PDF 326kWORD 305k

 

Kultuuri- ja hariduskomisjon

CULT(2017)0227_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 27. veebruar 2017 kell 16.45–18.30 (koordinaatorite koosolek)

Teisipäev, 28. veebruar 2017 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (4B001)

27. veebruar 2017 kell 16.45–18.30 (kinnine koosolek)

1.  Koordinaatorite koosolek

28. veebruar 2017 kell 9.00–12.30

2.  Päevakorra kinnitamine

3.  Koosolekute protokollide kinnitamine

·21. november 2016  PV – PE597.538v01-00

·5. detsember 2016  PV – PE597.546v01-00

4.  Juhataja teadaanded

*** Elektrooniline hääletus ***

5.  Euroopa kultuuripärandi aasta

CULT/8/07655

***I  2016/0259(COD)  COM(2016)0543 – C8-0352/2016

 

Raportöör:

Mircea Diaconu (ALDE)

 

Vastutav:

CULT

 

 

Arvamus(ed):

BUDG –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

BUDG (AB) –

Jean Arthuis (ALDE)

AL – PE592.101v02-00

 

REGI –

Otsus: arvamust ei esitata

 

·Institutsioonidevahelistel läbirääkimistel kokku lepitud teksti hääletus

Tagasiside teise kolmepoolse kohtumise kohta

6.  Liidu meetme „Euroopa kultuuripealinnad“ kehtestamine aastateks 2020−2033

CULT/8/06874

***I  2016/0186(COD)  COM(2016)0400 – C8-0223/2016

 

Raportöör:

Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

PR – PE594.103v01-00
AM – PE597.744v01-00

Vastutav:

CULT

 

 

Arvamus(ed):

AFET –

Otsus: arvamust ei esitata

 

·Raporti projekti vastuvõtmine

7.  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks ning direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) muutmine

CULT/8/07942

***I  2016/0278(COD)  COM(2016)0596 – C8-0381/2016

 

Arvamuse koostaja:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PA – PE595.579v01-00
AM – PE597.691v01-00

Vastutav:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.171v01-00
AM – PE597.416v01-00

·Arvamuse projekti vastuvõtmine

8.  Teatavate autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide kättesaadaval kujul eksemplaride piiriülene vahetamine liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks

CULT/8/07958

***I  2016/0279(COD)  COM(2016)0595 – C8-0380/2016

 

Arvamuse koostaja:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE595.580v01-00
AM – PE597.692v01-00

Vastutav:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.172v01-00
AM – PE597.415v01-00

·Arvamuse projekti vastuvõtmine

9.  Internetiühendus kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G

CULT/8/08475

  2016/2305(INI)  

 

Arvamuse koostaja:

Silvia Costa (S&D)

PA – PE595.493v01-00
AM – PE597.719v01-00

Vastutav:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

·Arvamuse projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

10.  Autoriõigus digitaalsel ühtsel turul

CULT/8/07951

***I  2016/0280(COD)  COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Arvamuse koostaja:

Marc Joulaud (PPE)

PA – PE595.591v01-00

Vastutav:

JURI* –

Therese Comodini Cachia (PPE)

 

·Arvamuse projekti läbivaatamine

11.  Ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning tele- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kehtiva autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kasutamise kord

CULT/8/07956

***I  2016/0284(COD)  COM(2016)0594 – C8-0384/2016

 

Arvamuse koostaja:

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE595.592v01-00

Vastutav:

JURI –

Tiemo Wölken (S&D)

 

·Arvamuse projekti läbivaatamine

12.  Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine

CULT/8/06323

  2016/2064(INI)  

 

Arvamuse koostaja:

Jill Evans (Verts/ALE)

PA – PE595.719v01-00

Vastutav:

BUDG, ECON* –

José Manuel Fernandes (PPE)
Udo Bullmann (S&D)

PR – PE597.724v01-00

·Arvamuse projekti läbivaatamine

13.  Struktureeritud dialoog Euroopa Noortefoorumiga

14.  Muud küsimused

15.  Järgmised koosolekud

·22. märts 2017 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

·23. märts 2017 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 22. veebruar 2017Õigusalane teave