTisdagen den 4 april 2017, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 4 april 2017, 19:00
74item on the agendapointUtnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
Victor Negrescu (A8-0157/2017
  -ÄndringsförslagTisdagen den 4 april 2017, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 4 april 2017, 19:00
36item on the agendapointAutomatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland
Claude Moraes (A8-0089/2017
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 29 mars 2017, 13:00
37item on the agendapointAutomatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien
Judith Sargentini (A8-0091/2017
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 29 mars 2017, 13:00
38item on the agendapointAutomatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland
Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 29 mars 2017, 13:00
39item on the agendapointAutomatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern
Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 29 mars 2017, 13:00
40item on the agendapointAutomatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland
Maria Grapini (A8-0090/2017
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 29 mars 2017, 13:00
76item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierade majsprodukter (Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21)
  -ÄndringsförslagMåndagen den 3 april 2017, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 4 april 2017, 16:00
54item on the agendapointHantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar
Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 29 mars 2017, 13:00
93item on the agendapointSituationen i Venezuela
  -ResolutionsförslagMåndagen den 24 april 2017, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 25 april 2017, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 25 april 2017, 14:00
75item on the agendapointTillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA
  -ResolutionsförslagMåndagen den 3 april 2017, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 4 april 2017, 18:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 4 april 2017, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 5 april 2017, 16:00
59item on the agendapointRapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
Ivo Vajgl (A8-0055/2017
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 10 maj 2017, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 31 mars 2017, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 3 april 2017, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 4 april 2017, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 5 april 2017, 19:00
Senaste uppdatering: 5 april 2017Rättsligt meddelande