Agenda
StraatsburgMaandag 11 september 2017 - Donderdag 14 september 2017 236k

  Maandag 11

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Deadline

Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Deadline

Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 12

Debatten09:00 - 12:20

Deadline

Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Deadline

Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Het fipronilschandaal: hoe kunnen we het Europees snellewaarschuwingssysteem voor levensmiddelen en diervoeders verbeteren?

Verklaring van de Voorzitter12:30

Verklaring van de Voorzitter

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marie-Christine Boutonnet

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Benoeming van Simon Busuttil tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité

Deadline

Lijst van leden van de bijzondere commissie terrorisme

Overeenkomst tussen de EU en IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Overeenkomst tussen de EU en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Tenuitvoerlegging van de bemiddelingsrichtlijn

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

De werking van franchising in de detailhandel

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Een ruimtestrategie voor Europa

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Deadline

Intrekking van achterhaalde verordeningen inzake de sectoren van de binnenvaart en van het vrachtvervoer over de weg

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Deadline

Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Deadline

Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Deadline

Walvisjacht in Noorwegen

Deadline

Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Deadline

Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Debatten15:00 - 23:00

Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2018

Deadline

Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

De situatie in Noord-Korea

Recente ontwikkelingen op het gebied van migratie

Deadline

Betrekkingen EU-Turkije

De situatie in Venezuela

Deadline

De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Woensdag 13

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG09:00 - 11:50

Toestand van de Unie

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Multilaterale overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (CEAS)

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Het onderwerpen van acryloylfentanyl aan controlemaatregelen

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

De politieke betrekkingen van de EU met India

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Deadline

Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Deadline

Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Deadline

Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 105: Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 2 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS- 68416-4

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsverordening (EU) .../... van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 van de Commissie wat betreft diervoeders en levensmiddelen die vallen onder bijzondere voorwaarden voor de invoer van diervoeders en levensmiddelen welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in Fukushima

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3: begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; personeelsformaties van ACER en SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Deadline

Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Deadline

De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika

A8-0268/2017

AFETJavi López

Deadline

Corruptie en mensenrechten in derde landen

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Debatten15:00 - 23:00

Dieselgate: verbetering van EU-normen op het gebied van milieu, gezondheid en consumentenrechten in verband met recente acties van lidstaten, waaronder Duitsland en Oostenrijk

Brandveiligheid in gebouwen

Deadline

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Deadline

Verlenging van het Europees statistisch programma tot 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Deadline

Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Orkaan Irma

Deadline

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Deadline

De toekomst van het Erasmus+-programma

O-000062/2017

CommissieCULT

  Donderdag 14

Debatten08:30 - 11:20

Deadline

Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

NordStream 2

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen11:30 - 14:00

Deadline

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Deadline

Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Deadline

Verlenging van het Europees statistisch programma tot 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Deadline

Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Deadline

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Deadline

Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Deadline

De toekomst van het Erasmus+-programma

Deadline

Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Uitgebreide interpellaties15:00 - 16:00

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

O-000061/2017

O-000063/2017

Laatst bijgewerkt op: 13 september 2017Juridische mededeling