PDF 541kWORD 306k

 

Komisja Kultury i Edukacji

CULT(2017)0227_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 27 lutego 2017 r., w godz. 16.45 – 18.30 (posiedzenie koordynatorów)

Wtorek 28 lutego 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

27 lutego 2017 r., w godz. 16.45 – 18.30 (przy drzwiach zamkniętych)

1.  Posiedzenie koordynatorów

28 lutego 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30

2.  Przyjęcie porządku dziennego

3.  Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·21 listopada 2016 r.  PV – PE597.538v01-00

·5 grudnia 2016 r.  PV – PE597.546v01-00

4.  Komunikaty przewodniczącej

*** Głosowanie elektroniczne ***

5.  Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

CULT/8/07655

***I  2016/0259(COD)  COM(2016)0543 – C8-0352/2016

 

Sprawozdawca:

Mircea Diaconu (ALDE)

 

Przedm. właśc.:

CULT

 

 

Opiniodawcza:

BUDG –

Decyzja: brak opinii

 

 

BUDG (AB) –

Jean Arthuis (ALDE)

AL – PE592.101v02-00

 

REGI –

Decyzja: brak opinii

 

·Głosowanie nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych

Informacje dotyczące drugiej rundy rozmów trójstronnych

6.  Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

CULT/8/06874

***I  2016/0186(COD)  COM(2016)0400 – C8-0223/2016

 

Sprawozdawca:

Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

PR – PE594.103v01-00
AM – PE597.744v01-00

Przedm. właśc.:

CULT

 

 

Opiniodawcza:

AFET –

Decyzja: brak opinii

 

·Przyjęcie projektu sprawozdania

7.  Dozwolone sposoby korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz zmiana dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

CULT/8/07942

***I  2016/0278(COD)  COM(2016)0596 – C8-0381/2016

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PA – PE595.579v01-00
AM – PE597.691v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.171v01-00
AM – PE597.416v01-00

·Przyjęcie projektu opinii

8.  Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

CULT/8/07958

***I  2016/0279(COD)  COM(2016)0595 – C8-0380/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE595.580v01-00
AM – PE597.692v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.172v01-00
AM – PE597.415v01-00

·Przyjęcie projektu opinii

9.  Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G

CULT/8/08475

  2016/2305(INI)  

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Silvia Costa (S&D)

PA – PE595.493v01-00
AM – PE597.719v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

·Przyjęcie projektu opinii

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

10.  Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

CULT/8/07951

***I  2016/0280(COD)  COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Marc Joulaud (PPE)

PA – PE595.591v01-00

Przedm. właśc.:

JURI* –

Therese Comodini Cachia (PPE)

 

·Rozpatrzenie projektu opinii

11.  Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

CULT/8/07956

***I  2016/0284(COD)  COM(2016)0594 – C8-0384/2016

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE595.592v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

Tiemo Wölken (S&D)

 

·Rozpatrzenie projektu opinii

12.  Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

CULT/8/06323

  2016/2064(INI)  

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Jill Evans (Verts/ALE)

PA – PE595.719v01-00

Przedm. właśc.:

BUDG, ECON* –

José Manuel Fernandes (PPE)
Udo Bullmann (S&D)

PR – PE597.724v01-00

·Rozpatrzenie projektu opinii

13.  Zorganizowany dialog z Europejskim Forum Młodzieży

14.  Sprawy różne

15.  Następne posiedzenia

·22 marca 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 (Bruksela)

·23 marca 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 22 luty 2017Informacja prawna