PDF 539kWORD 287k

 

Kultūras un izglītības komiteja

CULT(2018)0122_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2018. gada 22. janvārī, plkst. 16.00–18.30

Otrdien, 2018. gada 23. janvārī, plkst. 9.00–9.30 un plkst. 9.30–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3E-2)

2018. gada 22. janvārī plkst. 16.00–18.30 (aiz slēgtām durvīm)

1.  Koordinatoru sanāksme

2018. gada 23. janvārī plkst. 9.00–9.30

EMPL un CULT komiteju (CJ28) ārkārtas kopīgā sanāksme sanāksmju telpā PHS 3C050

*** Elektroniskā balsošana ***

2.  Labāku pakalpojumu sniegšana attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass)

CJ28/8/08949

***I  2016/0304(COD)  COM(2016)0625 – C8-0404/2016

 

Referenti:

Thomas Mann (PPE)
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

EMPL, CULT

 

 

Atzinumi:

BUDG –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

• Kopīgs EMPL un CULT komiteju (CJ28) balsojums par provizorisko vienošanos, kas panākta starpiestāžu sarunās

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2018. gada 23. janvārī plkst. 9.30–12.30

CULT komitejas sanāksme telpā ASP 3E2

3.  Darba kārtības pieņemšana

4.  Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

·2017. gada 9. novembrī  PV – PE613.487v01-00

·2017. gada 22.–23. novembrī  PV – PE613.633v01-00

·2017. gada 4. decembrī  PV – PE615.379v01-00

5.  Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

*** Elektroniskā balsošana ***

6.  Priekšlikums Padomes ieteikumam par Eiropas satvaru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai — balsojums par EMPL komitejas rezolūcijas priekšlikuma grozījumiem

7.  ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

CULT/8/10606

  2017/2136(DEC)  COM(2017)0365[01] – C8-0247/2017

 

Atzinuma sagatavotājs:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.438v01-00
AM – PE615.399v01-00

Atbildīgā komiteja:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

·Atzinuma projekta pieņemšana

8.  016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

CULT/8/10787

  2017/2153(DEC)  COM(2017)0365[17] – C8-0264/2017

 

Atzinuma sagatavotājs:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.440v01-00
AM – PE615.398v01-00

Atbildīgā komiteja:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

 

·Atzinuma projekta pieņemšana

9.  Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības

CULT/8/09288

  2017/2023(INL)  

 

Atzinuma sagatavotājs:

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

PA – PE610.922v01-00
AM – PE612.303v01-00

Atbildīgā komiteja:

JURI* –

Pavel Svoboda (PPE)

 

·Atzinuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

10.  Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā

CULT/8/11778

  2017/2260(INI)  

 

Atzinuma sagatavotāja:

Julie Ward (S&D)

PA – PE616.539v01-00

Atbildīgā komiteja:

EMPL –

Krzysztof Hetman (PPE)

PR – PE615.238v01-00

·Atzinuma projekta izskatīšana

11.  Izglītības un zinātnes ministra Krasimir Valchev, jaunatnes un sporta ministra Krasen Kralev un kultūras ministra Boil Banov uzstāšanās par Bulgārijas prezidentūras prioritātēm

12.  Komisijas pārstāvja uzstāšanās par projektiem, kas veicinātu neatkarīgu ziņu sagatavošanu saistībā ar ES lietām

2018. gada 23. janvārī plkst. 14.30–18.30

13.  Atklāta uzklausīšana par ES jaunatnes stratēģiju

14.  Dažādi jautājumi

15.  Nākamās sanāksmes

·2018. gada 21. februārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

·2018. gada 22. februārī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana - 2018. gada 16. janvāraJuridisks paziņojums