Дневен ред
Страсбургпонеделник, 11 септември 2017 г. - четвъртък, 14 септември 2017 г. 261k

  Понеделник, 11

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Срок

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Срок

Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Втoрник, 12

Разисквания09:00 - 12:20

Срок

Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Срок

Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Скандалът с фипронил: начини за подобряване на Системата на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи

Декларация на председателя12:30

Декларация на председателя

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Предложение за решение в съответствие с член 120 от Правилника за дейността на ЕП, с което се предлага назначаване на Симон Бусутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС

Срок

Поименен състав на специалната комисия относно тероризма

Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Изпълнение на Директивата за медиацията

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Космическа стратегия за Европа

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Срок

Отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Срок

Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Срок

Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Срок

Китолов в Норвегия

Срок

Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Срок

Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Разисквания15:00 - 23:00

Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2018 година

Срок

Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Положението в Северна Корея

Развитие на събитията в областта на миграцията

Срок

Отношенията между Турция и ЕС

Положението във Венесуела

Срок

Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Cряда, 13

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ09:00 - 11:50

Състояние на Съюза

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Многостранно споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство (ЕСАА)

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

Политическите отношения на ЕС с Индия

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Проект на коригиращ бюджет № 4/2017, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Срок

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Срок

Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Срок

Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Срок

Възражение съгласно член 105 от Правилника за дейността: Делегиран регламент на Комисията от 2 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях

Срок

Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4

Срок

Възражение съгласно член 106: проект на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/6 на Комисията по отношение на фуражи и храни, които подлежат на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“

Срок

Проект на коригиращ бюджет № 3/2017: бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост, щатни разписания на ACER и SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Срок

Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Срок

Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка

A8-0268/2017

AFETJavi López

Срок

Корупцията и правата на човека в трети държави

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Разисквания15:00 - 23:00

„Дизелгейт“: укрепване на стандартите на ЕС в областта на околната среда, здравето и правата на потребителите във връзка с неотдавнашните действия на държави членки, сред които Германия и Австрия

Пожарна безопасност в сградите

Срок

Изисквания за достъпност за продукти и услуги

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Срок

Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г.

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Срок

Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Ураганът Ирма

Срок

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Срок

Бъдещето на програмата Еразъм +

O-000062/2017

КомисиятаCULT

  Четвъртък, 14

Разисквания08:30 - 11:20

Срок

Нова европейска програма за умения

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Северен поток 2

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:30 - 14:00

Срок

Изисквания за достъпност за продукти и услуги

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Срок

Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Срок

Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г.

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Срок

Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Срок

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Срок

Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Срок

Бъдещето на програмата Еразъм +

Срок

Нова европейска програма за умения

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания15:00 - 16:00

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)

O-000061/2017

O-000063/2017

Последно осъвременяване: 13 септември 2017 г.Правна информация