Program
ŠtrasburgPondelok, 11. septembra 2017 - Štvrtok, 14. septembra 2017 239k

  Pondelok 11.

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Termín

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termín

Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok 12.

Rozpravy09:00 - 12:20

Termín

Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Termín

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Škandál týkajúci sa fipronilu: ako zlepšiť systém rýchleho varovania EÚ pre potraviny a krmivá

Vyhlásenie predsedu12:30

Vyhlásenie predsedu

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Žiadosť o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Vymenovanie Simona Busuttila do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ

Termín

Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus

Dohoda medzi EÚ a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Dohoda medzi EÚ a Islandom týkajúca sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Vykonávanie smernice o mediácii

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Termín

Zrušenie zastaraných nariadení týkajúcich sa odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy a cestnej nákladnej dopravy

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Termín

Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Termín

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termín

Lov veľrýb v Nórsku

Termín

Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Termín

Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Rozpravy15:00 - 23:00

Výklad Rady týkajúci sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2018

Termín

Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Situácia v Severnej Kórei

Aktuálny vývoj v oblasti migrácie

Termín

Vzťah Turecko – EÚ

Situácia vo Venezuele

Termín

Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Streda 13.

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Stav Únie

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Podrobenie akrylfentanylu kontrolným opatreniam

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

Politické vzťahy EÚ s Indiou

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Termín

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termín

Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Termín

Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Termín

Námietka podľa článku 105: delegované nariadenie Komisie z 2. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a o osobitné požiadavky na informácie

Termín

Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS- 68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené

Termín

Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/6, pokiaľ ide o krmivá a potraviny podrobené osobitným podmienkam týkajúcim sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime

Termín

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; plány pracovných miest ACER a SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Termín

Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Termín

Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou

A8-0268/2017

AFETJavi López

Termín

Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Rozpravy15:00 - 23:00

Dieselgate: sprísnenie noriem EÚ v oblasti životného prostredia, zdravia a práv spotrebiteľov v súvislosti s najnovšími opatreniami členských štátov vrátane Nemecka a Rakúska

Požiarna ochrana v budovách

Termín

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termín

Predĺženie trvania európskeho štatistického programu do roku 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termín

Európske fondy rizikového kapitálu a európske fondy sociálneho podnikania

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Hurikán Irma

Termín

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termín

Budúcnosť programu Erasmus+

O-000062/2017

KomisiaCULT

  Štvrtok 14.

Rozpravy08:30 - 11:20

Termín

Nový program v oblasti zručností pre Európu

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

NordStream 2

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania11:30 - 14:00

Termín

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Dohoda medzi EÚ a Čile o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protokol k dohode o pridružení medzi EÚ a Čile (pristúpenie Chorvátska)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termín

Modernizácia obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termín

Predĺženie trvania európskeho štatistického programu do roku 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termín

Európske fondy rizikového kapitálu a európske fondy sociálneho podnikania

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Termín

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Ustanovenie nástroja na podporu stability a mieru

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Termín

Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Termín

Budúcnosť programu Erasmus+

Termín

Nový program v oblasti zručností pre Európu

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Veľké interpelácie15:00 - 16:00

Väčšie interpelácie (článok 130b)

O-000061/2017

O-000063/2017

Posledná úprava: 13. septembra 2017Právne oznámenie