Esityslista
StrasbourgMaanantai 11. syyskuuta 2017 - Torstai 14. syyskuuta 2017 233k

  Maanantai 11

Keskustelut17:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Määräaika

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Määräaika

Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 12

Keskustelut09:00 - 12:20

Määräaika

Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Määräaika

Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Fiproniili-skandaali: elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän parantaminen

Puhemiehen julkilausuma12:30

Puhemiehen julkilausuma

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Marie-Christine Boutonnet'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan

Määräaika

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano

EU:n ja Islannin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

EU:n ja Islannin välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Sovitteludirektiivin täytäntöönpano

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Franchise-toiminta vähittäisalalla

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Euroopan avaruusstrategia

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Määräaika

Sisävesiliikenteen ja maanteiden tavarakuljetusten alan vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Määräaika

Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Määräaika

Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Määräaika

Norjan valaanpyynti

Määräaika

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Määräaika

Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Keskustelut15:00 - 23:00

Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2018

Määräaika

Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Pohjois-Korean tilanne

Muuttoliikkeen viimeaikainen kehitys

Määräaika

Turkin ja EU:n suhde

Venezuelan tilanne

Määräaika

EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Keskiviikko 13

ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU09:00 - 11:50

Unionin tila

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Monenvälinen sopimus Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamiseksi

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Akryloyylifentanyylin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

EU:n poliittiset suhteet Intiaan

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Italialle

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Lisätalousarvioesitys nro 4/2017, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Määräaika

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Määräaika

Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Määräaika

Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Määräaika

Työjärjestyksen 105 artiklan mukainen vastalause: 2. kesäkuuta 2017 annettu komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission täytäntöönpanosäädökseksi erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 muuttamisesta

Määräaika

Lisätalousarvioesitys nro 3/2017: nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisääminen sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukot

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Määräaika

Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Määräaika

EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan

A8-0268/2017

AFETJavi López

Määräaika

Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Keskustelut15:00 - 23:00

Dieselgate: ympäristöä, terveyttä ja kuluttajan oikeuksia koskevien EU:n normien vahvistaminen jäsenvaltioiden ja esimerkiksi Saksan ja Itävallan viimeaikaisten toimien johdosta

Rakennusten paloturvallisuus

Määräaika

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Määräaika

Euroopan tilasto-ohjelman jatkaminen vuoteen 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Määräaika

Eurooppalaiset riskipääomarahastot ja eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Hurrikaani Irma

Määräaika

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Määräaika

Erasmus+ -ohjelman tulevaisuus

O-000062/2017

KomissioCULT

  Torstai 14

Keskustelut08:30 - 11:20

Määräaika

Uusi osaamisohjelma Euroopalle

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

NordStream 2

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset11:30 - 14:00

Määräaika

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

EU:n ja Chilen sopimus luomutuotteiden kaupasta

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

EU:n ja Chilen assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Määräaika

EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen kauppapilarin nykyaikaistaminen

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Määräaika

Euroopan tilasto-ohjelman jatkaminen vuoteen 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Määräaika

Eurooppalaiset riskipääomarahastot ja eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Määräaika

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustaminen

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Määräaika

EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjomattomuus

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Määräaika

Erasmus+ -ohjelman tulevaisuus

Määräaika

Uusi osaamisohjelma Euroopalle

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Ensisijaiset tiedustelut15:00 - 16:00

Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)

O-000061/2017

O-000063/2017

Päivitetty viimeksi: 13. syyskuuta 2017Oikeudellinen huomautus