Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 273k

  Δευτέρα 11

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Προθεσμία

Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Προθεσμία

Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 12

Συζητήσεις09:00 - 12:20

Προθεσμία

Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Προθεσμία

Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Σκάνδαλο fipronil: τρόποι βελτίωσης του συστήματος της ΕΕ για την ταχεία ενημέρωση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

Δήλωση του Προέδρου12:30

Δήλωση του Προέδρου

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Διορισμός του Simon Busuttil ως μέλους της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 255 ΣΛΕΕ

Προθεσμία

Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Προθεσμία

Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Προθεσμία

Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Προθεσμία

Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Προθεσμία

Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία

Προθεσμία

Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Προθεσμία

Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018

Προθεσμία

Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Κατάσταση στη Βόρεια Κορέα

Πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη μετανάστευση

Προθεσμία

Σχέση ΕΕ-Τουρκίας

Kατάσταση στη Βενεζουέλα

Προθεσμία

Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Τετάρτη 13

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 11:50

Η κατάσταση της Ένωσης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΕΑΕC)

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Υπαγωγή της ακρυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Προθεσμία

Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Προθεσμία

Καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους

Προθεσμία

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-68416-4

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής σχετικά με τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα που υπόκεινται σε ειδικούς όρους που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017: δημοσιονομικοί πόροι της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· πίνακες προσωπικού του ACER και της SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Προθεσμία

Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Προθεσμία

Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική

A8-0268/2017

AFETJavi López

Προθεσμία

Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Σκάνδαλο «Dieselgate»: Ενίσχυση των προτύπων της ΕΕ για τα το περιβάλλον, την υγεία και τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συνάρτηση με τις πρόσφατες δράσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Αυστρίας

Πυρασφάλεια κτιρίων

Προθεσμία

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Προθεσμία

Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Προθεσμία

Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Τυφώνας «Ίρμα»

Προθεσμία

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Προθεσμία

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+

O-000062/2017

ΕπιτροπήCULT

  Πέμπτη 14

Συζητήσεις08:30 - 11:20

Προθεσμία

Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

«NordStream 2»

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου11:30 - 14:00

Προθεσμία

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Προθεσμία

Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Προθεσμία

Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Προθεσμία

Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Προθεσμία

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Προθεσμία

Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Προθεσμία

Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+

Προθεσμία

Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις15:00 - 16:00

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)

O-000061/2017

O-000063/2017

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου