Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2017. gada 11. septembra - Ceturtdiena, 2017. gada 14. septembra 234k

  Pirmdiena 11.

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Termiņi

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termiņi

Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena 12.

Debates09:00 - 12:20

Termiņi

Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Termiņi

Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Fipronila skandāls: kā uzlabot ES ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā

Priekšsēdētāja paziņojums12:30

Priekšsēdētāja paziņojums

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Pieprasījums atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Simon Busuttil iecelšana LESD 255. pantā paredzētās komitejas sastāvā

Termiņi

Īpašās komitejas terorisma jautājumos sastāvs

ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Mediācijas direktīvas īstenošana

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Franšīzes darbība mazumtirdzniecības nozarē

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Kosmosa stratēģija Eiropai

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Termiņi

Novecojušu regulu atcelšana attiecībā uz iekšējo ūdensceļu un kravu autopārvadājumu nozarēm

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Termiņi

Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Termiņi

Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termiņi

Vaļu medības Norvēģijā

Termiņi

ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Termiņi

Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Debates15:00 - 23:00

Padomes veikta iepazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

Termiņi

Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Stāvoklis Ziemeļkorejā

Nesenā notikumu attīstība migrācijas jomā

Termiņi

Turcijas un ES attiecības

Stāvoklis Venecuēlā

Termiņi

ES politiskās attiecības ar Latīņameriku

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Trešdiena 13.

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:50

Stāvoklis Savienībā

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Kontroles pasākumu piemērošana akriloilfentanilam

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

ES politiskās attiecības ar Indiju

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekts — pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Termiņi

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termiņi

Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Termiņi

Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Termiņi

Iebildums saskaņā ar Reglamenta 105. pantu: Komisijas 2017. gada 2. jūnija deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas īstenošanas regulai, ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/6 attiecībā uz barību un pārtiku, kura pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā pakļauta īpašiem nosacījumiem, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas

Termiņi

Budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projekts — līdzekļi Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai; ACER un SESAR2 štatu saraksti

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Termiņi

Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Termiņi

ES politiskās attiecības ar Latīņameriku

A8-0268/2017

AFETJavi López

Termiņi

Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Debates15:00 - 23:00

"Dieselgate": ES vides, veselības un patērētāju tiesību standartu stiprināšana saistībā ar nesenajām dalībvalstu, tostarp Vācijas un Austrijas, darbībām

Ugunsdrošība ēkās

Termiņi

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termiņi

Eiropas statistikas programmas pagarināšana līdz 2020. gadam

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termiņi

Eiropas riska kapitāla fondi un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Orkāns Irma

Termiņi

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termiņi

Programmas "Erasmus+" nākotne

O-000062/2017

KomisijaCULT

  Ceturtdiena 14.

Debates08:30 - 11:20

Termiņi

Jaunā Prasmju programma Eiropai

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

"NordStream 2"

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:30 - 14:00

Termiņi

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

ES un Čīles nolīgums par bioloģisko produktu tirdzniecību

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protokols, kas pievienots ES un Čīles asociācijas nolīgumam (Horvātijas pievienošanās)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termiņi

ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšana

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termiņi

Eiropas statistikas programmas pagarināšana līdz 2020. gadam

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termiņi

Eiropas riska kapitāla fondi un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Termiņi

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta izveidošana

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Termiņi

Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Termiņi

Programmas "Erasmus+" nākotne

Termiņi

Jaunā Prasmju programma Eiropai

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Plašas interpelācijas15:00 - 16:00

Plaša interpelācija (Reglamenta 130.b pants)

O-000061/2017

O-000063/2017

Pēdējā atjaunošana - 2017. gada 19. septembraJuridisks paziņojums