PDF 542kWORD 1077k

 

Комисия по култура и образование

CULT(2018)0122_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 22 януари 2018 г., 16.00–18.30 ч.

Вторник, 23 януари 2018 г., 9.00–9.30 ч. и 9.30–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели" (3E-2)

22 януари 2018 г., 16.00–18.30 ч. (при закрити врати)

1.  Заседание на координаторите

23 януари 2018 г., 9.00–9.30 ч.

Извънредно съвместно заседание на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по култура и образование в заседателна зала PHS 3C050

*** Време за електронно гласуване ***

2.  Предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“)

CJ28/8/08949

***I  2016/0304(COD)  COM(2016)0625 – C8-0404/2016

 

Докладчици:

Томас Ман (PPE)
Светослав Христов Малинов (PPE)

 

Водещи:

EMPL, CULT

 

 

Подпомагащи:

BUDG –

Решение: без становище

 

Съвместно гласуване на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по култура и образование относно междинното споразумение, постигнато в резултат на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

23 януари 2018 г., 9.30–12.30 ч.

Заседание на комисията по култура и образование в заседателна зала ASP 3E2

3.  Приемане на дневния ред

4.  Одобрение на протоколите от заседанията:

·9 ноември 2017 г.  PV – PE613.487v01-00

·22-23 ноември 2017 г.  PV – PE613.633v01-00

·4 декември 2017 г.  PV – PE615.379v01-00

5.  Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

6.  Предложение за препоръка на Съвета за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване – гласуване на измененията на предложението за резолюция на комисията по заетост и социални въпроси

7.  Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия

CULT/8/10606

  2017/2136(DEC)  COM(2017)0365[01] – C8-0247/2017

 

Докладчик по становище:

Богдан Анджей Здройевски (PPE)

PA – PE613.438v01-00
AM – PE615.399v01-00

Водеща:

CONT –

Йоахим Целер (PPE)

 

·Приемане на проекта на становище

8.  Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT)

CULT/8/10787

  2017/2153(DEC)  COM(2017)0365[17] – C8-0264/2017

 

Докладчик по становище:

Богдан Анджей Здройевски (PPE)

PA – PE613.440v01-00
AM – PE615.398v01-00

Водеща:

CONT –

Барт Стас (Verts/ALE)

 

·Приемане на проекта на становище

9.  Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни

CULT/8/09288

  2017/2023(INL)  

 

Докладчик по становище:

Николаос Хундис (GUE/NGL)

PA – PE610.922v01-00
AM – PE612.303v01-00

Водеща:

JURI* –

Павел Свобода (PPE)

 

·Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

10.  Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г.

CULT/8/11778

  2017/2260(INI)  

 

Докладчик по становище:

Джули Уорд (S&D)

PA – PE616.539v01-00

Водеща:

EMPL –

Кшищоф Хетман (PPE)

PR – PE615.238v01-00

·Разглеждане на проекта на становище

11.  Представяне на приоритетите на българското председателство от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министъра на младежта и спорта Красен Кралев и министъра на културата Боил Банов

12.  Представяне от Комисията на проекти за увеличаване на предоставянето на независими новини по въпроси, свързани с ЕС

23 януари 2018 г., 14.30–18.30 ч.

13.  Публично изслушване относно стратегията на ЕС за младежта

14.  Разни въпроси

15.  Следващи заседания

·21 февруари 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

·22 февруари 2018 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 17 януари 2018 г.Правна информация