Darba kārtība
StrasbūraPirmdien, 2017. gada 2. oktobris - Ceturtdien, 2017. gada 5. oktobris 219k

  Pirmdiena 2.

Debates17:00 - 21:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

ICCAT konvencijas apgabalā piemērojamie pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena 3.

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Termiņi

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti

Termiņi

Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termiņi

ICCAT konvencijas apgabalā piemērojamie pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Termiņi

Sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana privātajā un publiskajā sektorā ES

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Termiņi

Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Termiņi

Cīņa pret kibernoziedzību

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Termiņi

ES politiskās attiecības ar ASEAN

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Debates15:00 - 23:00

Termiņi

Stāvoklis Moldovā

Termiņi

Bērnu laulību izbeigšana

O-000064/2017

PV/APFEMM

ES un Ēģiptes partnerības prioritātes 2017.–2020. gadam

Termiņi

ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija)

O-000068/2017

PadomeENVI

O-000069/2017

KomisijaENVI

Tūkstošiem atceltu aviokompānijas "Ryanair" reisu un Regulas par gaisa transporta pasažieru tiesībām (EK) Nr. 261/2004 izpilde

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai

  Trešdiena 4.

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:50

Gatavošanās Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmei

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Nolīgums, ar ko izveido EU-LAC starptautisko fondu

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Šengenas acquis noteikumi saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Čehijas Republikā

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Portugālē

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Grieķijā

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Termiņi

Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Termiņi

To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz dalībvalstu ostām vai no tām

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Termiņi

Regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6, sastāv vai ir ražoti no tām

Termiņi

Bērnu laulību izbeigšana

Termiņi

ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija)

Debates15:00 - 22:00

Konstitūcija, tiesiskums un pamattiesības Spānijā Katalonijas notikumu kontekstā

Fiskālais pakts un tā iekļaušana ES tiesiskajā regulējumā

Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2016. gada pārskatu

Ciešāka sadarbība: Eiropas Prokuratūra

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Interpola apcietināšanas orderi (t.s. sarkanie paziņojumi)

Drošība uz Eiropas ceļiem

O-000060/2017

KomisijaPPE

  Ceturtdiena 5.

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Ciešāka sadarbība: Eiropas Prokuratūra

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Termiņi

Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Debates15:00 - 16:00

Eiropas rīcības plāns sociālās ekonomikas veicināšanai

Pēdējā atjaunošana - 2017. gada 4. oktobrisJuridisks paziņojums