Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 11. september 2017 - Neljapäev, 14. september 2017 232k

  Esmaspäev 11.

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Tähtaeg

Kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Tähtaeg

Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev 12.

Arutelud09:00 - 12:20

Tähtaeg

Internetiühenduse edendamine maapiirkondades

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Tähtaeg

Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Fiproniiliskandaal: kuidas parandada ELi toidu- ja söödaalast kiirhoiatussüsteemi

Presidendi avaldus12:30

Presidendi avaldus

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Marie-Christine Boutonnet' puutumatuse äravõtmise taotlus

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks

Tähtaeg

Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis

ELi ja Islandi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

ELi ja Islandi vaheline lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitlev leping

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Vahendusmenetluse direktiivi kohaldamine

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Euroopa kosmosestrateegia

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Tähtaeg

Siseveeteede ja autovedude sektorit käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Tähtaeg

Internetiühenduse edendamine maapiirkondades

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Tähtaeg

Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Tähtaeg

Vaalapüük Norras

Tähtaeg

ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Tähtaeg

Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Arutelud15:00 - 23:00

Nõukogu esitab oma seisukoha üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2018

Tähtaeg

Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Olukord Põhja-Koreas

Hiljutised muutused rände vallas

Tähtaeg

Türgi-ELi suhted

Olukord Venezuelas

Tähtaeg

ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Kolmapäev 13.

ESMATÄHTIS ARUTELU09:00 - 11:50

Euroopa Liidu olukord

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) loomise kohta

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Kontrollimeetmete kehtestamine akrüloüülfentanüülii suhtes

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

ELi poliitilised suhted Indiaga

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Paranduseelarve projekt nr 4/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Tähtaeg

Kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Tähtaeg

Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Tähtaeg

Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni 2. juuni 2017. aasta delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni rakendusmääruse eelnõu, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/6, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 3/2017: Noorte tööhõive algatuse eelarvevahendid; ACERi ja SESAR2 ametikohtade loetelud

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Tähtaeg

Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Tähtaeg

ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega

A8-0268/2017

AFETJavi López

Tähtaeg

Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Arutelud15:00 - 23:00

Dieselgate: ELi keskkonna-, tervishoiu- ja tarbijaõiguste standardite tugevdamine seoses liikmesriikide hiljutiste meetmetega, sealhulgas Saksamaal ja Austrias

Ehitiste tuleohutus

Tähtaeg

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Tähtaeg

Euroopa statistikaprogrammi pikendamine aastani 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Tähtaeg

Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Orkaan Irma

Tähtaeg

Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Tähtaeg

Programmi „Eramus+“ tulevik

O-000062/2017

KomisjonCULT

  Neljapäev 14.

Arutelud08:30 - 11:20

Tähtaeg

Euroopa uus oskuste tegevuskava

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

NordStream 2

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused11:30 - 14:00

Tähtaeg

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

ELi ja Tšiili vaheline mahetoodetega kauplemise leping

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

ELi ja Tšiili vahelise assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Tähtaeg

ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamine

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Tähtaeg

Euroopa statistikaprogrammi pikendamine aastani 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Tähtaeg

Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Tähtaeg

Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi loomine

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Tähtaeg

ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Tähtaeg

Programmi „Eramus+“ tulevik

Tähtaeg

Euroopa uus oskuste tegevuskava

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Põhjalikumad arupärimised15:00 - 16:00

Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)

O-000061/2017

O-000063/2017

Viimane päevakajastamine: 13. september 2017Õigusalane teave