Dnevni red
Strasbourgponedjeljak, 11. rujna 2017. - četvrtak, 14. rujna 2017. 234k

  ponedjeljak 11.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Rok

Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Rok

Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030.

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  utorak 12.

Rasprave09:00 - 12:20

Rok

Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Rok

Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Skandal s fipronilom: kako poboljšati EU-ov sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

Izjava predsjednika12:30

Izjava predsjednika

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:30

Zahtjev za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. UFEU-a

Rok

Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma

Sporazum između EU-a i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Sporazum između EU-a i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Provedba Direktive o mirenju

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Funkcioniranje franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Svemirska strategija za Europu

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Rok

Stavljanje izvan snage zastarjelih uredbi o sektoru prijevoza tereta unutarnjim plovnim putovima i sektoru cestovnog prijevoza tereta

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Rok

Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Rok

Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Rok

Lov na kitove u Norveškoj

Rok

Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Rok

Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Rasprave15:00 - 23:00

Predstavljanje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2018.

Rok

Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Stanje u Sjevernoj Koreji

Nedavna zbivanja u području migracija

Rok

Odnosi Turske i EU-a

Stanje u Venezueli

Rok

Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom

A8-0268/2017

AFETJavi López

  srijeda 13.

KLJUČNA RASPRAVA09:00 - 11:50

Stanje Unije

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Multilateralni sporazum o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Podvrgavanje akriloilfentanila kontrolnim mjerama

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

Politički odnosi EU-a s Indijom

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Rok

Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Rok

Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030.

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Rok

Jedinstveni obrazac boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Rok

Prigovor u skladu s člankom 105. Poslovnika: Delegirana uredba Komisije оd 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetički modificiranu soju DAS-68416-4, sastoje se ili su proizvedeni od nje

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: nacrt Provedbene uredbe Komisije o izmjeni Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima

Rok

Nacrt izmjene proračuna br. 3/2017: proračunska sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih; ažuriranje planova za ACER i SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Rok

Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Rok

Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom

A8-0268/2017

AFETJavi López

Rok

Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Rasprave15:00 - 23:00

Dieselgate: jačanje standarda EU-a u području okoliša, zdravlja i prava potrošača u vezi s nedavnim mjerama država članica, uključujući Njemačku i Austriju

Protupožarna zaštita u zgradama

Rok

Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Rok

Produljenje europskog statističkog programa do 2020.

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Europski fondovi poduzetničkog kapitala i europski fondovi za socijalno poduzetništvo

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Uragan Irma

Rok

Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Rok

Budućnost programa Erasmus+

O-000062/2017

OdborCULT

  četvrtak 14.

Rasprave08:30 - 11:20

Rok

Novi program vještina za Europu

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Sjeverni tok 2

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja11:30 - 14:00

Rok

Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Sporazum između EU-a i Čilea o trgovini ekološkim proizvodima

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protokol uz Sporazum o pridruživanju između EU-a i Čilea (pristupanje Hrvatske)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rok

Modernizacija trgovinskoga stupa Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rok

Produljenje europskog statističkog programa do 2020.

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Europski fondovi poduzetničkog kapitala i europski fondovi za socijalno poduzetništvo

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Rok

Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Uspostava Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Rok

Transparentnost, odgovornost i integritet u institucijama EU-a

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Rok

Budućnost programa Erasmus+

Rok

Novi program vještina za Europu

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Dulja zastupnička pitanja15:00 - 16:00

Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)

O-000061/2017

O-000063/2017

Posljednje ažuriranje: 13. rujna 2017.Pravna napomena